Ufuk Serdaroğlu – Feminist İktisat’ın Bakışı Postmodernist Mi?

Feminist İktisat'ın Bakışı Postmodernist Mi? Kitap Kapağı Feminist İktisat'ın Bakışı Postmodernist Mi?
Ufuk Serdaroğlu
Efil Yayınevi Yayınları
144

Yazar, "iktisadi bilginin onu üretenlerin yaşam ve deneyimlerinden bağımsız olamayacağı, bu bağlamda da 'durum odaklı ve kısmi' olduğu görüşünden hareketle mevcut iktisadi yaklaşımların (özellikle evrensellik, genellik, rasyonalite üzerine temellendirilen neoklasik iktisadın) 'bilgi' ve 'güç' ilişkisi temelinde, pek çok farklı deneyimin yanısıra kadın deneyimlerini ve dolayısıyla da kadın bakış acısını göz ardı ettikleri" iddiasından hareketle kitabını "kadın bakış açısını da içerecek bir iktisat arayışı sürecinindeki çabaların ürünü" olarak nitelemektedir.

Kitapta, amacı "ekonomide kadını değil, kadın bakış açısını da içerebilecek bir biçimde ekonomiyi incelemek" şeklinde ifade edilen, "iktisat-toplumsal cinsiyet ve bilimin kesişim noktalarının keşfi çabalarının ürünü" olarak sunulan feminist iktisadın, iktisattaki postmodernist bakışlarla buluşma noktaları irdelenmektedir.

Şöyle ki,"iktisadın eril bir cinsiyetçi anlayışla yapılandırılmasından modernist felsefenin ikici sınırlandırmaları üzerine temellenen bilim anlayışı sorumlu" tutulmakta ve bu şekilde feminist iktisat postmodernist bir bağlama sokulmaktadır.

Böylece "niçin feminist iktisat" sorusunun cevabı da yine feminist ve postmodernist bakışların buluşma noktasını tanımlayan "farklı deneyim ve algılara dayanan farklı iktisadi yaklaşımları 'farklı ama eşit' şiarıyla -hiyerarşik bir sıralamaya tabi tutmadan- kucaklayacak bir iktisat anlayışına disiplinin kapılarını açmak" olarak verilmektedir.

Robert H. Frank – Doğal İktisat

Doğal İktisat: Neden İktisat Neredeyse Herşeyi Açıklar Kitap Kapağı Doğal İktisat: Neden İktisat Neredeyse Herşeyi Açıklar
Robert H. Frank
Efil Yayınevi Yayınları
288

Her Gün Karşılaştığımız Muammaların Arkasındaki Sırları Keşfedin

Kahverengi kabuklu yumurtalar neden beyaz olanlardan daha pahalıdır?

Buzdolabının lambası varken, buzluk kısmında neden lamba olmaz?

Kamikaze pilotları neden kask takıyorlardı?

Cevabı Basit: Ekonomi

Ekonomi sadece sınıflarda öğretilen veya bankalarla ilgili olan bir şey değildir. Sinema ekranından sokaklara kadar her yerde karşımıza çıkar, yaptığımız ve gördüğümüz her şeyi etkiler. Hatta hayatın en ilgi çekici ve anlaşılmaz bazı yönlerini bile açıklayabilir.

Ekonomist Robert Frank, yıllardır öğrencilerini, özel ürün tasarımından cinsel cazibenin kaprislerine kadar gündelik hayatta karşılaşılan çeşitli garip durumları ekonomiyi kullanarak açıklamaları için teşvik ediyor. Bu kitapta Robert Frank, gündelik hayatın en kafa karıştırıcı yönlerinin nasıl olup da aslında (ekonomik) akla tamamen uygun olduğunu göstermek amacıyla bu soruların en ilgi çekici olanlarını ve bunları yanıtlarken kullanılan ekonomi ilkelerini bizlerle paylaşıyor.

