Pierre Delfaud – Keynes ve Keynesçilik

Keynes ve Keynesçilik Kitap Kapağı Keynes ve Keynesçilik
Pierre Delfaud
Dost Kitabevi
136

John Maynard Keynes üç büyük tarihsel dönüşümün kesişim noktasında verdi eserlerini: Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya’ya uygulanacak yaptırımın müzakere edildiği barış görüşmeleri, büyük bunalım ve İkinci Dünya Savaşı. Tüm bu kırılma noktalarında kullandığı inisiyatif ve fikir babası olduğu ekonomik program onu yirminci yüzyılın en dikkat çeken ve en çok tartışılan iktisatçısı yaptı. Bu çalışmanın amacı da, geri plandaki tarihsel dinamiği merkez alarak, klasik kuramdan siyasal iktisada dek farklı bağlantı ya da kopuş noktaları üzerinden Keynes düşüncesinin anahatlarını izlemek ve sistemin akıbeti üzerine kurulmuş çıkarımlara bir göz atmak.

Michael Albert & Robin Hahnel – Geleceğe Bakmak

Geleceğe Bakmak Kitap Kapağı Geleceğe Bakmak
Michael Albert & Robin Hahnel
Ayrıntı Yayınları
300

Geleceğe Bakmak hem bu zorunluluk tasarımını reddetmesi hem de ya piyasa ekonomisi ya da komuta ekonomisi çıkmazını aşıp katılımcı ekonomi adı verilen bir üçüncü yolun uygulanabilirliğini kanıtlaması bakımından çok önemli bir yerde duruyor. Albert ve Hahnel verimli bir ekonominin hiyerarşik çalışma düzenini, eşitsiz tüketimi ve eşgüdümleyici faktör olarak da piyasayı zorunlu kıldığı varsayımına karşı çıkıyorlar. Yazarlara göre ekonomik hayatı dayanışma, eşitlik, özgürlük, adalet ve yaratıcılık gibi temel değerleri gözeterek diğer iki alternatiften çok daha verimli bir biçimde yönlendirmek mümkün ve son derece gerekli. Katılımcı ekonomi projesi, işyerlerinde hiyerarşik bir yapılaşmayı imkansız kılan sürekli rotasyon ve herkesin eşit oranda yaratıcı ve rutin işler yapmasını sağlayan iş bileşimleri geliştirilmesine temel önem atfediyor. Böylelikle komuta ekonomisine oranla daha yaratıcı olduğu su götürmez olan piyasa ekonomisinin yaratıcılığın yaygınlaşmasının önüne koyduğu hiyerarşi engeli de aşılmış oluyor. Proje, üretimi sabit bir grubun değil çalışanlardan oluşan bir konseyin yönlendirilmesi, üretim ve tüketim arasındaki dengenin herkesin bilgisayarlar yoluyla katılabileceği esnek ve demokratik bir planlama süreciyle sağlanması gibi somut ve ayrıntılarıyla serimlenen önerilerle geliştiriliyor.

Mahfi Eğilmez & Ercan Kumcu – Ekonomi Politikası

Ekonomi Politikası: Teori ve Türkiye Uygulaması Kitap Kapağı Ekonomi Politikası: Teori ve Türkiye Uygulaması
Mahfi Eğilmez & Ercan Kumcu
Remzi Kitabevi
364

İlk olarak 2002'de yayımlanan Ekonomi Politikası, bugüne kadar defalarca basıldı. Kitap, üniversitelerde ders kitabı olarak okutuldu, çeşitli mesleklere giriş sınavlarında temel soru kitapları arasında yer aldı. Yalnızca bir ders kitabı olmakla kalmadı, aynı zamanda ekonomi öğrenmek ve izlemek isteyenlerin de elkitabı haline geldi.

Bu kez kitap, güncel gelişmeleri de kapsayacak biçimde yeniden yazıldı. Kitabın eski baskılarından birini ellerinde bulunduranlar bu baskıyı alıp o eski kitapla karşılaştırdıklarında ekonomi politikasının nereden nereye geldiğini görebilecekler.

Kitap, bu yapısıyla ekonomi ve işletme öğrencileri için olduğu kadar ekonomi konularını merak edenler için de vazgeçilmez bir başvuru kitabı olma özelliği taşıyor.

