Emmanuel Decaux – AGİK
Ekonomi / 1 Ocak 2018

Kitap Adı: AGİK Yazar: Emmanuel Decaux Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 127 İçindekiler: – AGİK’in Aşamaları – AGİK’in Yöntemleri – AGİK’in Üstlenimleri – AGİK Prosedürleri

Jean Baudrillard – Üretimin Aynası Yada Tarihi Materyalist Eleştiri Yanılsaması
Ekonomi / 28 Aralık 2017

Kitap Adı: Üretimin Aynası Yada Tarihi Materyalist Eleştiri Yanılsaması Yazar: Jean Baudrillard Yayıncı: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Sayfa Sayısı: 155 Jean Baudrillard Üretimin Aynası’nda, kendini kapitalizmin radikal bir eleştirisi olarak sunan Marksist ekonomi politiği radikal bir şekilde eleştirmektedir. Ona göre Marksizm, modern toplumun merkezine üretimi koymakla aslında burjuvaziye hizmet etmektedir : Tarihi materyalizm, diyalektik, üretim biçimi, emek gücü gibi kavramlar Marksist kuramın, burjuva düşünürler tarafından üretilen doğa, gelişme, akıl, emek, değiş tokuş gibi evrensel kavramlara bir son vermek amacıyla yararlandığı kavramlar iken günümüzde aynı tarihi materyalizm, ürettiği bütün bu kavramları en az burjuvazininki kadar acımasız bir “eleştirel” emperyalizmle evrenselleştirmeye çalışmaktadır. Baudrillard’a göre Marx’ın ortaya attığı üretim, üretim biçimi, değişim değeri gibi kavramlar evrenselleştikleri andan itibaren çözümleme yeteneklerini yitirip anlam dininin egemenliği altına girerek bir tür kutsal kurala dönüşmekte ve genelleşmiş bir sistemi kuramsal açıdan yeniden üretmektedirler. Bu kavramlar göstergelere, yani “gerçek” bir gösterilenin gösterenlerine dönüşmekte ve varlıklarını ancak göstergelerden oluşan düşsel bir evrende, insanı baskı altına alan bir simülasyon evreninde südürebilmektedirler. “… ilkel toplumlarda ne üretim vardır ne de üretim biçimleri. İlkel toplumlarda bilinçaltı da yoktur. Bütün bu kavramlarla ancak bizim gibi ekonomi politiğe boyun eğen toplumları çözümleyebilirsiniz… ideologlarımızın kendi ürettikleri kavramlardan yola çıkarak ilkel toplumlara bir ereklilik, akılcı bir yapı…

Jean Francois Deniau – Ortak Pazar
Ekonomi / 27 Aralık 2017

Kitap Adı: Ortak Pazar Yazar: Jean Francois Deniau Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 112 25 Mart 1957’de Fransa, Almanya, !talya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg arasında Roma’da imzalanan Ortak Pazar Antlaşması, savaşın bitiminden sonra Avrupa’yı ve dünyayı etkileyen iki akımın kesişme noktasında yer alır: Politik bilinçlenme ve ekonomik zorunluluk. Daha henüz düşmanlıklar unutulmamışken, siyasi sınırIann Avrupa’nın canlılığını ifade etmekten ve içerdiği ulusal birliklerin kendilerine ait olanaklannı korumaktan uzak bulunduğu, aksine bunlann zayıflık ve çöküş unsuru olduğu anlaşıldı. Bunun ilk belirtisi de Belçika, Hollanda ve Lüksemburg daha henüz boşaltılmamışken Londra’da meydana gelen yakınlaşma sonucu kurulan Benelüks’dür. Barış geri geldiğinde, dünyanın kaderini iki büyük gücün yani ABD ve SSCB’nin tayin ettiği daha açık olarak ortaya çıktı; bu diyalogda bir Avrupa ülkesinin sesini duyurabilmek için bu iki güçten biriyle birlikte davranması gerektiği açıktı.

