Rona Turanlı – İktisadi Düşünce Tarihi
Ekonomi / 4 Ocak 2018

Kitap Adı: İktisadi Düşünce Tarihi Yazar: Rona Turanlı Yayıncı: Bilim Teknik Yayınevi Sayfa Sayısı: 248 Bu kitap ilkçağlardan yüzyılımızın yansına değin iktisadi düşünce tarihinin kronolojik bir gelişimini açıklamaktadır. İktisadi düşünce tarihine, çoğu benzer kitapta olduğu gibi merkantilist iktisat politikası başlangıç oluşturmaktadır. Bu gibi eserlerin yazarlarının iddialarına göre, bilimsel anlamda ekonomik anlayış ancak merkantilistlerle birlikte başlamaktadır. Hatta bazı yazarlar daha ileri giderek ekonomik düşünce tarihini A. Smith’in 1776 yılında yayınladığı “Milletlerin zenginliğinin nedenlerine dair…” adlı kitabı ile başlatmaktadırlar. Gerçekten ekonominin bir bilim olarak A. Smith ile başladığı genel kabul gören bir görüştür.

Rosa Luxemburg – Sermaye Birikiminin Tarihsel Koşulları
Ekonomi / 4 Ocak 2018

Kitap Adı: Sermaye Birikiminin Tarihsel Koşulları Yazar: Rosa Luxemburg Yayıncı: Kaynak Yayınları Rosa Luxemburg, derin kültürü, sağlam ve çok yönlü, zengin kişiliği, ilkelerinden ödün vermeyen tutarlı siyasi hayatı ile yüzyılın başında en etkili sosyalistlerden biri olarak tanındı. Luxemburg bu kitapta, kapitalist üretim tarzı ile pazar paylaşma mücadelesi, fetihler, savaşlar ve kapitalizmin kaçınılmaz sonu arasındaki ilişkileri kapsamlı bir biçimde çözümlemesiyle; günümüzde de tartışılmakta olan geri kalmışlık-bıraktırılmışlık, dünya ekonomisinin içerdiği hiyerarşik işbölümü, kapitalizmin çevre ülkeleri üzerindeki çelişik etkileri, v.b. konulara ışık tutmaya devam ediyor.

Rosa Luxemburg – Ulusal Ekonomiye Giriş
Ekonomi / 4 Ocak 2018

Kitap Adı: Ulusal Ekonomiye Giriş Yazar: Rosa Luxemburg Yayıncı: Belge Yayınları “Devrimci sınıf eylemliliği ve toplumsal hareketlerin bütünsel çözümlenmesinden elde edilen stratejik anlayışa yönelmesi, sosyalist örgütlenmeler için iki açıdan sorun olmaktadır. Bir yandan, hitap edilenin yakın deneyimlerinin kapitalist sistemle bağlantısının kurulması, öte yandan da örgütlenmiş işçilerin örgüt içinde eğitilmesi gerekmektedir. Bunlara kendi sınıfının bilinçli öncü savaşçıları olarak, günlük mücadelede sınıf kardeşlerine mücadelenin doğru yolunu göstermek görevi düşmektedir. Örgütlü işçilerin eğitilmesi sol partilerde daima özel sorunlar yaratmıştır… Bilimsel sosyalizmin ana hatlarını işçilere anlaşılır biçimde sunmak, acil bir ihtiyaç olarak hissedilmiştir. Rosa Luxemburg’un SPD Parti Okulunda verdiği ve 1925 yılında Paul Levi tarafından derlenerek yayınlanan ders notları bu amaca hizmet ediyordu…”

Oktay Yenal – Cumhuriyet’in İktisat Tarihi
Ekonomi / 4 Ocak 2018

Kitap Adı: Cumhuriyet'in İktisat Tarihi Yazar: Oktay Yenal Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 247 Cumhuriyet’in İktisat Tarihi’nin kapsamlı biçimde gözden geçirdiği bu üçüncü baskısında Prof. Dr. Oktay Yenal, ikinci baskıdan bu yana geçen yedi yıldaki gelişmeleri analizine dahil ediyor. Türkiye’nin yeni bir anayasa düzeni ve sağlıklı bir yargı sistemine ihtiyacı olduğunu söyleyen Yenal, bunun için daha yetenekli bir aydın kadro yetiştirilmesi gerektiğini dile getirerek uyarısını tekrarlıyor ve gerçek üniversite eğitimini hedef gösteriyor: “Umulur ki ileriki yıllarda Türk uygarlığının lider kadrosunu yetiştirecek üniversiteler de gelişir ve Türkiye Cumhuriyeti uygarlık kulvarında ilerler.”