"Mahfi Eğilmez ve Ercan Kumcu makroiktisat teorilerinin Türkiye ekonomisi karşısında düştüğü boşlukları dolduran önemli bir kitap yazdılar... Ekonomi Politikası kitabını iktisat öğrencilerine ve ekonomiyle ilgilenen herkese hararetle tavsiye ediyorum."
-Asaf Savaş Akat, Radikal Kitap-

"Dr. Eğilmez ve Dr. Kumcu, Kadir Has Üniversitesi'nde Ekonomi Politikası dersi veriyorlar. Sadece üniversite öğrencilerinin değil, ekonomiye her ilgi duyanın yararlanabileceği, neyin ne olduğunu kolaylıkla anlayabileceği bir kitap yazdılar. Günümüzde ekonomide olan biteni daha iyi anlamak ve izlemek isteyenlere tavsiye ederim."
-Güngör Uras, Milliyet-

"Kitabı, ekonomiyi merak eden her seviyedeki insan çok rahatlıkla okuyup anlayabilir. Bu kitap bir yap-boz resmi olan ekonominin parçalarını öyle bir bütünlük içinde ele almış ki ana resimden hiç kopmuyorsunuz ve keyifle ekonomik analiz öğreniyor, hatta ekonomik analiz yapmaya bile başlıyorsunuz."
-Yaşar Erdinç, Akşam-

Haydar Baş – Milli Ekonomi Modeli

Milli Ekonomi Modeli Kitap Kapağı Milli Ekonomi Modeli
Haydar Baş
İcmal Yayıncılık

“Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli yanlız ekonomiyi değil küreselleşme ile ilgili tüm sorunları teşhis ve tahlil ediyor. 20. yüzyılın ortalarından başlayarak dünyada büyük değişiklikler oldu, sosyal gelişimin kalitece yeni kanunları ve tezleri ortaya çıktı. Uygarlığın gelişmesi ile ortaya çıkan olumsuz süreçlerin devamı sonucu dünya tüm alanları kapsayan küresel kriz ile karşılaştı. Küresel krizi daha da büyütüp derinleştiren ABD adlı ‘şer mahluklar imparatorluğu’dur. Bugün insanlığın kaderi, biosferi ve yeryüzünü ilmi – teknik imkanlarıyla yöneten ve kendi menfaatleri için çalışan bir grup insana bağlıdır. Çağdaş toplumlar derin çelişki içindedir. 90’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra ABD dünya üzerinde total egemenlik kazandı ve pek çok ülkeye ekonomi–finans, askeri saldırılar düzenledi. Onların amacı Rusya’nın büyük ilmi imkanlarını yok etmektir. Küresel Şer İmparatorluğu’nun Rusya, Türkiye, Azerbaycan ve diğer ülkelere karşı gerçekleştirdiği yıkıcı politikasına karşı çıkmak için Prof.Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli gerçekten kuvvetli bir temeldir. Fakat bununla iş bitmemiştir. Bunun için uzmanların, küreselleşme karşıtlarının uluslararası bir kurumda birleşmesi ve onların günlük sistemli çalışması gerekiyor. Böyle bir kurum, mutlaka bizim konferansta meydana getirilmelidir.”

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Ekonomi Teori Kürsüsü Başkanı,
Prof. Dr. M. H. Meybullayev: Herkesi Kucaklayan Model

“Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli, toplumun tüm tabakalarının menfaatlerine cevap veren makanizmaları harekete geçiriyor. Bu mekanizma devamlı olarak toplumda sosyal adaletin yaşanmasına neden oluyor. Bu model, başta gelişmemeşi ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm dünya ülkelerinin kalkınmasında genel ekonomi model rolünü oynayabilir.”

Taşkent (Özbekistan) Devlet Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. L.J. Şibarşova: Özbekistan’da da uygulanabilir

“Milli Ekonomi Modeli’ne göre, devlet kendi parasını dengelemeli ve kendi sanayisini geliştirmekle uğraşmalıdır. Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli, Türkiye ekonomisi temel alınarak oluşturulmasına rağmen, pek çok ülkenin özellikle de Özbekistan’ın ekonomik gelişimine temel olabilir. Bu modeli Özbekistan ekonomisinin gelişmesinde de uygulamak mümkündür.”