Bernard Rosier – İktisadi Kriz Kuramları
Ekonomi / 27 Aralık 2017

Kitap Adı: İktisadi Kriz Kuramları Yazar: Bernard Rosier Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 118 Bu kitabın amacı Kapitalizme özgü kriz kuramlarını sunmak olsa bile, sadece bir tasnif yapmanın sözkonusu olmayacağı açıktır. Tabii ki, her kuramsal katkı -bu her okul için geçerlidir- mümkün olduğunca nesnel olarak ve aslına bağlı kalarak aktarılacaktır. Ama tarafsız bir tanıtım yapılacağına inanmak bir yanılgı olur. Bu çalışma, daha bütünlüklü, bu nedenle de daha akla yatkın bir kuram inşa etmek amacıyla incelenecek değişik kuramlardan etkileneceği gibi, kaçınılmaz olarak, kendi kuramsal yaklaşımımızı da yansıtacaktır. Kuramımız yöntemsel bireyciliği reddederek, “radikal” nitelikte olacaktır (Amerikalı radikal iktisatçıların bu kelimeye verdiği anlamda), yani incelemeyi amaçladığımız olgunun köklerine inecektir. Ekonomik krizlerin, bunların işleyişlerinin ve işlevlerinin iktisadi sistemin yapısı ile olan ilişkilerinden ve içinde bulundukları toplumsal alandan, yaşanan çelişkilerden ve çatışmalardan soyutlanarak ele alınamayacağını düşünüyoruz.

Bernard Guerrien – Neo-Klasik İktisat
Ekonomi / 27 Aralık 2017

Kitap Adı: Neo-Klasik İktisat Yazar: Bernard Guerrien Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 170 Günümüzün iktisat öğretimi ve araştırmalarında neo-klasik iktisat kuramı egemendir. Öyle ki Nobel iktisat ödüllerinin neredeyse tamamı neo-klasik akın içinde yer alan iktisatçılara verilmektedir. Bununla birlikte bu iktisatçılara verilmektedir. Bununla birlikte bu iktisatçıların liberal (Hayek, Friedman, Stigler, Buchanan, Allais) ve müdahaleci ya da sosyaldemokrat (Samuelson, Arrow, Tobun, Modigliani, Solow vb.) olarak nitelenebilecek iki büyük gruba bölünmüş olduklarını unutmamak gerekir. Yine de her iki gruba bağlı ikitasçıların neo-klasik kuramın esasını oluşturan birçok düşünceyi (toplumun, bağımsız, özgür ve eşit bireylerden oluşan bir bütün şeklinde anlaşılması ve piyasanın bireylerin faaliyetleri arasında bir uyum sağlama aracı olarak belirleyici bir konumda bulunması gibi) paylaştığı görülür. Bu kitabın amacı matematikçi, hatta iktisatçı olmayan okuyuculara bir yandan neo-klasik iktisadın yapısını, tasarlarınışın, tutarlılığını ve iç mantığını kavramalarında kolaylık sağlarken, öte yandan onun sınırlarını ve sorunlarını görmekte yardımcı olmaktır.

Jacques Adda – Ekonominin Küreselleşmesi
Ekonomi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Ekonominin Küreselleşmesi Yazar: Jacques Adda Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 256 Küresel ekonomi belki son yıllarda ortaya çıkmış bir kavram, ama ekonominin küreselleşmesi hiç de yeni değil. Dünyanın toprak altı ve toprak üstü kaynakları hem farklı farklı oldukları, hem de her yerde bulunmadıkları için eski tarihlerden itibaren ticaret yoluyla gezegen etrafında dolaşmaya başladılar. Bu dolaşım döngüsü kimi ulusların lehine olurken birçoğunun da aleyhine gerçekleşti. Zengin olanlar daha da zenginleşirken fakirler ellerindekini de kaybetti. Dünya ekonomisini yönettiklerini söyleyebileceğimiz uluslar daha fakir ulusların hem doğal kaynaklarından hem de ucuz işgücünden faydalandılar ve buralara sahip oldukları yaşam ve tüketim alışkanlıklarını yerleştirerek kendilerine yeni pazarlar yarattılar. Dünya ekonomisinin merkez bölgeleri diye bilinen Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Japonya’ya artık “Yeni Sanayileşen Asya Ülkeleri” de katılıyor. Bunlar dışındaki ülkeler, dünya ekonomisinin yarı periferik ve periferik bölgelerini oluşturuyorlar hala. Bu kitap ekonominin küreselleşmesinin yanı sıra, dünyanın her köşesinin, özellikle üçüncü dünyanın, dışa açılmaya başlayarak merkez uluslar yönetimindeki küresel ekonomiye entegre olma süreçlerini ve bundan hem ekonomik hem de toplumsal açıdan ne şekilde etkilendiklerini tarihsel boyutuyla inceliyor.

