Korkut Boratav – Türkiye İktisat Tarihi

Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002 Kitap Kapağı Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002
Korkut Boratav
İmge Kitabevi
254

Her şeyden önce belirtilmesi gereken nokta, kitabın dönemlemesinin, şimdiye kadar hiçbir eserde rastlanmadık ölçüde iktisadi kıstaslara dayanması ve dolayısıyla iktisatsiyaset diyalektiğinde, yazarın iktisada ağırlık veren görüşüyle fevkalade tutarlı olmasıdır. Değerli araştırmacı Korkut Boratav'ın kitabının, Türkiye ekonomisinin nereden geldiği ve nereye gittiği konusunda derin düşünmek isteyenlere bir rehber olarak önerilmesi ve üniversitede ders kitabı olarak okutulması beklenir.

Meslekten iktisatçı olmayanlar hedeflenmişse de, iktisatçıların başucu kitabı olacak güçte, kalıcı bir yapıt. Tutarlı değerlendirmeler, nesnel nicel kıstaslar, dengeli iktisatsiyaset birlikteliği, duru, akıcı bir dil... Boratav'ın kitabı, bugünü anlamak için son derece yararlı bir yapıt. Dünü bilmek, yarını görmek için Boratav'ın kitabı okunmalı... Bir daha okunmalı...

Korkut Boratav & Çağlar Keyder & Şevket Pamuk – Kriz Gelir Dağılımı ve Türkiyenin Alternatif Sorunu

Kriz Gelir Dağılımı ve Türkiyenin Alternatif Sorunu Kitap Kapağı Kriz Gelir Dağılımı ve Türkiyenin Alternatif Sorunu
Korkut Boratav & Çağlar Keyder & Şevket Pamuk
Kaynak Yayınları

Her üç çalışma, 1970'li yılların ikinci yarısında Türkiye'yi çok ağır bir ekonomik bunalıma getiren süreçlerîn farklı boyutlarını ele almakta. Çağlar Keyder, Türkiyedeki ithal ikameci sanayileşme stratejisini sınıf ilişkileri, devletin (bürokrasinin) rolü ve bölüşüm süreçleri açısından açıklamaya yönelik bir çerçeve ve bir dizi hipotez geliştiriyor ve 1976 sonrasındaki krizin oluşumunu bu çerçeve içinde inceliyor. Şevket Pamuk, ithal ikamesi modelini genel bir süreç içinde değerlendirdikten sonra, Türkiye’nin 1947 sonrasında izlediği gelişme biçimini çeşitli alt dönemlere ayırarak ve nicel göstergeler kullanarak daha somut ve ayrıntılı bir incelemeye tabi tutuyor; geçmiş gelişme biçimini tıkanmaya sürükleyen döviz darboğazı olgusunu çözümlemesine katıyor; ithal ikameci sanayileşmenin Türkiye için bir bilançosunu çıkararak alternatif iktisat politikalarının tartışılmasını gündeme getiriyor. Korkut Boratav ise, iktisat politikası tartışmalarına niçin ve hangi bakış açısından katkı yapılması gerektiğini tartıştıktan sonra, son otuz beş yılda Türkiye ekonomisinde gözlenen bazı yapısal çarpıklıklardan ve olumlu edinimlerden hareket ederek sol perspektifli alternatif iktisat politikaları için ne gibi telkinler ve ipuçları türetilebileceğini inceliyor.

Korkut Boratav & Ergün Türkcan – Türkiye’de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve Kitler

Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve Kitler Kitap Kapağı Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve Kitler
Korkut Boratav & Ergün Türkcan
Tarih Vakfı Yurt Yayınları
290

Değişen dünya koşulları Türkiye'de sanayileşme tartışmalarını gündem dışı mı bıraktı? Kamu işletmeciliğinin ve KİT'lerin özelleştirilerek tasfiyesi, çağın gereği midir? On iki seçkin iktisatçı, ortak çalışmalarının ilk kitabında bu sorulara sadece olumsuz yanıt vermekle kalmıyorlar, yirmi birinci yüzyıla yedi kala sanayileşmeye ve KİT'lere dönük hangi politikaların gündeme geleceğini tartışıyorlar, belirgin seçenekleri kamuoyuna sunuyorlar.
Bu kitabın ikitast politikası üzerindeki tartışmalara yepyeni bir soluk getireceğine, egemen söylemin belirlediği gündemi temelinden sarsacağına ve değiştireceğine inanmaktayız. Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve KİT'ler, Türkiye'de iktisat sorunalarıyla ilgilenen herkes için vazgeçilmez bir kaynak olacaktır.