Azerbaycan İktisat Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. M.M. Sadıkov: Azerbaycan’ın derdine çare olabilir

“Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli’nde enflasyonu haklı olarak bir hastalık gibi değerlendiriyor. Ona göre bu hastalık parayla para kazanma sonucu ortaya çıkıyor. Kanaatimizce Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Model’i Azerbaycan gerçeklerine uzlaştırılırsa, enflasyon ve deflasyon gibi ekonomik sorunların önü kesilmiş olur.”

Azerbaycan Bilimler Akademisi Sibernetik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Korkmaz İmanov: Orijinal ve yeni bir sistem

“Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli, ekonomi alanında yeni bir düşünce olmakla bakımından çok önemli bir eserdir. Bu model ülkelerin milli ekonomileri açısından gelişimini sağlayan bir modeldir. Bu bakımdan Milli Ekonomi Modeli, büyük önem taşıyor ve dünya ekonomi biliminde büyük gelişmeleri beraberinde getirecektir.”

Halil Seyidoglu – Uluslararası İktisat Teorisi

Uluslararası İktisat Teorisi Kitap Kapağı Uluslararası İktisat Teorisi
Halil Seyidoglu
940

Uluslararası İktisat alanında nitelikli bir kaynak olma özelliği taşıyan Prof. Dr. Halil Seyidoğlu'nun Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama adlı kitabın, onbeşinci baskısında tablolar ve gerekli bilgiler güncellenmiş, ayrıca yeni bilgiler eklenmiş, mevcut bölümlerin bazılarının sırası değiştirilmiş, bölümler arasında birleştirilmelere gidilmiştir.

Konu Başlıkları

 • Uluslararası Ticaret Teorisi
 • Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi
 • Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Arz ve Talep Modelleri
 • Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri
 • Gümrük Tarifeleri
 • İktisadi Birleşmeler Teorisi: Gümrük Birlikleri ve Serbest Ticaret Bölgeleri
 • Avrupa Birliği Dışındaki Ekonomik Gruplaşmalar
 • Uluslararası Parasal İlişkiler
 • Döviz Piyasası Analizleri
 • Döviz Kuru Sistemleri ve Kur Değişmelerini Açıklamaya Yönelik Teoriler
 • Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi: Otomatik Mekanizmalar
 • Açık Ekonomilerde Makro Ekonomi Politikaları: İç ve Dış Ekonomik Denge
 • Uluslararası İktisat ve Ekonomik Kalkınma İlişkileri
 • Uygulamalı Dış Ticaret: Serbest Ticaret, Bağlı Ticaret ve Yeni Ticaret Yöntemleri
 • Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları, Uluslararası Vergilendirme
 • Uluslararası Teknoloji Akımları
 • Uluslararası İşgücü Akımları

John Bellamy Foster – Kapitalizmin Malileşmesi ve Kriz

Kapitalizmin Malileşmesi ve Kriz Kitap Kapağı Kapitalizmin Malileşmesi ve Kriz
John Bellamy Foster
Kalkedon Yayınları
150

Kapitalizmde, son otuz yıl içinde ortaya çıkan değişimler, yaygın bir üçleme ile karakterize edilmektedir: Neoliberalizm, küreselleşme ve malileşme. Bunların ilk ikisi hakkında bir sürü şey yazılmış olmakla birlikte, üçüncüye dair çok daha az dikkat sarf edilmiştir. 1 Yine de malileşme bugün artık giderek üçlemenin egemen gücü olarak görülmektedir. Kapitalizmin malileşmesi; iktisadi etkinliğin ağırlık merkezinin üretimden (ve hatta büyüyen hizmetler sektöründen) finansa doğru kayması günümüzün kilit sorunlarından birisini oluşturmaktadır. Bu öğe, kapitalizm yeni bir evreyle mi girdi sorusunun ortaya atılmasını herhangi bir başka görüngüden daha fazla zorlamaktadır.

Sistem malileşmenin bir sonucu olarak değişmiş olmasına değişmiştir ama bu değişimin, üretim içindeki temel birikim sorununun aynı kalması nedeniyle, kapitalizmin bütünüyle yeni bir evresi olmaktan uzak olduğunu ileri süreceğim. Malileşme, bunun yerine, kapitalizmin tekelci evresinin, "tekelci-mali sermaye" olarak adlandırılabilecek olan yeni bir melez evresiyle sonuçlandı. Sermaye, köklü bir yöne doğru ilerlemek yerine, sonsuz gibi görünen bir durgunluk ve mali patlama çemberine yakalandı. Tekelci-mali sermayenin bu yeni ekonomik ilişkilerinin deprem üssü, hâlâ hâkim kapitalist ekonomi durumunda olan Birleşik Devletlerde bulunuyor, ancak küresel sisteme de artan ölçülerde nüfuz ediyor.

