Gülten Kazgan – Yeni Ekonomik Düzende Türkiye’nin Yeri
Ekonomi / 29 Haziran 2018

Kitap Adı: Yeni Ekonomik Düzende Türkiye'nin Yeri Yazar: Gülten Kazgan Yayıncı: Altın Kitaplar Sayfa Sayısı: 303 Yeni Ekonomik Düzen’de Çevre ülkelerinin gelişmesi, sanayileşmesi artık Merkez’in amaçları arasında yer almıyor. Eski düzende, Merkez, bir yandan kendi sermayesinin karını kollarken, iki kutuplu dünya düzeninin gereği, aynı zamanda, Çevrenin fakirlik kısır döngüsünü kırmasına katkı yapmayı ihmal edemezdi. Tek kutuplu dünyadaysa, bir yandan Merkez’in süreğen durgunluktan kurtulamadığı için yeni rakiplerinin doğmasını elden geldiğince ortadan kaldırmak istemesi, öte yandan Çevrenin kendisi için giderek önemini yitirmesi, Merkez’in yaklaşımında köklü bir değişme yarattı. Bu değişime rağmen, Uzak Doğu – Güneydoğu Asya’daki gelişmekte olan ülkeler kendi bileklerinin gücüyle bir sıçrama yapabiliyorlar. Türkiye ise, Merkez’deki bu değişimi iyi değerlendiremedi; kendi iç güçlerini harekete geçirerek sıçrama yapamadı. Aksine, 1980 sonrası yıllarda borç batağına girerken, bu batışı artıran politikaları uygulamaya soktu. Türkiye’nin Yeni Düzen’de nasıl sıçrama yapabileceği mutlaka tartışılmalı, yeni fikirler üretilmeli.

Peter F. Drucker – Yeni Gerçekler
Ekonomi / 19 Haziran 2018

Kitap Adı: Yeni Gerçekler Yazar: Peter F. Drucker Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 270 Bir kitap, “ilerde olacaklar” üzerine değildir. “Önümüzdeki yüzyıl” üzerine de değildir. “Önümüzdeki yüzyıl’ın şimdiden geldiği, hatta “önümüzdeki yüzyıl” içinde bir hayli yol almış olduğumuz tezini savunmaktadır. Cevapları bilmiyoruz. Ama meseleleri biliyoruz. Açık, izlenebilr, yolların hangileri olduğunu görmek mümkündür. Ne kadar gözde olurlarsa olsunlar, hiçbir işe yaramayacak, belki de amaca ters düşecek yolları da. Geçekeler, politikacıların, iktisatçıların, işadamlarınının, sendikak liderlerinin hala dikkatlerini ayıramadıkları, üzerlerinde hala kitaplar yazıp, hala konuşmalar yaptıkları meselelerden farklıdır. Durumun böyle olduğunu inandırıcı bir biçimde kanıtlayan şey de, derin gerçekdışı olma duygsunun, günümüz politkası ve ekonomi bilimi için, çoğu kez ayrıcı bir özellik haline gelmesidir. O halde, bu kitap, “fütürist” nitelikli olmamakla birlikte, gerçek olma özelliklerini yıllar boyu sürdürecek ilgikonularını, meseleleri, çekişmeleri saptamaya çalışmaktadır. Kitap, yarın yapılması gerekenleri vurgulamamaktadır. Vugruladığı şey, yarını göz önünde tutarak, bugün yapılması gerekenlerdir. Kendi kendine getirdiği sınırlamalar içinde, gündem belirleme girişiminde bulunmaktadır.

