Brigitte Dumortier – Dinler Atlası
Dini / 16 Ocak 2018

Kitap Adı: Dinler Atlası: İnançlar,İbadetler ve Ülkeler Yazar: Brigitte Dumortier Yayıncı: NTV Yayınları Sayfa Sayısı: 64 NTV Yayınları Atlas dizisinin ikinci kitabı olan Dinler Atlası’nı çıkarıyor. Kitapta dünya dinlerinin doğuşları, gelişimleri ve yer değiştirmeleri zengin grafik ve haritalarla aktarılıyor. Coğrafyacılar tarafından tasarlanmış olan Dinler Atlası, dini pratikler, dini örgütlenmeler ve ritüellerin yanısıra, asıl olarak dinlerin şekillendiği ve şekil verdiği coğrafyalar üzerinde duruyor. Atlas, kıtaların, kültürel alanların veya ülkelerin haritalarıyla ve grafiklerle, günümüz dünyasında din olgusunun dün-ya genelinden bölgesel ölçeğe kadar anlaşılmasını amaçlıyor. Bu kitap dünyadaki dinlerin bir panoramasını vermeye çalışıyor, dinsel ifade çeşitliliğini görmeyi sağlıyor, çatışmaların dinsel boyutunu daha iyi kavramaya yardımcı oluyor. Regis Debray’in de dediği gibi: “Vahhabiliği, Kuran’ın farklı yorumlarını, tektanrıcılığın dönüşümlerini bilmeden 11 Eylül 2001 nasıl anlaşılır? Balkanlardaki Katolikler ile Ortodokslar arasındaki “oğula dair bölünme”yi ve mezhep bö-lünmelerini bilmeden Yugoslavya’daki çatışmalar nasıl anlaşılır? Protestanlıktan bahsetmeden cazı ve peder Luther King’i anlamak mümkün mü?” Elliden fazla harita ve şekil içeren, ele alınan dinin veya coğrafi bölgenin en iyi uzmanlarının katkılarıyla hazırlanmış olan bu Atlas, din olgusunun sentez yapmaya imkân veren yeni bir okumasını sunuyor.

Annemarie Schimmel – İslamın Mistik Boyutları
Dini / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: İslamın Mistik Boyutları Yazar: Annemarie Schimmel Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 645 Sadece yazarın şiirsel kavrayışıyla değil, aynı zamanda İslamın geniş kültür alanındaki tartışılmaz bilimsel hâkimiyetiyle de dopdolu.” –International Journal for  Philosophy of Religion   “İngilizcede İslam mistisizmiyle ilgili en kapsamlı çalışma.” –Religious Studies Review   “Konuyla ilgili en kapsamlı ve tatmin edici araştırma olup, bilgi kadar empati ve duygu dolu.“ –History of Religions   “Sadece standart bir giriş olmakla kalmayıp, aynı zamanda İslamın  bu boyutuyla özel olarak ilgilenenler için temel başvuru kaynağı da oldu.” –Journal of the American  Oriental Society

Annemarie Schimmel – Tanrının Yeryüzündeki İşaretleri
Dini / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: Tanrının Yeryüzündeki İşaretleri Yazar: Annemarie Schimmel Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Tasavvuf tarihi alanında dünyanın önde gelen araştırmacılarından Annemarie Schimmel bu kitabında, bir ömür boyu süren çalışmalarının sonunda kazandığı tartışılmaz uzmanlığının şahikasını sergiliyor. Bilindiği gibi Kuran, insanları “Tanrı’nın işaretlerine”, ufuklarda ve kendi nefeslerindeki “işaretlere” bakmaya teşvik eder. Schimmel bu ana doğrultuda, İslam inancının gerçek merkezine daha fazla yaklaşmak için görüngübilimsel yöntemi kullanıyor. Taşlar, bitkiler, hayvanlar gibi doğal görüngüleri, yani işaretleri ve bunların dinsel ve simgesel dildeki kullanımlarını başlangıç noktası olarak ele alıyor; ardından kutsal zaman ve mekân, ayinsel davranışlar, ibadet biçimleri, kutsal birey ve toplum gibi görece anlamı daha kapalı ayetlere geçiyor; sonunda, bireyin Tanrı’nın gizemine verdiği cevabın araştırılmasıyla çalışmasını bitiriyor.