Kaya Ardıç – Post-Otistik İktisat

Post-Otistik İktisat Kitap Kapağı Post-Otistik İktisat
Kaya Ardıç
235

2000 yılında Fransa'da iktisat öğrencilerinin internette yayımladıkları bir bildiri ile kıvılcımlanan Post-Otistik İktisat Hareketine, bugün dünyanın pek çok ülkesindeki iktisat öğrencileri ve öğretim üyeleri destek veriyor. Fransa'da bu hareketi başlatırken öğrencilerin karşı çıktıkları temel nokta, iktisadın gerçeklikle bağının kopartılması ve araç olmaktan öte bir amaca dönüştürülerek aşırı matematik ağırlıklı ve "otistik" hale getirilmesi olmuştu. Bu karşı çıkışın ardından, "Nasıl Bir İktisat? Nasıl Bir İktisat Eğitimi?" sorusu pek çok zeminde tartışılmaya başlandı. Elinizde tutmuş olduğunuz kitap, bu tartışmalara ait metinlerin çevirilerinden oluşuyor.

İktisat eğitimi ile ilgili çalışmaları ve tartışmaları öncelikleri arasında tutan ve destekleyen IFMC i yayımladığı bu kitap ile, bu soruları Türkiye'deki iktisatçıların da gündemine taşımayı, tartışmaya açmayı ve sonuç olarak buradan yanıtlar
üretilmesini hedefliyor.

Todd G. Buchholz – Ölü İktisatçılardan Yeni Fikirler

Ölü İktisatçılardan Yeni Fikirler Kitap Kapağı Ölü İktisatçılardan Yeni Fikirler
Todd G. Buchholz
Adres Yayınları
376

Hepimiz hükümetin ekonomik politikaları ve özel sektörün iktisadi kararlarından etkilenmekteyiz. Hiç kimse iktisadi bilgisi olmadan bilgilendirilmiş seçmen veya hatta günlük gazeteleri anlayabilen bir okuyucu olamaz. Ve iktisadi hayatımızı şekillendiren güçleri anlamadan kendimizin ve çocuklarımızın içinde yaşayacağı ve çalışacağı geleceğe ait planları kim yapabilir?
Bu kitapta, Todd G. Buchholz iktisadı şekillendiren büyük iktisatçıların çalışmalarıyla iktisadın anahtar fikirlerine canlı ve zekice bir giriş yapmaktadır. Standart iktisat ders kitaplarının odağı olan karmaşık şekiller ve biçimsel modeller yerine, Buchholz anlaşılır, matematiksel olmayan açıklamalar ve zamanımıza uygun örnekler temin etmektedir.

Tolga Tören – Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması

Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması Kitap Kapağı Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması
Tolga Tören
Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları
383

Türkiye'nin yakın dönem toplumsal tarih araştırmalarına, konuyu sermaye birikimi çerçevesinde analiz eden bir kitap daha eklendi. Bu kitap Marshall Planinin izinden giderek Türkiye'nin kapitalist gelişiminin bir dönemini analiz ediyor. Analiz edilen dönem Türkiye'nin bugününü, -referanslarını Demokrat Partiden aldığını iddia eden AKP’yi ve "ulusalcı" CHP’yi ve Orduyu hatta gündelik yaşamdaki dönüşümü demode bir deyimle Amerikanlaşmayı- anlamak için de yeni ve eleştirel bir okuma yapmayı vaat ediyor.

Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner – Görünmeyen Ekonomi

Görünmeyen Ekonomi: Dünya Gerçekte Nasıl İşliyor? Kitap Kapağı Görünmeyen Ekonomi: Dünya Gerçekte Nasıl İşliyor?
Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner
Boyner Yayınları
228

Görünmeyen Ekonomi: Dünya Gerçekte Nasıl İşliyor, politikadan çocuk yetiştirmeye, emlakçılardan öğretmenlere,uyuşturucu satıcılarından sumo güreşçilerine kadar geniş bir yelpazede günlük yaşamın arkasındaki gerçekleri sorgulayan,ekonomiye sıradışı bir biçimde yaklaşarak dünyanın gerçekte nasıl işlediğini anlatan bir kitap.
Bu kitabı okuduğunuzda genel kanıların nasıl oluştuğunu,günlük hayatınızda karşılaştığınız insanların motivasyonlarının nelere bağlı olduğunu daha iyi anlayacak, hayata ve ekonomiyebambaşka bir gözle bakmaya başlayacaksınız.