W. W. Rostow – İktisadi Gelişmelerin Merhaleleri
Ekonomi / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: İktisadi Gelişmelerin Merhaleleri Yazar: W. W. Rostow Yayıncı: Ötüken Neşriyat Sayfa Sayısı: 223 Bu Kitap, bir iktisat tarihçisinin modern tarihin seyri hakkında yaptığı bir genellemeyi göstermektedir. Burada tarihin seyri, birbirini takip eden gelişme merhaleleri halinde ele alınmıştır. Her milli ekonominin tarihi seyrini bu şekilde gelişme merhaleleri halinde tasvir ve izah etmenin mümkün ve faydalı olacağı kanaatına varılmıştır. Gelişme merhaleleri görüşü hem iktisadi gelişme üzerinde bir nazariye, hem de, bütünüyle modern tarihe ait bir nazariye teşkil etmektedir. Gelişme merhalelerinin tahlili, Karl Marx’ın modern tarih nazariyesine karşı bir alternatif teşkil etmekte ve Marx’ın meselelere bakış tarzı ile son bölümde bir mukayese yapılmaya çalışılmaktadır. Buradaki tahlilde, bütün cemiyetlerdeki gelişmeler iktisadi bakımdan ele alınmakla beraber, bu görüş tarzı siyasetin, sosyal organizasyonun ve kültürün sadece ekonomiden çıkmış ve ona dayanan bir üstyapı olduğu manasına gelmez. aksine, daha başlangıçtanberi Marx’ın sırt çevirdiği ve Engels’in de ancak son yıllarda öğrenmek istediği bir bakış kabul edilmiştir: Yani cemiyetin muhtelif sektörleri birbirleriyle karşılıklı tesir halindedirler. İktisadi değişmenin siyasi ve içtimai neticeleri olmakla beraber, burada iktisadi değişme de iktisadi kuvvetler kadar siyasi ve sosyal kuvvetlerin de bir neticesi olarak görülmüştür.

Gülten Kazgan – İktisadi Düşünce
Ekonomi / 9 Şubat 2018

Kitap Adı: İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi Yazar: Gülten Kazgan Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 431 Bu kitap, sanayi kapitalizminin Batı Dünyasında gelişmesiyle kurulmaya başlayan iktisat teorisinin evrensel geçerliliği konusundaki şüphelerimizle beraber, iktisadın, son yıllarda, matematik ve istatistik gibi yardımcı dalların etkisinde, evrensel geçerliliği olan bir “saf ilim” olmak yolunda gelişmesinin bizde yarattığı iyimserliğin etkisi altında yazılmıştır. Kitap, iktisadi düşüncenin, teorisiz öğretiden ibaret olduğu aşamadan başlamakta; ideolojik kanıtlama için teorilerin kurulduğu teorili öğretiler aşamasını uzun boylu incelemekte, ve öğretisiz nicel analiz tekniklerinin geliştirildiği nihali aşama ile sona ermektedir. Bu aşamalar, iktisadin bir saf ilim olmak yolundaki gelişmesini çizmektedir.

David Gordon – İktisadi Mantığa Giriş
Ekonomi / 5 Şubat 2018

Kitap Adı: İktisadi Mantığa Giriş Yazar: David Gordon Yayıncı: Liberte Yayınları Sayfa Sayısı: 186 David Gordon, İktisadi Mantığa Giriş’te mantık ilkelerinden hareketle, neden insanların belirli şekillerde davrandığını, iktisadi kurum ve ilişkilerin nasıl doğduğunu, insanların davranışlarını başkalarınınkiyle nasıl ahenkli hale getirdiğini, işbölümünün neden ortaya çıktığını ve insanlığa ne kadar faydalı olduğunu aıklıyor. İktisatla ilgilenen ve mantığını kullanmak isteyen herkese…

Fernand Braudel – Medeniyet ve Kapitalizm
Ekonomi / 5 Şubat 2018

Kitap Adı: Medeniyet ve Kapitalizm Yazar: Fernand Braudel Yayıncı: İz Yayıncılık Sayfa Sayısı: 256 Maddi hayat, piyasa ekonomisi ve kapitalizm kavramları etrafında oluşan bir medeniyet analizi… Piyasa ekonomisinin bel kemiği, rekabet. Kapitalizm ise varlığını rekabeti mümkün olduğunca ortadan kaldırmaya borçlu. Bu hususta en büyük yardımcısı, devlet… “Bizim için bir hükümdardır Braudel.” Georges Duby