Mircea Eliade – Dinler Tarihine Giriş
Dini / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: Dinler Tarihine Giriş Yazar: Mircea Eliade Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 455 Mircea Eliade’nin bu kitabının merkezinde iki temel soru var: Din nedir ve hangi aşamada bir din tarihinden söz edebiliriz? Eliade bu soruların aydınlatılabilmesi için kutsalın belli sayıda tezahürünün incelenmesi gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden de incelemesine gök, su, yer, taşlar gibi kutsalın farklı kozmik düzlemlerde ortaya konulan yüzlerini irdelemekle başlıyor; ardından ayın halleri, güneş, bitkiler ve tarım, cinsellik gibi kutsalın mekanla ilgili tezahürlerini, son olarak da mitleri ve simgeleri inceliyor. Yazarın her bölümde kendine özgü bir çerçeve oluşturduğu ve kimi zaman da didaktik olmanın tekdüzeliğini aşmak üzere her bölümde kendine özgü bir üslup geliştirdiği görülüyor. Kitabın farklı başlıkları arasında gezinen okuyucu kutsalın yapısı üzerinde düşünme olanağı buluyor. Eliade’nin Dinler Tarihine Giriş’i tek tek dinleri ele alın inceleyen bir kitap değil, “ilkel” ve “gelişmiş” din biçimlerini eşzamanlı olarak inceleyerek tüm dinlerdeki ortak öğeleri ortaya koyan ve insanın kutsal ile ilişkisini çözümleyen bir çalışma. Bu kitap bize dinsel inançlar ve düşünceler tarihine nasıl yaklaşmamız gerektiğini öğretiyor.

Mircea Eliade – Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi – Cilt 1
Dini / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi – Cilt 1 Yazar: Mircea Eliade Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 462 Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi isimli bu üç ciltlik eserinde, 1933’ten itibaren belirli aralıklarla Bükreş Üniversitesi, Ecole des Hautes Etudes ve Chicago Üniversitesi’nde verdiği Dinler Tarihi derslerini bizlerle paylaşıyor. Yazar, Dinler Tarihine Giriş’te kutsalın diyalektiğini ve morfolojisini tartışmıştı; bu ciltleri ise farklı bir bakış açısıyla tasarlamış. Bir yandan kutsalın tezahürlerini zamandizinsel bir düzen içinde çözümlüyor, bir yandan da dinsel inançlar ve düşünceler tarihine yapılmış en büyük katkıları, dinsel geleneklerdeki köklü dönüşümleri gün ışığına çıkarmaya çalışıyor. Eliade’ye göre din tarihçisi için kutsalın her tezahürü büyük önem taşır; her ayin, her mit, her inanç ya da tanri figürü kutsalın deneyimlenmesini yansıtır ve dolayısıyla varolma, anlam ve hakikat kavramlarını gündeme getiri. “Kutsal”, insan bilincinin tarihinde bir aşama değil, bilincin yapısı içinde bir unsurdur. Kültürün en arkaik düzeylerinde insan olarak yaşamak kendi içinde bir dinsel eylemdir; çünkü beslenmenin, cinsel hayatın ve çalışmanın ayinsel bir değeri vardır. Başka bir deyişle insan olmak ya da insan haline gelmek bizatihi “dinle ilişkili” olmak demektir. Yine Eliade’ye göre, insan zihninin, indirgenemez gerçek bir şeyin mevcudiyeti kanısı olmaksızın nasıl işleyebileceğini hayal etmek güçtür; insanın deneyimlerine ve dürtülerine bir anlam…

