Cemal Bali Akal – Sivil Toplumun Tanrısı
Siyasi / 28 Aralık 2017

Kitap Adı: Sivil Toplumun Tanrısı Yazar: Cemal Bali Akal Yayıncı: Engin Yayıncılık Sayfa Sayısı: 208 “Sivil Toplumun Tanrısı”nda, laik modern devlet kavramının doğuşu incelenmektedir… Batı’da, devlet, sivil toplum, egemenlik, toplumsal sözleşme, birey, demokrasi… gibi siyasi-hukuk kavramlar, XVI. yy’dan başlayarak, yeni bir düşünsel alan oluştururlar. Sözkonusu oluşumu belirleyen, yasama işlevinin dünyevileşmesidir. Ama, Tanrısal yasaların hakimiyetine son veren bu kökten değişikliğe, devleti yücelten bir gelişme eşlik edecektir…

Cemal Bali Akal – Yasa ve Kılıç
Siyasi / 28 Aralık 2017

Kitap Adı: Yasa ve Kılıç Yazar: Cemal Bali Akal Yayıncı: Engin Yayıncılık Sayfa Sayısı: 149 “Yasa ve Kılıç”, “siyasi iktidar nedir?” sorusuna, yasama ve yürütme güçleri arasınaki bağlantıyı ele alarak cevap vermektedir… Antropolojik yaklaşım, en basit toplumları bile, kurallar ve bu kurallara uyma gereği arasındaki ilişkiye göre düzenlendiklerini gösterir. Onlar da, aynı bağı kuran ya da meşru şiddet kullanımıyla yasalara uyulmasını sağlayan devletli toplumlar gibi, siyasi iktidarlıdırlar. Çeşitli toplumları benzeştiren bu ortak özellik, bunların nerede ayrıldıklarını da açığa çıkarır: Herbiri yasayla uygulama arasındaki zorunlu ilişkiye göre yapılansa da, sözkonusu iktidar ilişkisinin değişik biçimleri, birbirlerinden kesinlikle kopan toplumsal tipler oluşturur. Bu doğrultuda, meşruiyet, kuvvetler ayrılığı ve demokrasi açısından, farklı toplumlar, düzen sorununa farklı çözümler getirirler. İlksel demokraside, toplum aşkın bir yasaya göre kendini yönetir. Monarşik yapılanmada, yasa söyleme ve uygulama işlevleri, toplumdan soyutlanmış bir yöneticinin ya da yöneticiler kümesinin tekeline geçer. Modern demokraside ise, ilksel demokrasinin tam tersine, sivil toplum yasaların belirleyicisi olarak sunulurken, uygulama gücü ondan farklılaşmış bir organın, devletin elinde kalır.

Taha Parla – Türkiye’de Anayasalar
Siyasi / 27 Aralık 2017

Kitap Adı: Türkiye'de Anayasalar: Tarih, İdeoloji, Rejim 1921 – 2016 Yazar: Taha Parla Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 216 Parlamenter sistemden uzaklaşarak siyasi gücün tümüyle tek-adamda toplandığı bugünkü gidişatın temeli Taha Parla’ya göre 1982, hatta bazı yönleriyle 1961 Anayasası’nın ve bunlarda yapılmış muhtelif sahte “demokratik” değişikliğin yasama ve yargıyı zayıflatma, “yürütme”nin üstünlüğünü artırma, pekiştirme yönündeki eğiliminde yatmaktadır. Oysa sanılanın aksine “en kötü parlamenter sistem bile en iyi başkanlıktan daha iyidir.” 2010 Referandumu’nu ve Başkanlık sistemini konu alan iki yazı ekleyerek genişlettiğimiz bu klasikleşmiş kitapta, Cumhuriyet anayasaları ideoloji, özgürlükler rejimi, devlet yapısı, yapılma ve değiştirilme prosedürü açısından değerlendiriliyor. Yürürlükteki anayasal sistemi belirlemiş 1982 Anayasası’nın sürmekte olan ezici ağırlığı vurgulanırken, bir yandan bu anayasanın emsal normlarının genel kanının aksine aslen 1961 Anayasası’nda bulunduğu, öte yandan 1987-2001 arasında yapılan çeşitli değişikliklerin demokratikleşme için gerekli, esasa ilişkin değişiklikler olmadığı gösteriliyor. Yine 2002, 2004 ve 2005’te yapılan kimi değişiklikler de var olan durumu etraflıca ve esastan değiştirmeye yönelik değil. İnceleme, Türkiye’de siyasal rejimin gerçekten demokratikleşebilmesi için, bunun temel yasa çerçevesini çizen anayasada hangi esaslı değişikliklerin hâlâ yapılmayı beklediğine de işaret ediyor. Bu yeni basıma eklenen Referandum ve Başkanlık yazıları da, tarihsel süreklilik içerisinde, giderek kemikleşen bu problemi günümüze taşıyor. Taha Parla’nın temel nitelikleriyle ve kolay…

Henri Arvon – Özyönetim
Siyasi / 27 Aralık 2017

Kitap Adı: Özyönetim Yazar: Henri Arvon Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 111 Özyönetim kavramı, Fransa’ya, ademi merkeziyetçi ve anti-bürokratik bir girişim olan Yugoslav denejdmini adlandırmak üzere, 1960’ların sonlarına doğru sokuldu. Yine de pek uygun bir kavram seçilmiş sayılmazdı. Yönetim (gestion) sadece ekonomik verimliliği çağnştıran bir kavram olduğu için, özyönetim (autogestion) a priori “bir işletmenin, bir kollektivitenin çalışanları tarafından yönetimiyle’* sınırlanmış oluyor (Robert’in tanıttıı).