Charles Bettelheim – Nazizm Döneminde Alman Ekonomisi
Ekonomi / 3 Ocak 2018

Kitap Adı: Nazizm Döneminde Alman Ekonomisi Yazar: Charles Bettelheim Yayıncı: Savaş Yayınları Sayfa Sayısı: 292 Birçok araştırıcı öğrencinin isteği üzerine Nazizm döneminde Alman ekonomisi üzerindeki bu kitabı yeniden yayımlamaya karar verdim. Gerçekten çağda ekoonmik toplumal ve siyasal sorunlar üzerinde çalışanlar için, 1930-1945 döneminin irdelenmesinin büyük bir önem taşıdığ ıve bu kitabın böyle bir irdelemede onlara yardımcı olabileceği anlaşıldı. Gerçi, kimi konular üzerinde, Marksist teorinin güncel gelişmesi ve bu kitap yazıldığı sırada el altında bulunmayan veri ve bilgiler hesaba katılarak, kimi sorunların işlenmesi yeniden ele alınabilirdi.

Y. N. Rozaliyev – Türkiye’de Kapitalizmin Gelişme Özellikleri
Ekonomi / 3 Ocak 2018

Kitap Adı: Türkiye'de Kapitalizmin Gelişme Özellikleri Yazar: Y. N. Rozaliyev Yayıncı: Onur Yayınları Sayfa Sayısı: 346 İçindekiler 20 Yıllarında Türkiye’de Toplumsal Ekonomik Gelişme Yabancı Sermaye Egemenliğine Karşı Savaşım Türkiye Sanayiinde Kapitalizmin İlkel Biçimleri Kapitalist Özel Mülkiyete Çağdaş Biçimleri Gelişmesi İkinci Dünya Savaşı Öncesi Devlet Kapitalist Girişimleri Sanayi İnşa Planları ve Devlet Sektörünün Finansman Kaynakları İkinci Dünya Savaşından Sonra Özel Sermayenin Gelişmesi İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Devlet Kapitalizmi Emperyalist Yayılma ve Türkiye Büyük Sermayesi

Jean Baudrillard – Üretimin Aynası Yada Tarihi Materyalist Eleştiri Yanılsaması
Ekonomi / 28 Aralık 2017

Kitap Adı: Üretimin Aynası Yada Tarihi Materyalist Eleştiri Yanılsaması Yazar: Jean Baudrillard Yayıncı: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Sayfa Sayısı: 155 Jean Baudrillard Üretimin Aynası’nda, kendini kapitalizmin radikal bir eleştirisi olarak sunan Marksist ekonomi politiği radikal bir şekilde eleştirmektedir. Ona göre Marksizm, modern toplumun merkezine üretimi koymakla aslında burjuvaziye hizmet etmektedir : Tarihi materyalizm, diyalektik, üretim biçimi, emek gücü gibi kavramlar Marksist kuramın, burjuva düşünürler tarafından üretilen doğa, gelişme, akıl, emek, değiş tokuş gibi evrensel kavramlara bir son vermek amacıyla yararlandığı kavramlar iken günümüzde aynı tarihi materyalizm, ürettiği bütün bu kavramları en az burjuvazininki kadar acımasız bir “eleştirel” emperyalizmle evrenselleştirmeye çalışmaktadır. Baudrillard’a göre Marx’ın ortaya attığı üretim, üretim biçimi, değişim değeri gibi kavramlar evrenselleştikleri andan itibaren çözümleme yeteneklerini yitirip anlam dininin egemenliği altına girerek bir tür kutsal kurala dönüşmekte ve genelleşmiş bir sistemi kuramsal açıdan yeniden üretmektedirler. Bu kavramlar göstergelere, yani “gerçek” bir gösterilenin gösterenlerine dönüşmekte ve varlıklarını ancak göstergelerden oluşan düşsel bir evrende, insanı baskı altına alan bir simülasyon evreninde südürebilmektedirler. “… ilkel toplumlarda ne üretim vardır ne de üretim biçimleri. İlkel toplumlarda bilinçaltı da yoktur. Bütün bu kavramlarla ancak bizim gibi ekonomi politiğe boyun eğen toplumları çözümleyebilirsiniz… ideologlarımızın kendi ürettikleri kavramlardan yola çıkarak ilkel toplumlara bir ereklilik, akılcı bir yapı…