"Büyüleyici... hayattaki en garip bilmecelerin bazılarını cevaplıyor."
-Daily Mail-

"Cebimizdeki o soğuk, trink paranın nasıl olup da dünyamızı döndürdüğünü anlatıyor."
-Independent-

"Açık büfe yemeklerden birinde olduğu gibi tekrar tekrar geri dönebilirsiniz."
-New York Times-

"Büyüleyici, zihin açıcı ve çok eğlenceli."
-Steven Pinker-

Şafak Altun – Cumhuriyet Ekonomisinin İlk Mucizeleri

Cumhuriyet Ekonomisinin İlk Mucizeleri Kitap Kapağı Cumhuriyet Ekonomisinin İlk Mucizeleri
Şafak Altun
Business Dergisi
96

Cumhuriyet Ekonomisinin İlk Mucizeleri kitabı, Türkiye'nin ilklerinden bahsediyor. İlk ulusal market zincirimiz olan Migros, ilk satışlarını seyyar satış kamyonlarıyla yapıyor, satış kamyonları semt semt dolaşıyormuş.
İlk marketimiz mahalle mahalle geziyormuş
Şafak Altun, hazırladığı "Cumhuriyet Ekonomisinin İlk Mucizeleri" kitabında Cumhuriyet ekonomisinin hayatımızı değiştiren ilklerini kayıt altına alıyor. Türkiye'nin ilk kumbarasını kimin dağıttığı, ilk kağıdı kimin ürettiği, Türkiye'de yapılan ilk cam bardaktan ne zaman çay içtiğimiz gibi ilginç detaylar bir zamanların Türkiye'si hakkında fikir veriyor.

Mark Blaug – İktisatta Yöntem

İktisatta Yöntem Kitap Kapağı İktisatta Yöntem
Mark Blaug
Efil Yayınevi Yayınları
352

Bu kitap iktisadın doğası hakkında bir incelemedir. Başlangıç bölümlerinde bilim felsefesindeki güncel düşünceleri ve yöntem üzerine yazılanların bir değerlendirmesi sunulmaktadır.

Profesör Blaug, daha sonra refah ekonomisinin mantıksal statüsü gibi zorlayıcı bir sorunu ele alarak okuyucuyu iktisatta öne çıkan konuların anlaşılmasına yöneltmektedir. Ardından önde gelen iktisat tartışmalarını içeren bir dizi vaka çalışması bunu izlemektedir.

Burada amaç, iktisatçıların üzerinde anlaşmaya varamadığı önemli sorunları çözmek yerine yöntem sorununa daha çok dikkat çekerek iktisattaki anlaşmazlıkların nasıl daha çok aydınlatılabileceğini göstermektir.

En son bölüm, dağılan uçları bir araya getirmekte ve modern iktisatta neyin yanlış olduğu hakkında yazarın görüşünü vermektedir.

Profesör Blaug'un bu kitabı gözden geçirilmiş ve güncelleştirilmiş yeni baskısından Türkçeleştirilmiştir.

Blaug kitapta makroekonomi, genel denge kuramı ve dış ticaret kuramı konularındaki son gelişmeleri tartışmaktadır.

Maurice Dobb – 1917’den Bu Yana Sovyet Ekonomisinin Gelişimi

1917'den Bu Yana Sovyet Ekonomisinin Gelişimi Kitap Kapağı 1917'den Bu Yana Sovyet Ekonomisinin Gelişimi
Maurice Dobb
Özdemir Basımevi

Bu çalışma, 20 yıl önce yazdığım «Devrimden Bu Yana Rus
Ekonomik Kalkınması» adlı çalışmalarımın bir devamı sayılabilir.
Mr. H. C. Stevens’in yardımlarına çok şey borçlu olduğum bu eski
çalışmalarımdan, materyal bakımından 4-9. fasıllar arasında
yararlandığım gibi, savaş sırasında yayınladığım «Sovyet Plânlaması
ve Savaş ve Barışta İşçi» adlı küçük kitapçıktan bazı pasajlara
altıncı fasılda yer vermiş bulunmaktayım. Fakat, Devrimin
ilk döneminin tarihi hikâyesi tamamen yeniden gözden geçirilmiş
ve yeniden yazılmış olduğu gibi, kitabın kapsadığı süre yirmi yıl
uzatılmış ve kitap bütünü ile değiştirilmiştir.