Walter Görlitz – Diktatörlerin Arkasındaki Para Babaları
Ekonomi / 30 Ocak 2018

Kitap Adı: Diktatörlerin Arkasındaki Para Babaları Yazar: Walter Görlitz Yayıncı: Altın Kitaplar Sayfa Sayısı: 172 “Hitler”, 1919 baharında Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi’nin başına geldiğinde kasada topu topu 8 Mark vardı. Ama geleceğin Nazi İmparatorluğu sonra milyarlarla desteklendi ve bu milyarlarla yükseldi.”Stalin”, çamaşırcı olan annesinin yanında zor bir hayat yaşadı. Tam 20 ayrı takma ad kullandı, banka soygunlarına karıştı, fidyeler aldı ve fahişelerin gelecekteki devrim için çalışmalarını sağladı. Ama “Büyük Devrim” sırasında Almanya’dan 75 milyonluk bir kredi kullanmaktan da kaçınmadı.”Mao”nun “Uzun Yürüyüşü”nü finanse eden kapitalistlerdi.”Lenin”, tarihi Zürih-Petrograd yolculuğunu Almanların parasal gücüyle gerçekleştirdi ve daha sonra yine onların parasını kullandı.”Mussolini”, “Roma’ya Yürüyüş”ünden çok önce de zengindi, ama karanlık servetinin kaynağı hiçbir zaman belli olmadı.Ve “Tito”, 1944’de Yugoslav Kurtuluş Cephesi’ni kurduğunda küçük bir şehir ile birlikte kendini de kurtardı ve dünyamızın milyarderleri arasına katıldı.20. yüzyıla damgasını vuran diktatörleri hep büyük sermaye sahipleri desteklediler. Peki ama neden? Hatta bazen ilk idam edilenler de onlar oldu. Sermaye, diktatörleri kendine karşı bile olsa her zaman destekledi. Acaba bu durum günümüzde de sürüyor mu?..

Pierre Delfaud – Keynes ve Keynesçilik
Ekonomi / 21 Ocak 2018

Kitap Adı: Keynes ve Keynesçilik Yazar: Pierre Delfaud Yayıncı: Dost Kitabevi Sayfa Sayısı: 136 John Maynard Keynes üç büyük tarihsel dönüşümün kesişim noktasında verdi eserlerini: Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya’ya uygulanacak yaptırımın müzakere edildiği barış görüşmeleri, büyük bunalım ve İkinci Dünya Savaşı. Tüm bu kırılma noktalarında kullandığı inisiyatif ve fikir babası olduğu ekonomik program onu yirminci yüzyılın en dikkat çeken ve en çok tartışılan iktisatçısı yaptı. Bu çalışmanın amacı da, geri plandaki tarihsel dinamiği merkez alarak, klasik kuramdan siyasal iktisada dek farklı bağlantı ya da kopuş noktaları üzerinden Keynes düşüncesinin anahatlarını izlemek ve sistemin akıbeti üzerine kurulmuş çıkarımlara bir göz atmak.

John Maynard Keynes – Genel Teori
Ekonomi / 21 Ocak 2018

Kitap Adı: Genel Teori Yazar: John Maynard Keynes Yayıncı: Kalkedon Yayınları Sayfa Sayısı: 324 … iktisatçılar, uluslararası işbölümünün meyvelerinin elde edilmesini sağlayan ve aynı zamanda da farklı milletlerin çıkarlarını uyumlu hale getiren mevcut uluslararası sistemi alkışlama alışkanlığında olmalarına karşın, söz konusu sistemin daha az yarar sağlayan bir etkisini gizliyorlardı. Zengin ve deneyimli bir ülkenin piyasayı ele geçirme mücadelesini önemsemediğinde refahının azalacağına ve güçten kuvvetten düşeceğine inanan devlet adamları sağduyu ve doğru bir değerlendirme yaparak gerçeği gözler önüne sermiş oluyorlardı. Ancak, ülkeler, uygulayacakları yurtiçi politikalarla tam istihdam sağlamayı öğrenirlerse (ve nüfus trendlerine uygun bir dengeye gelmeyi öğrenebilirlerse diye de eklememiz gerekmektedir), bir ülkenin kendi çıkarları çerçevesinde komşularına karşı dikebilecekleri önemli iktisadi güçlerin hesabına girişme gereği de ortaya çıkmayacaktı. Hatta uygun koşullarda uluslararası işbölümü ve uluslararası ödünç verme imkanı hala mümkün olabilecekti. Ancak, bir ülke, satın almayı arzuladığının bedelini ödeme imkanına sahip olması nedeniyle değil de, ticaret dengesini kendi lehine geliştirecek bir biçimde ödemeler dengesini bozma peşinde koştuğundan, kendi ürettiğini bir başka ülkeye kabul ettirme ya da komşunun sunduğu malları reddetme güdüsü altında olmayacaktı. Uluslarası ticaret, olduğu gibi kalacak yani dış pazarlara yapılan satışlar ve ithalat sınırlamalarının yurtiçi istihdamı umutsuzca sürdürmede başvurulan bir çare olmaktan çıkması, bu konuda sağlanan başarının işsizlik sorununu…