Mircea Eliade – Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi – Cilt 2
Dini / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi – Cilt 2 Yazar: Mircea Eliade Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 548 Savaş sonrasında bütün dünyayı dolaşan, sahada yıllarca yaşayan ve sayısız dile hakimiyetiyle kaynakçaları benzersiz olan bilge bir kuşak vardı. İşte Eliade bu bilge kuşağın son temsilcilerindendi. Bütün ömrü boyunca kutsalın tezahürlerinin peşinden koştu; bilincin oluşumunu açıklamak istiyordu çünkü. Araştırdıkça bütün dünyada, tarih ve mekân açısından hiçbir bağlantısı olmayan toplulukların mitolojilerinde, teolojilerinde ve liturjilerinde ortak paydalar olduğunu gördü. Onun için din artık bir inanç meselesinden öte insan olmanın bir aşamasıydı. Üç ciltlik bu eser eski çağlardan yakın zamanlara kadar insanoğlunun dinsel evrenine nüfuz etmemiz ve yalnızca dinsel inançları değil, hayatı anlamamız için değerli bir rehber.   Bu kitap bize dinler tarihinin oldukça faydalı bir özetini veriyor… İzlediği yöntem sayesinde sistematik düşüncelerin tarihi çerçevesi çizilebiliyor. Dinler tarihinin gelişimini takip etmek isteyen herkes tarafından mutlaka okunmalı. –The Journal of Religion-

Mircea Eliade – Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi – Cilt 3
Dini / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi – Cilt 3 Yazar: Mircea Eliade Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 368 Savaş sonrasında bütün dünyayı dolaşan, sahada yıllarca yaşayan ve sayısız dile hakimiyetiyle kaynakçaları benzersiz olan bilge bir kuşak vardı. İşte Eliade bu bilge kuşağın son temsilcilerindendi. Bütün ömrü boyunca kutsalın tezahürlerinin peşinden koştu; bilincin oluşumunu açıklamak istiyordu çünkü. Araştırdıkça bütün dünyada, tarih ve mekân açısından hiçbir bağlantısı olmayan toplulukların mitolojilerinde, teolojilerinde ve liturjilerinde ortak paydalar olduğunu gördü. Onun için din artık bir inanç meselesinden öte insan olmanın bir aşamasıydı. Üç ciltlik bu eser eski çağlardan yakın zamanlara kadar insanoğlunun dinsel evrenine nüfuz etmemiz ve yalnızca dinsel inançları değil, hayatı anlamamız için değerli bir rehber.   “İlkel” ve Oryantal dinler konusunda Batılı bir sosyal bilimler öğrencisini hiç kimse onun kadar bilgilendiremez… İnsanın bu serüveniyle ilgilenen herkesin içinde yeni bilgiler ve yeni bakış açıları bulabileceği bir kitap. –New York Times Book Review

Kim Knott – Hinduizmin ABC’si
Dini / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: Hinduizmin ABC'si Yazar: Kim Knott Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 198 Şiva, Durga, Sita, Vişnu, Krişna, Ganeşha… Hinduizm, Hindistan’da olduğu kadar dünyada da geniş bir etki alanına sahiptir. Bu büyük dinin güvenilir bir özetini sunan Kim Knott; tanrısal hakikatın iletilmesinde brahminlerin, guruların ve öykü anlatıcılarının rolleri, Ramayana gibi önemli destanlar, Veda gibi dinsel metinler arasında geziniyor. Ve şöyle diyor: “Hinduizmin tanrı ve tanrıçaları her yerde…”