Korkut Boratav & Çağlar Keyder & Şevket Pamuk – Kriz Gelir Dağılımı ve Türkiyenin Alternatif Sorunu
Ekonomi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Kriz Gelir Dağılımı ve Türkiyenin Alternatif Sorunu Yazar: Korkut Boratav & Çağlar Keyder & Şevket Pamuk Yayıncı: Kaynak Yayınları Her üç çalışma, 1970’li yılların ikinci yarısında Türkiye’yi çok ağır bir ekonomik bunalıma getiren süreçlerîn farklı boyutlarını ele almakta. Çağlar Keyder, Türkiyedeki ithal ikameci sanayileşme stratejisini sınıf ilişkileri, devletin (bürokrasinin) rolü ve bölüşüm süreçleri açısından açıklamaya yönelik bir çerçeve ve bir dizi hipotez geliştiriyor ve 1976 sonrasındaki krizin oluşumunu bu çerçeve içinde inceliyor. Şevket Pamuk, ithal ikamesi modelini genel bir süreç içinde değerlendirdikten sonra, Türkiye’nin 1947 sonrasında izlediği gelişme biçimini çeşitli alt dönemlere ayırarak ve nicel göstergeler kullanarak daha somut ve ayrıntılı bir incelemeye tabi tutuyor; geçmiş gelişme biçimini tıkanmaya sürükleyen döviz darboğazı olgusunu çözümlemesine katıyor; ithal ikameci sanayileşmenin Türkiye için bir bilançosunu çıkararak alternatif iktisat politikalarının tartışılmasını gündeme getiriyor. Korkut Boratav ise, iktisat politikası tartışmalarına niçin ve hangi bakış açısından katkı yapılması gerektiğini tartıştıktan sonra, son otuz beş yılda Türkiye ekonomisinde gözlenen bazı yapısal çarpıklıklardan ve olumlu edinimlerden hareket ederek sol perspektifli alternatif iktisat politikaları için ne gibi telkinler ve ipuçları türetilebileceğini inceliyor.

Korkut Boratav & Ergün Türkcan – Türkiye’de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve Kitler
Ekonomi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve Kitler Yazar: Korkut Boratav & Ergün Türkcan Yayıncı: Tarih Vakfı Yurt Yayınları Sayfa Sayısı: 290 Değişen dünya koşulları Türkiye’de sanayileşme tartışmalarını gündem dışı mı bıraktı? Kamu işletmeciliğinin ve KİT’lerin özelleştirilerek tasfiyesi, çağın gereği midir? On iki seçkin iktisatçı, ortak çalışmalarının ilk kitabında bu sorulara sadece olumsuz yanıt vermekle kalmıyorlar, yirmi birinci yüzyıla yedi kala sanayileşmeye ve KİT’lere dönük hangi politikaların gündeme geleceğini tartışıyorlar, belirgin seçenekleri kamuoyuna sunuyorlar. Bu kitabın ikitast politikası üzerindeki tartışmalara yepyeni bir soluk getireceğine, egemen söylemin belirlediği gündemi temelinden sarsacağına ve değiştireceğine inanmaktayız. Türkiye’de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve KİT’ler, Türkiye’de iktisat sorunalarıyla ilgilenen herkes için vazgeçilmez bir kaynak olacaktır.