Paul Krugmann – Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü ve Küresel Kriz

Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü ve Küresel Kriz Kitap Kapağı Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü ve Küresel Kriz
Paul Krugmann
Literatür Yayıncılık
198

2008 finans krizi ve çözümlemesi konusunda, 2008 Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi, üretken yazar Paul Krugman'dan daha iyi bir rehber olabilir mi? Krugman, 1999'da yazdığı güçlü öngörüler içeren Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü adlı klasiğinde tüm Asya ve Latin Amerika ülkelerine yayılan ekonomik krizleri incelemiş ve bunların hepimiz için bir uyarı olduğuna işaret etmişti: Bu krizler tıpkı hastalıklar gibi antibiyotiklere karşı direnç kazanmıştı, Büyük Bunalıma neden olan kronik ekonomik rahatsızlıklar geri dönüyordu. İzleyen yıllarda, Wall Street canlanıp, finansal alavere dalavereciler muazzam kârlar elde ettikçe 1990'lardaki uluslararası kriz hafızlardan silindi. Fakat şimdi bunalım ekonomisi Amerika'ya geri döndü. 2000'lerin ortasında oluşan büyük konut balonu patladığında, ABD finans sisteminin daha önceki krizlere yakalanan gelişmekte olan ülkeler kadar savunmasız olduğu ortaya çıktı -ve 1930'larda yaşananların yeniden sahneye çıkması bütünüyle mümkün görünmeye başladı.

Krugman, Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü'nün büyük ölçüde güncellenen genişletilmiş yeni baskısında, yasal düzenlemelerin giderek kontrolden çıkan finans sistemine ayak uydurmaktaki yetersizliğinin ABD'yi ve dünyayı 1930'lardan bu yana görülen en büyük finans krizine nasıl soktuğunu gösteriyor. Krizi kontrol altına almak ve derin bir durgunluğa doğru sürüklenen dünya ekonomisinin yönünü değiştirmek için atılması gereken adımları da ortaya koyuyor. Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü'nün Krugman markasının -kolay anlaşılır, renkli ve fevkalade bilgilendirici- tarzıyla yazılan parlak ve ustalıklı yeni baskısı, krizlere verilecek  yanıtlar konusundaki tartışmaların güncel bir köşe taşı haline gelecek.

İbrahim Sevindirici – Azgelişmişliğin Ekonomisi

Azgelişmişliğin Ekonomisi Kitap Kapağı Azgelişmişliğin Ekonomisi
İbrahim Sevindirici
İtalik Yayınları
192

Çağımızın en önemli ve aynı zamanda en dramatik sorunu azgelişmiş ülkeler sorunudur. Azgelişmişlik sorunu, bu gün bir ana sorun olarak görünmesine karşın henüz; ne tamamen, ne kısmen halledilebilmiş değildir. Bu nedenle öncelikle azgelişmişlik değerlendirilerek; ölçütlerinin, nedenlerinin ve özelliklerinin saptanması gerekiyor.

Azgelişmiş ülkelerin, istatistik verilerle, deneyimlerle, yalın gözlemlerle ve mantıkla saptanan bu özelliklerinin bir bölümü nedensel özellikler, bir bölümü ise sonuçsal özelliklerdir. Azgelişmişliğin özellikle, nedensel özelliklerinin saptanması ve bilinmesi, azgelişmişlik sorununun çözümüne önemli oranda katkıda bulunacaktır. Çünkü azgelişmişliğin bilinen bu nedensel özelliklerinin yok edilmesi, sorunun çözümü ve kalkınma demektir. Kitapta bu konular işlenmiş ve azgelişmişliğin nedensel özellikleri ayrıca belirtilmiştir.