İsmail Hakkı İzmirli – İslam Dini ve Tabii Din
Dini / 11 Ocak 2018

Kitap Adı: İslam Dini ve Tabii Din Yazar: İsmail Hakkı İzmirli Yayıncı: İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları Memleketimizin son devir fikir hayatı ve özellikle dinin, bilim ve felsefe karşısındaki durumu konusunda bizlere ışık tutan bu küçük, fakat içerik bakımından muhtevalı eserde İzmir’li, batılı bazı bilim adamı ve filozof tarafından “La Religion Naturelle (Tabii Din)” adı altında ortaya atılan bazı ahlaki nazariyeleri ele almaktadır. Bu arada İslam Dini’nin, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek temel bir takım özellik ve esaslarına değinerek ileri sürülen bu dinle bir mukayese imkânı vermektedir. İzmirli’ye göre haddi zatında tabii ve umumi bir din olan İslam, iddia edildiği anlamda çağın ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Temel esasları itibariyle de ortaya atılan bu nazariyeleri içermektedir. Bu sebeple onlara ihtiyaç hissettirmeyecek karakterdedir. İslam’ın temel esasları, kesin bir şekilde sabit olan bilimsel gerçeklere, ilme, hak ve adalete dayanır… Bu din, akıl ve fikir dinidir; Çünkü akıl İslam’da teklif sebebidir. İslam hakikat dinidir; hurafe dini değildir. Bu din insanlara irade ve fikir hürriyeti tanır. Tembelliği reddeder; çalışmayı emreder. Taassubu ve dinde aşırılığı yasaklar…

Bertrand Russell – Neden Hıristiyan Değilim
Dini / 9 Ocak 2018

Kitap Adı: Neden Hıristiyan Değilim Yazar: Bertrand Russell Yayıncı: İlke Kitap Sayfa Sayısı: 211 Russell’in, özgün adı “Why I am not a Christian” olan “Neden Hıristiyan Değilim” adlı yapıtı, yayınlandığından bu yana, bağnazlığa karşı aydınlanma düşüncesini savunan temel yapıtlardan biri olmuştur. Dinin uygarlık için yararlı olup olmadığı, tanrının varlığı, dinle ahlak ilişkisi ve Hıristiyanlığın toplumsal yaşama etkileri gibi konuları açıklıkla tartışan bu yapıtı Ender Gürol’un Türkçesiyle sunuyoruz.

Kutluay Erdoğan – Alevilik Bektaşilik
Dini / 2 Ocak 2018

Kitap Adı: Alevilik Bektaşilik Yazar: Kutluay Erdoğan Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 318 “… Alevilik ve onunla örtüşen Bektaşilik hakkında yazı yazabilmek için o yörelerle ilgili sosyal yapıyı çok iyi bilmek ve bu durumu sosyolojik açıdan ele alıp değerlendirmek lazım gelir.İslamiyet’in ilk yıllarında Peygamberimizin ölümü sonucu ortaya çıkan ayrılık siyasidir ve ideolojiktir. Çünkü İslamiyet’in doğduğu yöredeki sosyal yapı aynıdır…” “…Bugün Türk halkı inançları ile birlikte dilini muhafaza ediyorsa,bunu Asya’da Hoca Ahmet Yesevi’ye Anadolu’da Hacı Bektaş Veli’ye ve Yunus Emre gibi dervişlere borçludurlar.Alevilik adı altında Anadolu’laşan Türk, Müslümanlığı kabul etmiş ve töresel özellikleri ile yorumlamıştır.O halde Alevilik ve Bektaşilik konularında araştırma yapacak kimselerin öncelikle Aleviliğin nasıl geliştiğini, hangi dinlerin ve inançların etkisinde kaldığını, özünü kaybetmeden İslamiyet’i nasıl kabul ettiğini incelemelidirler. Çünkü Alevilik ve Bektaşiliğin tarihsel yapısı anlaşılmadan, bu inançlara etki eden dinler ve akımlar göz önünde bulundurulmadan yazmak büyük noksanlıkları beraberinde getirir. Bu nedenle “Alevilik” gelişirken, töresel özelliklerini muhafaza ederek diğer dinlerin inançların etkisinde de kalmıştır. Etkisinde kalınan inançlara ağırlık verilerek;”Alevilik kültürdür,İslam dışıdır,Yaşam biçimidir “demek yanlış olur. Bazı yazarlar da Marks’ın ideolojisi ile açıklamaya çalışmaktadırlar. Kürt Milliyetçiliğini savunan yazarlar da “ Mezopotamya menşelidir” diyerek sapkın ideolojilerden; Karmatilerle, Babek ve Mezdek’le ilişkili olduğu iddiasındadırlar.Özellikle Alevi Türkmenlerin asırlardır kutladıkları “ Nevruz Bayram”ına Şafii…