Mustafa Sönmez – Özal Ekonomisi ve İşçi Hakları

Özal Ekonomisi ve İşçi Hakları Kitap Kapağı Özal Ekonomisi ve İşçi Hakları
Mustafa Sönmez
Belge Yayınları
162

Değerli bir araştırmacıdan, grafiklerle, olgularla, akıcı bir anlatımla ve dönemin Gırgır dergisinden muhteşem kapaklarla işçilerin ve dar gelirlilerin 12 Eylül'den beri değişmeyen makus talihinin bir anlatımı.

Nurhan Yentürk – Körlerin Yürüyüşü

Körlerin Yürüyüşü: Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler Kitap Kapağı Körlerin Yürüyüşü: Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler
Nurhan Yentürk
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
334

Prof. Dr. Nurhan Yentürk bu kitapta yeralan makalelerinde, Türkiye ekonomisinde 1990'lı boyunca krizle birlikte uygulanan ekonomi politikalarının teorik temellerini, ekonominin yönetim biçimleriyle ekonomik yapıda ortaya çıkan değişiklikleri ve bunların yaşanan krizler üzerindeki etkilerini ele alıyor.

Türkiye ekonomisinin tarihini, bir krizden diğerine geçiş süreci olarak inceleyen ve bu anlamda ekonomi tarihini bir çeşit "ekonomik krizler tarihi" olarak adlandıran yazar makalelerinde, IMF politikalarının iktisadi temelleriyle sonuçlarını, 1990'lı yıllarda gelişmekte olan ülkelerde görülen ekonomik gelişmelerin özelliklerini ve Türkiye'deki ekonomik yapı ile uygulanan ekonomi politikalarının sonuçlarını irdelemektedir.

Krizlerin ortaya çıkış nedenleriyle bunlara karşı başvurulabilecek politikaların yanısıra finansal globalleşmenin yatırımlar üzerindeki olumsuz etkilerini asgariye indirecek alternatif çözüm önerileri de getiren bu makalelerde, gerek Türkiye ve gerekse dünyada yaşanan krizlerde uluslararası faktörler ve IMF politikalarıyla birlikte yerel etkenlerle uygulanan yöntemlerin payları da değerlendirilmektedir.

Paul Krugman – Politika Taşeronları ve Önemsizleşen Refah

Politika Taşeronları ve Önemsizleşen Refah Kitap Kapağı Politika Taşeronları ve Önemsizleşen Refah
Paul Krugman
Literatür Yayıncılık
302

"Krugman başıboş iktisadi düşüncenin yanlış yönelimli politikalara nasıl rehberlik ettiğini araştırıyor. Bunu yaparken, ABD iktisat tarihinin son dönemine ilişkin en iyi kitabı sunuyor." Marc Levinson
Newsweek
"Krugman ekonomi dünyasının yıldızlarından birisidir… Rahat okunan yazılarıyla gerçekten tehlikenin
nerede olduğunu gösteriyor." Sylvia Nasar
New York Times Book Review
"Paul Krugman, kendi kuşağının belki de en yaratıcı ekonomisti" The Economist