Bu kitabın çeşitli bölümleri, kapsadığı konular bakımından
değişik tipteki okuyucuların değişik açılardan ilgilerini çekici niteliktedirler.
Örneğin, birinci, üçüncü ve on dördüncü fasıllar ihtimaldir
ki, daha çok iktisatçıların, on beşinci fasıl ise ekonomik
coğrafyacıların ilgisini çekecek niteliktedirler. Bir ekonomi tarihçisi
kitabın ikinci ve on ikinci fasılları arasındaki konuları ilgi çekici
bulacaktır. Sekiz ile onuncu fasıllar arasındaki konular ise
mukayeseli ekonomi politik öğrencilerinin ilgisini çekecektir. Çağımız
dünyası ile ilgili problemlerin Sovyet ekonomik kalkınmasındaki
çözüm yollarına dair kitabın giriş faslında bazı şeyler söylemek
cüretini gösterdim. Bu kitabın eksiksiz bir araştırma niteliğine
sahip olabilmesi için gerekli olan ayrıntıların, kitapla değişik açılardan
ilgilenen okuyucuları rahatsız etmeyeceğini umarım."

Orhan Hançerlioğlu – Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Sözlüğü Kitap Kapağı Ekonomi Sözlüğü
Orhan Hançerlioğlu
Remzi Kitabevi
607

"Çağımız düşüncesi bütün bilimleri, özellikle de ekonomi bilimlerini içerir. İnsan yaşamı üretimle başlamış, toplumsal yapı üretimle belirlemiştir. Ekonomi bir altyapı bilimidir ve felsefeyle kökten bağımlıdır. Felsefeye, artık, pratikle kaynaşarak, bir uzmanlık işi olmaktan çıkmış, çağdaş insanın en gerekli temel bilgisi olmuştur."Bu sözlük, ekonomik düşüncenin temel kavramlarını açıklamak ve ekonomi dilinde Türçeleştirilmeden ya da Türkçeleriyle birlikte kullanılan başlıca terim ve deyimlerin anlamlarını; Türkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce karşılıklarını vermek için düzenlenmiştir. Ekonomiyle ilgili hukuk terimlerinin Latinceleri de eklenmiştir.

Rona Turanlı – İktisadi Düşünce Tarihi

İktisadi Düşünce Tarihi Kitap Kapağı İktisadi Düşünce Tarihi
Rona Turanlı
Bilim Teknik Yayınevi
248

Bu kitap ilkçağlardan yüzyılımızın yansına değin iktisadi düşünce tarihinin kronolojik bir gelişimini açıklamaktadır.

İktisadi düşünce tarihine, çoğu benzer kitapta olduğu gibi merkantilist iktisat politikası başlangıç oluşturmaktadır. Bu gibi eserlerin yazarlarının iddialarına göre, bilimsel anlamda ekonomik anlayış ancak merkantilistlerle birlikte başlamaktadır. Hatta bazı yazarlar daha ileri giderek ekonomik düşünce tarihini A. Smith'in 1776 yılında yayınladığı "Milletlerin zenginliğinin nedenlerine dair..." adlı kitabı ile başlatmaktadırlar. Gerçekten ekonominin bir bilim olarak A. Smith ile başladığı genel kabul gören bir görüştür.

Rosa Luxemburg – Sermaye Birikiminin Tarihsel Koşulları

Sermaye Birikiminin Tarihsel Koşulları Kitap Kapağı Sermaye Birikiminin Tarihsel Koşulları
Rosa Luxemburg
Kaynak Yayınları

Rosa Luxemburg, derin kültürü, sağlam ve çok yönlü, zengin kişiliği, ilkelerinden ödün vermeyen tutarlı siyasi hayatı ile yüzyılın başında en etkili sosyalistlerden biri olarak tanındı. Luxemburg bu kitapta, kapitalist üretim tarzı ile pazar paylaşma mücadelesi, fetihler, savaşlar ve kapitalizmin kaçınılmaz sonu arasındaki ilişkileri kapsamlı bir biçimde çözümlemesiyle; günümüzde de tartışılmakta olan geri kalmışlık-bıraktırılmışlık, dünya ekonomisinin içerdiği hiyerarşik işbölümü, kapitalizmin çevre ülkeleri üzerindeki çelişik etkileri, v.b. konulara ışık tutmaya devam ediyor.