Mustafa Kara – Tasavvuf ve Tarikatlar
Dini / 1 Ocak 2018

Kitap Adı: Tasavvuf ve Tarikatlar Yazar: Mustafa Kara Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 315 Hem bir yaşama biçimi hem de bir bilgi edinme yolu olarak tasavvufun İslam kültüründe çok etkin ve yaygın bir yere sahip olduğu bilinen bir gerçektir. 1918 Yılında sırf İstanbul’da faaliyette bulunan dergah sayısının üçyüze yaklaşması bu konuda bir fikir verebilir. Elinizdeki eserde tasavvuf ve tarikatlar, tarih içindeki gelişme çizgileri de göz önünde bulundurularak, ana hatlarıyla verilmeye çalışılmış; konular, özellikle de terimler üzerinde durulurken edebi verimlerden örnekler verilmesi bu çalışmanın ayrı bir özelliğidir.

Ali Merad – Çağdaş İslam
Dini / 1 Ocak 2018

Kitap Adı: Çağdaş İslam Yazar: Ali Merad Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 112 İslam’ın uluslararası yaşamın her alanında boy göstermesi, çağdaş tarihin en temel verilerinden birini oluşturuyor. Özellikle son yirmi yıldan beri, bitmek tükenmek bilmeyen sorulara konu olan İslam, artık güncelliğin bir parçasıdır. Bazıları için kaygı kaynağı, bazıları için de ürkütücü bir bilmece olan İslam, bir yüzyıldan fazla bir süre boyunca, İslami olguyu, şarkiyatçı bilginin desteğiyle çepeçevre kuşattığına inanan Batılı anlayışa bir tür meydan okumayı ifade ediyor.

Jean Chevalier – Sufilik
Dini / 1 Ocak 2018

Kitap Adı: Sufilik Yazar: Jean Chevalier Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 112 Yeryüzünün üçte ikisini kaplayan okyanuslar üzerine edinilmiş bilgilerin küçük bir kitapta toplanılması girişimi, kesin bazı zorunluluklar ortaya koymaktadır. Okyanusbilimin bugün özerk bilimler haline gelmiş olan tüm kollarına birkaç sayfa ayırdığımız için, yüzeysel olmak ya da okurun tecessüslerine yanıt verememek sitemine maruz kalacağız. Fakat sorunun tümünü kapsamak isteği, tam konulara eşit bir irdeleme ayırarak, bunlara genel ve betimsel bir açıdan yaklaşmayı, derinlemesine analizleri bir yana bırakmayı zorunlu kılmaktadır. Söylemek gerekir ki bu kitap okyanusbilimciler için değil, okyanusları öğrenmek isteyenler için yazılmıştır. Okyanusbilimin ve yöntemlerinin yüzyıllık evrimini anımsattıktan sonra, esas, Dünya Okyanusu’nun fizik betimlemesine ayrılacak, bunu bu okyanusun kaynaklarının ve bu kaynakların işletilmesinin sunumu izleyecektir. Denizel özellik olmaktan çok, kıyı taşımacılığı ve ekonomisi gibi denizcilik etkinliği olan insan etkinliklerine yer verilmeyecektir. … Cep Üniversitesi’nin bu kitabı, François Carre’ın Okyanuslar adlı yapıtı… Cep Üniversitesi, İnsan Hakları’ndan Genetik’e, Kanser’den Ortak Pazar’a, Alkolizm’den Kapitalizm’e, İstatistik’ten Cinsellik’e kadar uzanan geniş bir bilgi alanında hem zahmetsiz hem verimli bir gezi için ideal “mekân”.