Korkut Boratav – 1980li Yıllarda Türkiyede Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm
Ekonomi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: 1980li Yıllarda Türkiyede Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm Yazar: Korkut Boratav Yayıncı: İmge Kitabevi Sayfa Sayısı: 148 1980 yılı, önceki yarım yüzyıl boyunca Türkiye’de gerçekleşen toplumsal ve ekonomik parametrelerin pek çoğunun yeni baştan biçimlendiği bir dönüşümün başlangıç noktasıdır. Bu dönüşüm 1980’li yıllar boyunca sürdürüldü. Dönem sonunda Türkiye toplumunun sosyal sınıfları arasındaki ilişkiler, burjuvazi ile devlet arasındaki bağlantılar, bölüşüm ilişkileri ve bunları etkileyen politika öğeleri radikal değişimlere uğramış olacaktı. Dahası, yeni yapı Türkiye’nin bir sonraki gelişim sürecine damgasını vuracaktı. Bu nedenle, günümüz Türkiyesi’ni kavramak, 1980’li yılların mercek altına alınmasını gerektiriyor. Korkut Boratav, 1980’li Yıllarda Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm’de bu işi gerçekleştiriyor; toplumsal sınıflara dayalı bir incelemenin dayanması gereken genel, kuramsal çerçeveyi geliştiriyor; 1980’li yıllarda, sınıflararası ve sınıfiçi bölüşüm ilişkilerini, burjuvazi-devlet bağlantılarındaki dönüşümleri ortaya koyuyor; sermayenin saldırısı karşısında işçi ve köylü sınıflarınca geliştirilen savunma ve uyum mekanizmalarını derinliğine araştırıyor. Sınıf çözümlemeleri perspektifinden yakın tarihimizi ve günümüzü kavramak isteyenler için vazgeçilmeyecek bir kaynak kitap.

Korkut Boratav – Türkiye İktisat Tarihi
Ekonomi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002 Yazar: Korkut Boratav Yayıncı: İmge Kitabevi Sayfa Sayısı: 254 Her şeyden önce belirtilmesi gereken nokta, kitabın dönemlemesinin, şimdiye kadar hiçbir eserde rastlanmadık ölçüde iktisadi kıstaslara dayanması ve dolayısıyla iktisatsiyaset diyalektiğinde, yazarın iktisada ağırlık veren görüşüyle fevkalade tutarlı olmasıdır. Değerli araştırmacı Korkut Boratav’ın kitabının, Türkiye ekonomisinin nereden geldiği ve nereye gittiği konusunda derin düşünmek isteyenlere bir rehber olarak önerilmesi ve üniversitede ders kitabı olarak okutulması beklenir. Meslekten iktisatçı olmayanlar hedeflenmişse de, iktisatçıların başucu kitabı olacak güçte, kalıcı bir yapıt. Tutarlı değerlendirmeler, nesnel nicel kıstaslar, dengeli iktisatsiyaset birlikteliği, duru, akıcı bir dil… Boratav’ın kitabı, bugünü anlamak için son derece yararlı bir yapıt. Dünü bilmek, yarını görmek için Boratav’ın kitabı okunmalı… Bir daha okunmalı…

Mustafa Sönmez – Türkiye’de İş Dünyasının Örgütleri ve Yönelimleri
Ekonomi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Türkiye’de İş Dünyasının Örgütleri ve Yönelimleri Yazar: Mustafa Sönmez Mustafa Sönmez aktörlerle çok sayıda röportajdan oluşan büyük ölçekli bir çalışma çerçevesinde Türkiye’deki TOBB, TİSK, TÜSİAD, MÜSİAD ve TUSKON gibi işveren örgütlerinin güncel ve kapsamlı bir manzarasını sunuyor.

Mustafa Sönmez – Özal Ekonomisi ve İşçi Hakları
Ekonomi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Özal Ekonomisi ve İşçi Hakları Yazar: Mustafa Sönmez Yayıncı: Belge Yayınları Sayfa Sayısı: 162 Değerli bir araştırmacıdan, grafiklerle, olgularla, akıcı bir anlatımla ve dönemin Gırgır dergisinden muhteşem kapaklarla işçilerin ve dar gelirlilerin 12 Eylül’den beri değişmeyen makus talihinin bir anlatımı.