Mahfi Eğilmez & Ercan Kumcu – Ekonomi Politikası
Ekonomi / 21 Ocak 2018

Kitap Adı: Ekonomi Politikası: Teori ve Türkiye Uygulaması Yazar: Mahfi Eğilmez & Ercan Kumcu Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 364 İlk olarak 2002’de yayımlanan Ekonomi Politikası, bugüne kadar defalarca basıldı. Kitap, üniversitelerde ders kitabı olarak okutuldu, çeşitli mesleklere giriş sınavlarında temel soru kitapları arasında yer aldı. Yalnızca bir ders kitabı olmakla kalmadı, aynı zamanda ekonomi öğrenmek ve izlemek isteyenlerin de elkitabı haline geldi. Bu kez kitap, güncel gelişmeleri de kapsayacak biçimde yeniden yazıldı. Kitabın eski baskılarından birini ellerinde bulunduranlar bu baskıyı alıp o eski kitapla karşılaştırdıklarında ekonomi politikasının nereden nereye geldiğini görebilecekler. Kitap, bu yapısıyla ekonomi ve işletme öğrencileri için olduğu kadar ekonomi konularını merak edenler için de vazgeçilmez bir başvuru kitabı olma özelliği taşıyor. “Mahfi Eğilmez ve Ercan Kumcu makroiktisat teorilerinin Türkiye ekonomisi karşısında düştüğü boşlukları dolduran önemli bir kitap yazdılar… Ekonomi Politikası kitabını iktisat öğrencilerine ve ekonomiyle ilgilenen herkese hararetle tavsiye ediyorum.” -Asaf Savaş Akat, Radikal Kitap- “Dr. Eğilmez ve Dr. Kumcu, Kadir Has Üniversitesi’nde Ekonomi Politikası dersi veriyorlar. Sadece üniversite öğrencilerinin değil, ekonomiye her ilgi duyanın yararlanabileceği, neyin ne olduğunu kolaylıkla anlayabileceği bir kitap yazdılar. Günümüzde ekonomide olan biteni daha iyi anlamak ve izlemek isteyenlere tavsiye ederim.” -Güngör Uras, Milliyet- “Kitabı, ekonomiyi merak eden her seviyedeki insan…