Rosa Luxemburg – Ulusal Ekonomiye Giriş

Ulusal Ekonomiye Giriş Kitap Kapağı Ulusal Ekonomiye Giriş
Rosa Luxemburg
Belge Yayınları

"Devrimci sınıf eylemliliği ve toplumsal hareketlerin bütünsel çözümlenmesinden elde edilen stratejik anlayışa yönelmesi, sosyalist örgütlenmeler için iki açıdan sorun olmaktadır. Bir yandan, hitap edilenin yakın deneyimlerinin kapitalist sistemle bağlantısının kurulması, öte yandan da örgütlenmiş işçilerin örgüt içinde eğitilmesi gerekmektedir.

Bunlara kendi sınıfının bilinçli öncü savaşçıları olarak, günlük mücadelede sınıf kardeşlerine mücadelenin doğru yolunu göstermek görevi düşmektedir. Örgütlü işçilerin eğitilmesi sol partilerde daima özel sorunlar yaratmıştır... Bilimsel sosyalizmin ana hatlarını işçilere anlaşılır biçimde sunmak, acil bir ihtiyaç olarak hissedilmiştir. Rosa Luxemburg'un SPD Parti Okulunda verdiği ve 1925 yılında Paul Levi tarafından derlenerek yayınlanan ders notları bu amaca hizmet ediyordu..."

Oktay Yenal – Cumhuriyet’in İktisat Tarihi

Cumhuriyet'in İktisat Tarihi Kitap Kapağı Cumhuriyet'in İktisat Tarihi
Oktay Yenal
İş Bankası Kültür Yayınları
247

Cumhuriyet'in İktisat Tarihi'nin kapsamlı biçimde gözden geçirdiği bu üçüncü baskısında Prof. Dr. Oktay Yenal, ikinci baskıdan bu yana geçen yedi yıldaki gelişmeleri analizine dahil ediyor. Türkiye'nin yeni bir anayasa düzeni ve sağlıklı bir yargı sistemine ihtiyacı olduğunu söyleyen Yenal, bunun için daha yetenekli bir aydın kadro yetiştirilmesi gerektiğini dile getirerek uyarısını tekrarlıyor ve gerçek üniversite eğitimini hedef gösteriyor: "Umulur ki ileriki yıllarda Türk uygarlığının lider kadrosunu yetiştirecek üniversiteler de gelişir ve Türkiye Cumhuriyeti uygarlık kulvarında ilerler."

Charles Bettelheim – Nazizm Döneminde Alman Ekonomisi

Nazizm Döneminde Alman Ekonomisi Kitap Kapağı Nazizm Döneminde Alman Ekonomisi
Charles Bettelheim
Savaş Yayınları
292

Birçok araştırıcı öğrencinin isteği üzerine Nazizm döneminde Alman ekonomisi üzerindeki bu kitabı yeniden yayımlamaya karar verdim. Gerçekten çağda ekoonmik toplumal ve siyasal sorunlar üzerinde çalışanlar için, 1930-1945 döneminin irdelenmesinin büyük bir önem taşıdığ ıve bu kitabın böyle bir irdelemede onlara yardımcı olabileceği anlaşıldı. Gerçi, kimi konular üzerinde, Marksist teorinin güncel gelişmesi ve bu kitap yazıldığı sırada el altında bulunmayan veri ve bilgiler hesaba katılarak, kimi sorunların işlenmesi yeniden ele alınabilirdi.

Y. N. Rozaliyev – Türkiye’de Kapitalizmin Gelişme Özellikleri

Türkiye'de Kapitalizmin Gelişme Özellikleri Kitap Kapağı Türkiye'de Kapitalizmin Gelişme Özellikleri
Y. N. Rozaliyev
Onur Yayınları
346

İçindekiler

  • 20 Yıllarında Türkiye’de Toplumsal Ekonomik Gelişme
  • Yabancı Sermaye Egemenliğine Karşı Savaşım
  • Türkiye Sanayiinde Kapitalizmin İlkel Biçimleri
  • Kapitalist Özel Mülkiyete Çağdaş Biçimleri Gelişmesi
  • İkinci Dünya Savaşı Öncesi Devlet Kapitalist Girişimleri
  • Sanayi İnşa Planları ve Devlet Sektörünün Finansman Kaynakları
  • İkinci Dünya Savaşından Sonra Özel Sermayenin Gelişmesi

İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Devlet Kapitalizmi

Emperyalist Yayılma ve Türkiye Büyük Sermayesi

Jean Baudrillard – Üretimin Aynası Yada Tarihi Materyalist Eleştiri Yanılsaması

Üretimin Aynası Yada Tarihi Materyalist Eleştiri Yanılsaması Kitap Kapağı Üretimin Aynası Yada Tarihi Materyalist Eleştiri Yanılsaması
Jean Baudrillard
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi
155

Jean Baudrillard Üretimin Aynası'nda, kendini kapitalizmin radikal bir eleştirisi olarak sunan Marksist ekonomi politiği radikal bir şekilde eleştirmektedir. Ona göre Marksizm, modern toplumun merkezine üretimi koymakla aslında burjuvaziye hizmet etmektedir : Tarihi materyalizm, diyalektik, üretim biçimi, emek gücü gibi kavramlar Marksist kuramın, burjuva düşünürler tarafından üretilen doğa, gelişme, akıl, emek, değiş tokuş gibi evrensel kavramlara bir son vermek amacıyla yararlandığı kavramlar iken günümüzde aynı tarihi materyalizm, ürettiği bütün bu kavramları en az burjuvazininki kadar acımasız bir "eleştirel" emperyalizmle evrenselleştirmeye çalışmaktadır.

Baudrillard'a göre Marx'ın ortaya attığı üretim, üretim biçimi, değişim değeri gibi kavramlar evrenselleştikleri andan itibaren çözümleme yeteneklerini yitirip anlam dininin egemenliği altına girerek bir tür kutsal kurala dönüşmekte ve genelleşmiş bir sistemi kuramsal açıdan yeniden üretmektedirler. Bu kavramlar göstergelere, yani "gerçek" bir gösterilenin gösterenlerine dönüşmekte ve varlıklarını ancak göstergelerden oluşan düşsel bir evrende, insanı baskı altına alan bir simülasyon evreninde südürebilmektedirler.

"... ilkel toplumlarda ne üretim vardır ne de üretim biçimleri. İlkel toplumlarda bilinçaltı da yoktur. Bütün bu kavramlarla ancak bizim gibi ekonomi politiğe boyun eğen toplumları çözümleyebilirsiniz... ideologlarımızın kendi ürettikleri kavramlardan yola çıkarak ilkel toplumlara bir ereklilik, akılcı bir yapı kazandırmaya ve kodlamaya kalkıştıklarında kendi kendimize onları ilkel toplumlarda böyle bir ereklilik, akılcı yapı ve böyle bir kod aramaya iten nedenin o her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırma saplantısı olup olmadığını soralım. Marksizm ve psikanalizi (burjuva ideolojisinden söz etmeye bile gerek görmüyoruz çünkü bu düzeyde ele alındıklarında Marksizm ve burjuva ideolojisi arasında hiçbir fark yoktur) başka toplumlara ihraç etmek yerine ilkel toplumları sorgulayalım, onların Marksizm ve psikanaliz üzerindeki tüm etkilerini tartışalım."

Korkut Boratav & Ergün Türkcan – Türkiye’de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve Kitler

Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve Kitler Kitap Kapağı Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve Kitler
Korkut Boratav & Ergün Türkcan
Tarih Vakfı Yurt Yayınları
290

Değişen dünya koşulları Türkiye'de sanayileşme tartışmalarını gündem dışı mı bıraktı? Kamu işletmeciliğinin ve KİT'lerin özelleştirilerek tasfiyesi, çağın gereği midir? On iki seçkin iktisatçı, ortak çalışmalarının ilk kitabında bu sorulara sadece olumsuz yanıt vermekle kalmıyorlar, yirmi birinci yüzyıla yedi kala sanayileşmeye ve KİT'lere dönük hangi politikaların gündeme geleceğini tartışıyorlar, belirgin seçenekleri kamuoyuna sunuyorlar.
Bu kitabın ikitast politikası üzerindeki tartışmalara yepyeni bir soluk getireceğine, egemen söylemin belirlediği gündemi temelinden sarsacağına ve değiştireceğine inanmaktayız. Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve KİT'ler, Türkiye'de iktisat sorunalarıyla ilgilenen herkes için vazgeçilmez bir kaynak olacaktır.