Korkut Boratav – 1980li Yıllarda Türkiyede Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm
Ekonomi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: 1980li Yıllarda Türkiyede Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm Yazar: Korkut Boratav Yayıncı: İmge Kitabevi Sayfa Sayısı: 148 1980 yılı, önceki yarım yüzyıl boyunca Türkiye’de gerçekleşen toplumsal ve ekonomik parametrelerin pek çoğunun yeni baştan biçimlendiği bir dönüşümün başlangıç noktasıdır. Bu dönüşüm 1980’li yıllar boyunca sürdürüldü. Dönem sonunda Türkiye toplumunun sosyal sınıfları arasındaki ilişkiler, burjuvazi ile devlet arasındaki bağlantılar, bölüşüm ilişkileri ve bunları etkileyen politika öğeleri radikal değişimlere uğramış olacaktı. Dahası, yeni yapı Türkiye’nin bir sonraki gelişim sürecine damgasını vuracaktı. Bu nedenle, günümüz Türkiyesi’ni kavramak, 1980’li yılların mercek altına alınmasını gerektiriyor. Korkut Boratav, 1980’li Yıllarda Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm’de bu işi gerçekleştiriyor; toplumsal sınıflara dayalı bir incelemenin dayanması gereken genel, kuramsal çerçeveyi geliştiriyor; 1980’li yıllarda, sınıflararası ve sınıfiçi bölüşüm ilişkilerini, burjuvazi-devlet bağlantılarındaki dönüşümleri ortaya koyuyor; sermayenin saldırısı karşısında işçi ve köylü sınıflarınca geliştirilen savunma ve uyum mekanizmalarını derinliğine araştırıyor. Sınıf çözümlemeleri perspektifinden yakın tarihimizi ve günümüzü kavramak isteyenler için vazgeçilmeyecek bir kaynak kitap.

Korkut Boratav – Türkiye İktisat Tarihi
Ekonomi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002 Yazar: Korkut Boratav Yayıncı: İmge Kitabevi Sayfa Sayısı: 254 Her şeyden önce belirtilmesi gereken nokta, kitabın dönemlemesinin, şimdiye kadar hiçbir eserde rastlanmadık ölçüde iktisadi kıstaslara dayanması ve dolayısıyla iktisatsiyaset diyalektiğinde, yazarın iktisada ağırlık veren görüşüyle fevkalade tutarlı olmasıdır. Değerli araştırmacı Korkut Boratav’ın kitabının, Türkiye ekonomisinin nereden geldiği ve nereye gittiği konusunda derin düşünmek isteyenlere bir rehber olarak önerilmesi ve üniversitede ders kitabı olarak okutulması beklenir. Meslekten iktisatçı olmayanlar hedeflenmişse de, iktisatçıların başucu kitabı olacak güçte, kalıcı bir yapıt. Tutarlı değerlendirmeler, nesnel nicel kıstaslar, dengeli iktisatsiyaset birlikteliği, duru, akıcı bir dil… Boratav’ın kitabı, bugünü anlamak için son derece yararlı bir yapıt. Dünü bilmek, yarını görmek için Boratav’ın kitabı okunmalı… Bir daha okunmalı…