Krugman bu kitabında, ülkemizde de benzerleri görülen ve siyasi arenada ekonomik tahlilleriyle yer alan iktisatçı bilim adamlarının ve kimi politikacılara akıl veren profesörlerin görüşlerini irdeliyor. Geçtiğimiz
yirmi yılın düşük büyüme hızı, karşıt ideolojilere bağlı iktisatçılar arasında yoğun bir tartışma başlattı. Bu tartışma aynı zamanda politika taşeronlarını ortaya çıkardı. Onlar çözümler önererek, her derde deva ekonomi ilacı sunan birer satıcıdırlar.Milton Friedman bunların arasındaki en ünlü iktisatçıdır. Öte yandan Ronald Reagan muhazafakârların iktidara gelmesini sağladığında, beraberinde arz yanlısı iktisadı da taşıdı. Onun basitleştirilmiş program hiçbir çözüm üretmemekle kalmadı, bir de ardında 3 trilyon dolarlık bir fatura bıraktı.Bu arada, iktisat alanında yeni çalışma yapanlar devlete daha aktif roller önermeye başladılar.
Bu kez Bill Clinton ve stratejik ticaretçiler bir kez daha sapkın fikirleri iktidara taşıdılar. Bunların, diğer
ülkelerle girdiği rekabette kaybedip kazanmaya kilitlenmiş bir ABD ekonomisi yaklaşımı da aynı patentli
bir ilaç gibi görünüyordu.
Bu kışkırtıcı kitap, iktidara giden yolda bu düşüncelerin garip olaylarla seyrine tanıklık ediyor

Nikolai Bukharin – Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi

Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi: V. I. Lenin'in Önsözüyle Kitap Kapağı Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi: V. I. Lenin'in Önsözüyle
Nikolai Bukharin
Kalkedon Yayınları

Kapitalizm, militarizmin gücünü büyük ölçüde artırdı. Tarihi arenaya milyonlarca silahlı, insanı çıkardı. Bununla beraber, silahlar geri tepip kendisine çevrildi. Başlangıçta uysal ve itaatkar halk kitleleri politik yaşama karşı ayaklanarak seslerini daha da yükselttiler. Kendilerine tepeden gelen baskılarla savaşmak zorunda kalan, ölümle her an burun buruna gelen halk, emperyalist savaştan çekilip aynı cesaretle burjuvaziye karşı bir iç savaşa dönüştürdü. Böylece, kapitalizm, üretimin yoğunlaşmasını büyük ölçülere vardırarak ve merkezileşmiş bir üretim aygıtı yaratarak, kendi mezar kazıcılarını da temin etmi?tir. Sınıfların birbirleriyle yaptıkları çatışmalar içinde, finans kapitalin diktatörlüğü yerini devrimci Proletarya diktatörlüğüne bırakmıştır. 'Kapitalist mülkiyetin son saati gelmiştir. Mülkiyete el koyanlara, el konulmuştur'.

Alvin Toffler – Ekonominin Çöküşü

Ekonominin Çöküşü Kitap Kapağı Ekonominin Çöküşü
Alvin Toffler
İnsan Yayınları
128

"Third Wave" ve "Future Shock" adlı kitaplarıyla global sistemlerin açmazlarını, muhtemel bunalımlarını çok çarpıcı biçimde ortaya koyan A. Toffler; özellikle doğu bloğunda yaşanan değişimlerden sonra bir "fütürist" yazar olarak egemen sistemler (kapitalist-sosyalist) üzerine geliştirdiği eleştirel görüşlerindeki isabetiyle haklı bir üne kavuştu.
Eko-Spazm'da; yaşanan ve yaşanması olası ekonomik krizlerin, kapitalizmin alışageldiğimiz bunalımlarından çok farklı olduğu, temelde sistemin "yetmez"liğinden daha doğrudan bir ifadeyle "sonları" yaşıyor olmasından kaynaklandığı tezi öne sürülüyor.