Ludwig Von Mises – Kadir-i Mutlak Devlet

Kadir-i Mutlak Devlet: Totaliter Devlet ve Topyekûn Savaşın Yükselişi Kitap Kapağı Kadir-i Mutlak Devlet: Totaliter Devlet ve Topyekûn Savaşın Yükselişi
Ludwig Von Mises
Liberte Yayınları
292

Devletçilik ülke içinde gelir eşitliğini amaçlar. Ama diğer taraftan, daha yoksul ülkeler ile daha zengin ülkeler arasındaki tarihî olarak gelişen eşitsizliklerin devam ettirilmesine sebep olur. Bir ülkedeki kitleleri gelir eşitliği politikası doğrultusunda harekete geçiren aynı telâkkiler, göreli olarak aşırı nüfuslu ülkelerin halklarını göreli olarak az nüfuslu ülkelere karşı saldırgan bir politikaya sürükler.

Ludwig von Mises

Kadir-i Mutlak Devlet 1944'te İkinci Dünya Savaşı sırasında yayınlanmıştır. Mises'in ABD'ye gelişinin ardından yazılan ve yayınlanan ilk kitabıdır. Mises, Kadir-i Mutlak Devlet'te iki dünya savaşına da neden olan uluslararası çatışmaların iktisadî bakımdan açıklamasını yapmaktadır. Yarım asırdan daha uzun zaman önce yazılmış olmasına rağmen Mises'in ana teması hâlâ ayaktadır: Hükümetin iktisata müdahalesi çatışma ve savaşlara yol açar. Mises'e göre barış için son ve en iyi umut –özgürlük felsefesi olan, serbest piyasa, sınırlı devlet ve demokrasiyi savunan– liberalizmdir.

Nazif Ekzen – Türkiye Kısa iktisat Tarihi

Türkiye Kısa iktisat Tarihi: 1946'dan 2008'e Kitap Kapağı Türkiye Kısa iktisat Tarihi: 1946'dan 2008'e
Nazif Ekzen
ODTÜ Yayıncılık
200

Bu kitap “eski” hikâyeleri anlatıyor, hiç eskimeyen ‘eski’ hikâyeleri ya da oyuncuları değişse de görmekten usanmadığımız bir filmi… İlginç olan o ki, Türkiye’de herkes, bu filmi her görüşünde, hiç görmemiş gibi yapıyor. Siyasiler, muhalefete düşünce filmin vizyondan kaldırılmasını istiyorlar, ama iktidara gelince senaryoya harfiyen uyuyorlar.

Aslında bir insan yaşamı kadar ‘uzun’, bu ‘’kısa tarih’, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin egemenliğinde kurulan ‘yeni sistem’in ikiz kardeşleri IMF ve Dünya Bankası’yla Türkiye’nin ilişkilerini ve -bir yenisi öncesinde- 20 stand-by anlaşmasını ele alıyor: Truman’dan Menderes’e, 27 Mayıstan 12 Eylül’e, Demirel’den Ecevit’e, Özal’dan Derviş’e, Erdoğan’a..

Nazif EKZEN, gizlenen birçok gerçeği gözler önüne seriyor; ‘planlama’ya 27 Mayıs’tan önce karar verildiğini, 24 Ocak 1980 kararlarının arkasındaki ‘gerçek’ ismin Özal değil, Derviş olduğunu; Türkiye, ne zaman kendi programı ile gelişmeye kalksa, her seferinde Batı tarafından ‘ihtiraslı’ bulunup reddedildiğini vb…

Bu ‘kısa” tarih, ‘uzuuun’ bir tarihsel dönem içinde, ‘Merkez’ ile bir ‘çevre’ ülkesi arasındaki ilişkinin serüvenini anlatıyor ya da Ekzen’in, kitabını ithaf ettiği Avcıoğlu’nun diliyle söylersek bir ‘koloni’de, ‘cici demokrasi’nin öyküsünü

Yalçın Karatepe – Türev Piyasaları

Türev Piyasaları Kitap Kapağı Türev Piyasaları
Yalçın Karatepe
Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Yayınları

Ülkemizde türev araçlara ve türev piyasalara gösterilen ilgi son yıllarda artmıştır. Türkiye'de bankaların forward işlemleri yaptığını biliyoruz. Swap işlemler ise sınırlı olmakla birlikte zaman zaman kullanılmaktadır. Yakın bir zamanda ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda endeks üzerine yazılan vadeli sözleşmeler işlem görmeye başlayacaktır. Bunu, hisse senetleri üzerine yazılan opsiyon sözleşmeleri izleyecektir.Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans düzeyinde vermekte olduğum Türev Piyasaları dersinin bir ürünü olan bu kitabın tüm okuyucularına yararlı olmasını dilerim.