Korkut Boratav & Çağlar Keyder & Şevket Pamuk – Kriz Gelir Dağılımı ve Türkiyenin Alternatif Sorunu
Ekonomi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Kriz Gelir Dağılımı ve Türkiyenin Alternatif Sorunu Yazar: Korkut Boratav & Çağlar Keyder & Şevket Pamuk Yayıncı: Kaynak Yayınları Her üç çalışma, 1970’li yılların ikinci yarısında Türkiye’yi çok ağır bir ekonomik bunalıma getiren süreçlerîn farklı boyutlarını ele almakta. Çağlar Keyder, Türkiyedeki ithal ikameci sanayileşme stratejisini sınıf ilişkileri, devletin (bürokrasinin) rolü ve bölüşüm süreçleri açısından açıklamaya yönelik bir çerçeve ve bir dizi hipotez geliştiriyor ve 1976 sonrasındaki krizin oluşumunu bu çerçeve içinde inceliyor. Şevket Pamuk, ithal ikamesi modelini genel bir süreç içinde değerlendirdikten sonra, Türkiye’nin 1947 sonrasında izlediği gelişme biçimini çeşitli alt dönemlere ayırarak ve nicel göstergeler kullanarak daha somut ve ayrıntılı bir incelemeye tabi tutuyor; geçmiş gelişme biçimini tıkanmaya sürükleyen döviz darboğazı olgusunu çözümlemesine katıyor; ithal ikameci sanayileşmenin Türkiye için bir bilançosunu çıkararak alternatif iktisat politikalarının tartışılmasını gündeme getiriyor. Korkut Boratav ise, iktisat politikası tartışmalarına niçin ve hangi bakış açısından katkı yapılması gerektiğini tartıştıktan sonra, son otuz beş yılda Türkiye ekonomisinde gözlenen bazı yapısal çarpıklıklardan ve olumlu edinimlerden hareket ederek sol perspektifli alternatif iktisat politikaları için ne gibi telkinler ve ipuçları türetilebileceğini inceliyor.

Korkut Boratav & Ergün Türkcan – Türkiye’de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve Kitler
Ekonomi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve Kitler Yazar: Korkut Boratav & Ergün Türkcan Yayıncı: Tarih Vakfı Yurt Yayınları Sayfa Sayısı: 290 Değişen dünya koşulları Türkiye’de sanayileşme tartışmalarını gündem dışı mı bıraktı? Kamu işletmeciliğinin ve KİT’lerin özelleştirilerek tasfiyesi, çağın gereği midir? On iki seçkin iktisatçı, ortak çalışmalarının ilk kitabında bu sorulara sadece olumsuz yanıt vermekle kalmıyorlar, yirmi birinci yüzyıla yedi kala sanayileşmeye ve KİT’lere dönük hangi politikaların gündeme geleceğini tartışıyorlar, belirgin seçenekleri kamuoyuna sunuyorlar. Bu kitabın ikitast politikası üzerindeki tartışmalara yepyeni bir soluk getireceğine, egemen söylemin belirlediği gündemi temelinden sarsacağına ve değiştireceğine inanmaktayız. Türkiye’de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve KİT’ler, Türkiye’de iktisat sorunalarıyla ilgilenen herkes için vazgeçilmez bir kaynak olacaktır.

Mustafa Sönmez – Türkiye’de İş Dünyasının Örgütleri ve Yönelimleri
Ekonomi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Türkiye’de İş Dünyasının Örgütleri ve Yönelimleri Yazar: Mustafa Sönmez Mustafa Sönmez aktörlerle çok sayıda röportajdan oluşan büyük ölçekli bir çalışma çerçevesinde Türkiye’deki TOBB, TİSK, TÜSİAD, MÜSİAD ve TUSKON gibi işveren örgütlerinin güncel ve kapsamlı bir manzarasını sunuyor.

Mustafa Sönmez – Özal Ekonomisi ve İşçi Hakları
Ekonomi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Özal Ekonomisi ve İşçi Hakları Yazar: Mustafa Sönmez Yayıncı: Belge Yayınları Sayfa Sayısı: 162 Değerli bir araştırmacıdan, grafiklerle, olgularla, akıcı bir anlatımla ve dönemin Gırgır dergisinden muhteşem kapaklarla işçilerin ve dar gelirlilerin 12 Eylül’den beri değişmeyen makus talihinin bir anlatımı.

Nurhan Yentürk – Körlerin Yürüyüşü
Ekonomi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Körlerin Yürüyüşü: Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler Yazar: Nurhan Yentürk Yayıncı: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Sayfa Sayısı: 334 Prof. Dr. Nurhan Yentürk bu kitapta yeralan makalelerinde, Türkiye ekonomisinde 1990’lı boyunca krizle birlikte uygulanan ekonomi politikalarının teorik temellerini, ekonominin yönetim biçimleriyle ekonomik yapıda ortaya çıkan değişiklikleri ve bunların yaşanan krizler üzerindeki etkilerini ele alıyor. Türkiye ekonomisinin tarihini, bir krizden diğerine geçiş süreci olarak inceleyen ve bu anlamda ekonomi tarihini bir çeşit “ekonomik krizler tarihi” olarak adlandıran yazar makalelerinde, IMF politikalarının iktisadi temelleriyle sonuçlarını, 1990’lı yıllarda gelişmekte olan ülkelerde görülen ekonomik gelişmelerin özelliklerini ve Türkiye’deki ekonomik yapı ile uygulanan ekonomi politikalarının sonuçlarını irdelemektedir. Krizlerin ortaya çıkış nedenleriyle bunlara karşı başvurulabilecek politikaların yanısıra finansal globalleşmenin yatırımlar üzerindeki olumsuz etkilerini asgariye indirecek alternatif çözüm önerileri de getiren bu makalelerde, gerek Türkiye ve gerekse dünyada yaşanan krizlerde uluslararası faktörler ve IMF politikalarıyla birlikte yerel etkenlerle uygulanan yöntemlerin payları da değerlendirilmektedir.