Nurhan Yentürk – Körlerin Yürüyüşü
Ekonomi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Körlerin Yürüyüşü: Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler Yazar: Nurhan Yentürk Yayıncı: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Sayfa Sayısı: 334 Prof. Dr. Nurhan Yentürk bu kitapta yeralan makalelerinde, Türkiye ekonomisinde 1990’lı boyunca krizle birlikte uygulanan ekonomi politikalarının teorik temellerini, ekonominin yönetim biçimleriyle ekonomik yapıda ortaya çıkan değişiklikleri ve bunların yaşanan krizler üzerindeki etkilerini ele alıyor. Türkiye ekonomisinin tarihini, bir krizden diğerine geçiş süreci olarak inceleyen ve bu anlamda ekonomi tarihini bir çeşit “ekonomik krizler tarihi” olarak adlandıran yazar makalelerinde, IMF politikalarının iktisadi temelleriyle sonuçlarını, 1990’lı yıllarda gelişmekte olan ülkelerde görülen ekonomik gelişmelerin özelliklerini ve Türkiye’deki ekonomik yapı ile uygulanan ekonomi politikalarının sonuçlarını irdelemektedir. Krizlerin ortaya çıkış nedenleriyle bunlara karşı başvurulabilecek politikaların yanısıra finansal globalleşmenin yatırımlar üzerindeki olumsuz etkilerini asgariye indirecek alternatif çözüm önerileri de getiren bu makalelerde, gerek Türkiye ve gerekse dünyada yaşanan krizlerde uluslararası faktörler ve IMF politikalarıyla birlikte yerel etkenlerle uygulanan yöntemlerin payları da değerlendirilmektedir.

Paul Krugman – Politika Taşeronları ve Önemsizleşen Refah
Ekonomi / 25 Aralık 2017

Kitap Adı: Politika Taşeronları ve Önemsizleşen Refah Yazar: Paul Krugman Yayıncı: Literatür Yayıncılık Sayfa Sayısı: 302 “Krugman başıboş iktisadi düşüncenin yanlış yönelimli politikalara nasıl rehberlik ettiğini araştırıyor. Bunu yaparken, ABD iktisat tarihinin son dönemine ilişkin en iyi kitabı sunuyor.” Marc Levinson Newsweek “Krugman ekonomi dünyasının yıldızlarından birisidir… Rahat okunan yazılarıyla gerçekten tehlikenin nerede olduğunu gösteriyor.” Sylvia Nasar New York Times Book Review “Paul Krugman, kendi kuşağının belki de en yaratıcı ekonomisti” The Economist Krugman bu kitabında, ülkemizde de benzerleri görülen ve siyasi arenada ekonomik tahlilleriyle yer alan iktisatçı bilim adamlarının ve kimi politikacılara akıl veren profesörlerin görüşlerini irdeliyor. Geçtiğimiz yirmi yılın düşük büyüme hızı, karşıt ideolojilere bağlı iktisatçılar arasında yoğun bir tartışma başlattı. Bu tartışma aynı zamanda politika taşeronlarını ortaya çıkardı. Onlar çözümler önererek, her derde deva ekonomi ilacı sunan birer satıcıdırlar.Milton Friedman bunların arasındaki en ünlü iktisatçıdır. Öte yandan Ronald Reagan muhazafakârların iktidara gelmesini sağladığında, beraberinde arz yanlısı iktisadı da taşıdı. Onun basitleştirilmiş program hiçbir çözüm üretmemekle kalmadı, bir de ardında 3 trilyon dolarlık bir fatura bıraktı.Bu arada, iktisat alanında yeni çalışma yapanlar devlete daha aktif roller önermeye başladılar. Bu kez Bill Clinton ve stratejik ticaretçiler bir kez daha sapkın fikirleri iktidara taşıdılar. Bunların, diğer ülkelerle girdiği rekabette kaybedip…