Michael Albert & Robin Hahnel – Geleceğe Bakmak
Ekonomi / 21 Ocak 2018

Kitap Adı: Geleceğe Bakmak Yazar: Michael Albert & Robin Hahnel Yayıncı: Ayrıntı Yayınları Sayfa Sayısı: 300 Geleceğe Bakmak hem bu zorunluluk tasarımını reddetmesi hem de ya piyasa ekonomisi ya da komuta ekonomisi çıkmazını aşıp katılımcı ekonomi adı verilen bir üçüncü yolun uygulanabilirliğini kanıtlaması bakımından çok önemli bir yerde duruyor. Albert ve Hahnel verimli bir ekonominin hiyerarşik çalışma düzenini, eşitsiz tüketimi ve eşgüdümleyici faktör olarak da piyasayı zorunlu kıldığı varsayımına karşı çıkıyorlar. Yazarlara göre ekonomik hayatı dayanışma, eşitlik, özgürlük, adalet ve yaratıcılık gibi temel değerleri gözeterek diğer iki alternatiften çok daha verimli bir biçimde yönlendirmek mümkün ve son derece gerekli. Katılımcı ekonomi projesi, işyerlerinde hiyerarşik bir yapılaşmayı imkansız kılan sürekli rotasyon ve herkesin eşit oranda yaratıcı ve rutin işler yapmasını sağlayan iş bileşimleri geliştirilmesine temel önem atfediyor. Böylelikle komuta ekonomisine oranla daha yaratıcı olduğu su götürmez olan piyasa ekonomisinin yaratıcılığın yaygınlaşmasının önüne koyduğu hiyerarşi engeli de aşılmış oluyor. Proje, üretimi sabit bir grubun değil çalışanlardan oluşan bir konseyin yönlendirilmesi, üretim ve tüketim arasındaki dengenin herkesin bilgisayarlar yoluyla katılabileceği esnek ve demokratik bir planlama süreciyle sağlanması gibi somut ve ayrıntılarıyla serimlenen önerilerle geliştiriliyor.

Haydar Baş – Milli Ekonomi Modeli
Ekonomi / 13 Ocak 2018

Kitap Adı: Milli Ekonomi Modeli Yazar: Haydar Baş Yayıncı: İcmal Yayıncılık “Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli yanlız ekonomiyi değil küreselleşme ile ilgili tüm sorunları teşhis ve tahlil ediyor. 20. yüzyılın ortalarından başlayarak dünyada büyük değişiklikler oldu, sosyal gelişimin kalitece yeni kanunları ve tezleri ortaya çıktı. Uygarlığın gelişmesi ile ortaya çıkan olumsuz süreçlerin devamı sonucu dünya tüm alanları kapsayan küresel kriz ile karşılaştı. Küresel krizi daha da büyütüp derinleştiren ABD adlı ‘şer mahluklar imparatorluğu’dur. Bugün insanlığın kaderi, biosferi ve yeryüzünü ilmi – teknik imkanlarıyla yöneten ve kendi menfaatleri için çalışan bir grup insana bağlıdır. Çağdaş toplumlar derin çelişki içindedir. 90’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra ABD dünya üzerinde total egemenlik kazandı ve pek çok ülkeye ekonomi–finans, askeri saldırılar düzenledi. Onların amacı Rusya’nın büyük ilmi imkanlarını yok etmektir. Küresel Şer İmparatorluğu’nun Rusya, Türkiye, Azerbaycan ve diğer ülkelere karşı gerçekleştirdiği yıkıcı politikasına karşı çıkmak için Prof.Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli gerçekten kuvvetli bir temeldir. Fakat bununla iş bitmemiştir. Bunun için uzmanların, küreselleşme karşıtlarının uluslararası bir kurumda birleşmesi ve onların günlük sistemli çalışması gerekiyor. Böyle bir kurum, mutlaka bizim konferansta meydana getirilmelidir.” Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Ekonomi Teori Kürsüsü Başkanı, Prof. Dr. M. H. Meybullayev: Herkesi Kucaklayan Model “Prof. Dr. Haydar…

Halil Seyidoglu – Uluslararası İktisat Teorisi
Ekonomi / 13 Ocak 2018

Kitap Adı: Uluslararası İktisat Teorisi Yazar: Halil Seyidoglu Sayfa Sayısı: 940 Uluslararası İktisat alanında nitelikli bir kaynak olma özelliği taşıyan Prof. Dr. Halil Seyidoğlu’nun Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama adlı kitabın, onbeşinci baskısında tablolar ve gerekli bilgiler güncellenmiş, ayrıca yeni bilgiler eklenmiş, mevcut bölümlerin bazılarının sırası değiştirilmiş, bölümler arasında birleştirilmelere gidilmiştir. Konu Başlıkları Uluslararası Ticaret Teorisi Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Arz ve Talep Modelleri Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri Gümrük Tarifeleri İktisadi Birleşmeler Teorisi: Gümrük Birlikleri ve Serbest Ticaret Bölgeleri Avrupa Birliği Dışındaki Ekonomik Gruplaşmalar Uluslararası Parasal İlişkiler Döviz Piyasası Analizleri Döviz Kuru Sistemleri ve Kur Değişmelerini Açıklamaya Yönelik Teoriler Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi: Otomatik Mekanizmalar Açık Ekonomilerde Makro Ekonomi Politikaları: İç ve Dış Ekonomik Denge Uluslararası İktisat ve Ekonomik Kalkınma İlişkileri Uygulamalı Dış Ticaret: Serbest Ticaret, Bağlı Ticaret ve Yeni Ticaret Yöntemleri Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları, Uluslararası Vergilendirme Uluslararası Teknoloji Akımları Uluslararası İşgücü Akımları