Paul Krugman – Politika Taşeronları ve Önemsizleşen Refah
Ekonomi / 25 Aralık 2017

Kitap Adı: Politika Taşeronları ve Önemsizleşen Refah Yazar: Paul Krugman Yayıncı: Literatür Yayıncılık Sayfa Sayısı: 302 “Krugman başıboş iktisadi düşüncenin yanlış yönelimli politikalara nasıl rehberlik ettiğini araştırıyor. Bunu yaparken, ABD iktisat tarihinin son dönemine ilişkin en iyi kitabı sunuyor.” Marc Levinson Newsweek “Krugman ekonomi dünyasının yıldızlarından birisidir… Rahat okunan yazılarıyla gerçekten tehlikenin nerede olduğunu gösteriyor.” Sylvia Nasar New York Times Book Review “Paul Krugman, kendi kuşağının belki de en yaratıcı ekonomisti” The Economist Krugman bu kitabında, ülkemizde de benzerleri görülen ve siyasi arenada ekonomik tahlilleriyle yer alan iktisatçı bilim adamlarının ve kimi politikacılara akıl veren profesörlerin görüşlerini irdeliyor. Geçtiğimiz yirmi yılın düşük büyüme hızı, karşıt ideolojilere bağlı iktisatçılar arasında yoğun bir tartışma başlattı. Bu tartışma aynı zamanda politika taşeronlarını ortaya çıkardı. Onlar çözümler önererek, her derde deva ekonomi ilacı sunan birer satıcıdırlar.Milton Friedman bunların arasındaki en ünlü iktisatçıdır. Öte yandan Ronald Reagan muhazafakârların iktidara gelmesini sağladığında, beraberinde arz yanlısı iktisadı da taşıdı. Onun basitleştirilmiş program hiçbir çözüm üretmemekle kalmadı, bir de ardında 3 trilyon dolarlık bir fatura bıraktı.Bu arada, iktisat alanında yeni çalışma yapanlar devlete daha aktif roller önermeye başladılar. Bu kez Bill Clinton ve stratejik ticaretçiler bir kez daha sapkın fikirleri iktidara taşıdılar. Bunların, diğer ülkelerle girdiği rekabette kaybedip…

Nikolai Bukharin – Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi
Ekonomi / 25 Aralık 2017

Kitap Adı: Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi: V. I. Lenin'in Önsözüyle Yazar: Nikolai Bukharin Yayıncı: Kalkedon Yayınları Kapitalizm, militarizmin gücünü büyük ölçüde artırdı. Tarihi arenaya milyonlarca silahlı, insanı çıkardı. Bununla beraber, silahlar geri tepip kendisine çevrildi. Başlangıçta uysal ve itaatkar halk kitleleri politik yaşama karşı ayaklanarak seslerini daha da yükselttiler. Kendilerine tepeden gelen baskılarla savaşmak zorunda kalan, ölümle her an burun buruna gelen halk, emperyalist savaştan çekilip aynı cesaretle burjuvaziye karşı bir iç savaşa dönüştürdü. Böylece, kapitalizm, üretimin yoğunlaşmasını büyük ölçülere vardırarak ve merkezileşmiş bir üretim aygıtı yaratarak, kendi mezar kazıcılarını da temin etmi?tir. Sınıfların birbirleriyle yaptıkları çatışmalar içinde, finans kapitalin diktatörlüğü yerini devrimci Proletarya diktatörlüğüne bırakmıştır. ‘Kapitalist mülkiyetin son saati gelmiştir. Mülkiyete el koyanlara, el konulmuştur’.