Alvin Toffler – Üçüncü Dalga

Üçüncü Dalga Kitap Kapağı Üçüncü Dalga
Alvin Toffler
Koridor Yayıncılık
544

"Muhteşem… Büyüleyici bir bilgi birikimi.” The Washington Post

“Okurları haklı bir şekilde büyüleyecek.” Vogue

“Güçlü bir kitap… Alvin Toffler’dan bir bomba daha!”The Guardian, Londra

Alvin Toffler, çağımızın önde gelen yönetim ve gelecek bilimcileri arasındadır. Yazdığı kitaplar tüm dünyada önemli bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmekte ve birçok şirket ve yöneticiye geleceğe dönük planların yapılması aşamasında ışık tutmaktadır. Toffler, bu yapıtının hazırlanmasında çok çeşitli kaynaklardan yararlandığını açıklamıştır. Bunlardan bir bölümü; çeşitli ülkelerde yayımlanan 534 kitap, gazete, dergi, rapor vb. Yazar dünyanın dört bir yanında değişikliğin yaratıcısı olan kişilerle yaptığı görüşmelerin kitabın hazırlanmasında önemli bir yer tuttuğunu belirtmektedir. Aile uzmanları, fizikçiler, şirket yöneticileri, generaller, meclis ve hükümet temsilcileri, başbakanlar ve de toplumun çok geniş ve çeşitli kesitlerinden gelen kimselerle yapılan görüşmeler neticesinde varılan tespitler olarak ortaya çıkan bu kitap, dünyayı şekillendiren yaratıcı insanların mevcut, geçmiş ve geleceğe bakış açılarını, değerlendirmelerini ortaya koyarak, bir anlamda geleceğimizi şekillendirecek olan bu insanların görüşlerinden yararlanarak kendi geleceğimize hazırlık yapabilme yeteneğimizi arttırmayı hedeflemektedir.

Erinç Yeldan – İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri

İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri Kitap Kapağı İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri
Erinç Yeldan
Efil Yayınevi Yayınları
303

Ekonomik büyüme ve bölüşüm hakkında beklediğim kitap?

Gerald Epstein İktisat Profesörü, Massachusetts Üniversitesi

Yeldan?ın alternatif büyüme ile ilgili ders kitabı yeni öğrenci kuşaklarını heterodoks düşünce akımından yararlanarak daha gerçekçi daha eleştirel ve daha yararlı olmaları için hazırlamaktadır.

Jomo K. S. Birleşmiş Milletler

Bu kitap küreselleşme ve ülke içi veya ülkeler arasındaki gelir farklılıklarının nedeni olan etkenler hakkındaki güncel tartışmaları anlamak isteyen herkesçe okunmalıdır.

Yılmaz Akyüz İktisat Uzmanı, UNCTAD

Anlaşılması kolay bir üslupla ayrıntıya inen ve gerçek dünyadan verilerle teoriyi destekleyen ve okuyucunun ekonomik fenomenlerin açıklamalarla kavramasını sağlayan bir kitaptır.

Dr. Orhan Kurmuş

Bu değerli eserle Erinç Yeldan günümüzün merak edilen ekonomik konularına önemli katkılarda bulunmuştur.

Fikret Şenses ODTÜ

Bölüşüm sorunlarının yanı sıra ekonomik büyümenin en önemli güncel kuramlarının geniş kapsamlı kolay anlaşılabilir bir yolla sunuyor; iyi yazılmış, mükemmel düzenlenmiş?

Mustafa Özer Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Yaşar Erdinç – Yatırımcı ve Teknik Analiz Sorgulanıyor

Yatırımcı ve Teknik Analiz Sorgulanıyor Kitap Kapağı Yatırımcı ve Teknik Analiz Sorgulanıyor
Yaşar Erdinç
Siyasal Kitabevi
586

Bu kitap bu aşamaya gelmeden önce, ilk dünyaya gelişi "Borsada Teknik Analiz El Kitabı" adındaki 1996 yılı baskılı kitabımdır. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı sayın Prof. Dr. Celal Göle'nin önderliğinde SBF'de başlattığmız "Borsada Tahmin Teknikleri" eğitim programları bu kitapların temeli olmuştur. O zamanlar çok büyük manevi desteği esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Celal Göle'ye burada gerçekten de bir kez daha çok içten teşekkür ediyorum.

Dani Rodrik – Tek Ekonomi Çok Reçete

Tek Ekonomi Çok Reçete: Küreselleşme, Kurumlar ve Ekonomik Büyüme Kitap Kapağı Tek Ekonomi Çok Reçete: Küreselleşme, Kurumlar ve Ekonomik Büyüme
Dani Rodrik
Efil Yayınevi