John Bellamy Foster – Kapitalizmin Malileşmesi ve Kriz
Ekonomi / 13 Ocak 2018

Kitap Adı: Kapitalizmin Malileşmesi ve Kriz Yazar: John Bellamy Foster Yayıncı: Kalkedon Yayınları Sayfa Sayısı: 150 Kapitalizmde, son otuz yıl içinde ortaya çıkan değişimler, yaygın bir üçleme ile karakterize edilmektedir: Neoliberalizm, küreselleşme ve malileşme. Bunların ilk ikisi hakkında bir sürü şey yazılmış olmakla birlikte, üçüncüye dair çok daha az dikkat sarf edilmiştir. 1 Yine de malileşme bugün artık giderek üçlemenin egemen gücü olarak görülmektedir. Kapitalizmin malileşmesi; iktisadi etkinliğin ağırlık merkezinin üretimden (ve hatta büyüyen hizmetler sektöründen) finansa doğru kayması günümüzün kilit sorunlarından birisini oluşturmaktadır. Bu öğe, kapitalizm yeni bir evreyle mi girdi sorusunun ortaya atılmasını herhangi bir başka görüngüden daha fazla zorlamaktadır. Sistem malileşmenin bir sonucu olarak değişmiş olmasına değişmiştir ama bu değişimin, üretim içindeki temel birikim sorununun aynı kalması nedeniyle, kapitalizmin bütünüyle yeni bir evresi olmaktan uzak olduğunu ileri süreceğim. Malileşme, bunun yerine, kapitalizmin tekelci evresinin, “tekelci-mali sermaye” olarak adlandırılabilecek olan yeni bir melez evresiyle sonuçlandı. Sermaye, köklü bir yöne doğru ilerlemek yerine, sonsuz gibi görünen bir durgunluk ve mali patlama çemberine yakalandı. Tekelci-mali sermayenin bu yeni ekonomik ilişkilerinin deprem üssü, hâlâ hâkim kapitalist ekonomi durumunda olan Birleşik Devletlerde bulunuyor, ancak küresel sisteme de artan ölçülerde nüfuz ediyor.

Kaya Ardıç – Post-Otistik İktisat
Ekonomi / 13 Ocak 2018

Kitap Adı: Post-Otistik İktisat Yazar: Kaya Ardıç Sayfa Sayısı: 235 2000 yılında Fransa’da iktisat öğrencilerinin internette yayımladıkları bir bildiri ile kıvılcımlanan Post-Otistik İktisat Hareketine, bugün dünyanın pek çok ülkesindeki iktisat öğrencileri ve öğretim üyeleri destek veriyor. Fransa’da bu hareketi başlatırken öğrencilerin karşı çıktıkları temel nokta, iktisadın gerçeklikle bağının kopartılması ve araç olmaktan öte bir amaca dönüştürülerek aşırı matematik ağırlıklı ve “otistik” hale getirilmesi olmuştu. Bu karşı çıkışın ardından, “Nasıl Bir İktisat? Nasıl Bir İktisat Eğitimi?” sorusu pek çok zeminde tartışılmaya başlandı. Elinizde tutmuş olduğunuz kitap, bu tartışmalara ait metinlerin çevirilerinden oluşuyor. İktisat eğitimi ile ilgili çalışmaları ve tartışmaları öncelikleri arasında tutan ve destekleyen IFMC i yayımladığı bu kitap ile, bu soruları Türkiye’deki iktisatçıların da gündemine taşımayı, tartışmaya açmayı ve sonuç olarak buradan yanıtlar üretilmesini hedefliyor.