"Dani Rodrik ekonomik kalkınmaya ilişkin sorunlara özenli ekonomik analizler uygulamak ve aklıselimle yaklaşma konusunda öncüdür. Bilgisi, bildiklerimiz ve bilmediklerimizle ilgili anlayışı, alçakgönüllülüğe, pragmatizme işaret etmesi, bağlantıları dikkate alması, bütün bu niteliklerin kitaptaki bölümlere nüfuz etmiş olması, kitabı hem akademisyenler hem de uygulamacılar için uygun hale getiriyor."
A. Michael Spence Ekonomi Dalında Nobel Ödülü Sahibi, Stanford University"Belki de Tolstoy mutlu ve mutsuz aileler konusunda haklıydı, fakat aynı kural gelişmekte olan ekonomiler için geçerli değil. Başarı öykülerinin hepsi aynı değil. Hızlı ekonomik büyüme için pratik, evrensel bir formül bulunmuyor. Dani Rodrik'in temel iddiası bu ve bunu birçok örnekle güçlü ve inandırıcı bir biçimde ortaya koyuyor. En güzeli de yerel koşullara göre oluşturulan politikalara ihtiyaç duyulduğuna ilişkin ısrarı tam da temel ekonomi teorisinin öngördüğü şey. Her konuda haklı olmayabilir ama sanırım bu konuda haklı." Robert M. Solow, Ekonomi Dalında Nobel Ödülü SahibiMassachusetts Institute of Technology"Tek Ekonomi, Çok Reçete ekonomik kalkınma konusunda Julia Child'ın Fransız mutfağı konusunda yaptığını yapıyor. Child müstakbel aşçılara nasıl mükemmel şef olabileceklerini öğretti. Dani Rodrik ise iktisatçılara ve politika planlayıcılara başarılı ve sürdürülebilir kalkınma programlarını nasıl inşa edeceklerini öğretiyor. Kalkınma iktisadının ustalıklı doğru uygulamasını telkin edip öğretiyor."

Carl Menger – İktisadın Prensipleri

İktisadın Prensipleri Kitap Kapağı İktisadın Prensipleri
Carl Menger
Liberte Yayınları
56

Cari Menger, İktisadın İlkeleri
Cari Menger, Paranın Kaynağı Üzerine
Eugen Böhm-Bawerk, Marx ve Marksist Sistemin Bitişi Eugen Böhm-Bawerk, Sermaye ve Faiz
Luchvig von Mises, Sosyalizm
Ludwig von Mises, Para ve Kredi Teorisi
Ludwig von Mises, Teori ve Tarih Ludwig von Mises, Para, Metod ve Piyasa Süreci Ludwig von Mises, İnsan Eylemi Ludwig von Mises, Kadir-i Mutlak Devlet: Total Savaşın ve Total Devletin Yükselişi
Murray N. Rothbard, Yeni Bir Hürriyet İçin
Murray N. Rothbard, İktisadi Bakımdan Anlamlı Olmak
Murray N. Rothbard, İnsan, İktisat ve Devlet
Murray N. Rothbard, Bankacılığın Sırrı
Murray N. Rothbard, Hürriyet Ahlâkı
Murray N. Rothbard, Eşitlikçilik: Tabiata İsyan
"Her kim milli ekonomi fenomenini anlamak istiyorsa, önce milleti oluşturan gerçek unsur olan bireylerin ekonomik faaliyetlerini incelemelidir."
Cari Menger

Hikmet Kıvılcımlı – Üretim Nedir?

Üretim Nedir? Kitap Kapağı Üretim Nedir?
Hikmet Kıvılcımlı
Sosal İnsan Yayınları
76

(...) Kapitalist, Tarihte eşsiz bir dokunulmaz ve kutsal kişi mülkiyeti denilen tabuyu yaratmakla öğünüyordu. Oysa toplumun, yani kapitalist toplumunun temeli olan üretim yordamını: Tarihin ve Tarih öncesinin en büyük Ortak Mülkiyet çağlarında dahi görülmemiş kertede sağlam ve yaygın bir sosyalleştirmeye uğratmıştır. Sosyalleştirmenin Türkçesi ortaklaştırmaktır. Toplumda her üstyapı ilişkisi gibi mülkiyet ilişkisi de üretim ilişkileriyle karşılıklı etki-tepkide bulunur. Kapitalist üretim yordamının temeli sosyal (Ortak) biçime sokulunca, o biçimin üzerinde yükseltilen kişicil müliyet ne denli ömürlü olabilir?
(...)
Kapitalist sınıfı toplumun temelinde herşeyin en sonunda belirlendirici olan üretim yordamını sosyalleştirmekle ne yapar. Herşeyden ve herkesten önce kendi kendisinin mezar kazıcısı olur.