Philippe Beneton – Muhafazakarlık
Siyasi / 27 Aralık 2017

Kitap Adı: Muhafazakarlık Yazar: Philippe Beneton Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 119 Muhafazakârlıktan ne anlamalıyız? Fransız siyaset bilimci Philippe Bénéton, bu soruyu sorarak başladığı eserinde muhafazakârlığın nasıl doğduğunu, nasıl geliştiğini ve dünya siyaset tarihine etkilerini ele alıyor. Bénéton’a göre muhafazakârlık Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan entelektüel ve siyasal bir hareket. Modern zamanlarda moderniteye karşı ortaya çıktığı için doğası gereği karşı-devrimci bir ideoloji. Bu nedenle muhafazakârlar devrimin her türlü uygulamasını ve ilkelerini insanın toplumsal ahlâkına ve doğasına aykırı buldukları için kökten reddederler. Buradan hareketle aydınlanmaya, insan haklarına, daha genel olarak da modern siyaset projesine karşıdırlar. Bénéton muhafazakârlık üzerine düşünen ve eser veren, başta Edmund Burke, Joseph de Maistre, Louis de Bonald ve Charles Maurras gibi dönemin önemli yazarlarının çalışmalarından da faydalanarak karşı devrimci ve gelenekselci muhafazakârlığın 19. yüzyıl Avrupası’na nasıl bir siyasal ve entelektüel katkıda bulunduğunu inceliyor ve Avrupa’nın tarihsel evrimini yavaşlatıp yavaşlatmadığını sorguluyor.

Pascal Lorot – Baltık Ülkeleri
Siyasi / 27 Aralık 2017

Kitap Adı: Baltık Ülkeleri Yazar: Pascal Lorot Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 120 “Estonya, Letonya ve Litvanya günümüzde Baltık adıyla bilinen ülkeleri oluşturur. Bazı tarihçilerin, etnolojik ve dilbilimsel kökenleri nedeniyle Finlandiya’yı da bu öbeğe dahil etme eğilimine rağmen Finlandiya, bütün 20. yüzyıl boyunca izlediği farklı bir gelişmeyle diğerlerinden ayrılmıştır. Dolayısıyla bu ülke konumuz dışında kalacaktır. En başta etnoloji, dil ve kültür alanlarında önemli farklılıklar gösterseler de Estonya, Letonya ve Litvanya homojen bir bütün oluşturur. Coğrafya onlara, birbirlerine karışacak kadar ortak bir tarihsel çerçeve çizmiştir. Büyük Rıs ırmaklarının denize döküldüğü yerde bulunan, Kuzey Avrupa ile Doğu Avrupa’nın yayılmacı büyük kırallıkları ve imparatorlukları arasına sıkışıp kalmış olan Baltık ülkeleri, bu konumları nedeniyle güçlü komşularının iştahını çekti. Küçük ve zayıf ülkeler olarak sırasıyla İsveç, Polonya, Almanya ve Rusya’nın boyunduruğunda kaldılar. Tarihin kasırgası ve getirdiği acıların kıskacında kalan bu halkları sanki her zaman boyun eğecekleri bir gelecek bekliyor gibiydi. Oysa, 1.Dünya Savaşı onlara bağımsızlık şansını sundu. Baltık halkları bunu yakalamasını bildi ama Germen-Sovyet cumhuriyetleri olan Estonya, Letonya ve Litvanya’nın toplumsal-İktisadî ama aynı zamanda etnik görünümü, o tarihten sonra büyük ölçüde bozuldu…”

Korkut Boratav – Yeni Dünya Düzeni Nereye
Siyasi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Yeni Dünya Düzeni Nereye Yazar: Korkut Boratav Yayıncı: İmge Kitabevi Sayfa Sayısı: 222 Yirmi yılı aşkın bir süredir dünyayı ve Türkiye’yi neoliberal rüzgar savurup duruyor. Çalışan, sıradan insanın zorlu mücadelelerle elde ettiği ekonomik, toplumsal, siyasal kazanımlar tehdit ediliyor, aşındırılıyor. Emperyalizm, küreselleşme adını aldı… Serbest piyasa ekonomisi “başka seçenek yok” sloganıyla saygınlaştırldı… Dünya bir kurtlar sofrasına dönüşüyor… Emeğiyle geçinen ya teslimiyete ya da kökten dinciliğe, şovenizme, anarşizme yöneliyor. Ama devran dönecek ve insanlık, er geç, dayanışmacı birikimlerine ve sosyalizme yeniden sarılacaktır. Bu derleme, neoliberal politikalara bunların savunucu ve uygulayıcılarına karşı bir dizi polemiktir, direnme yazısıdır.

Arslan Başer Kafaoğlu – 24 Ocak Uygulamaları ve Bazı Gerçekler
Siyasi / 22 Aralık 2017

Kitap Adı: 24 Ocak Uygulamaları ve Bazı Gerçekler Yazar: Arslan Başer Kafaoğlu Yayıncı: Alan Yayıncılık Sayfa Sayısı: 100 Arslan Başer Kafaoğlu, 1 9 2 8 Yozgat doğumlu Siyasal Bilgiler Fakültesi 1 9 4 9 çıkışlıdır. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilatı uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ancak daha çok günlük gazetelerde yirmi yıldır yayınladığı yazılarıyla isim yapmıştır. Cumhuriyet, Milliyet, Akşam, Vatan, Öncü, Demokrat, Dünya gazeteleriyle Yön, Devrim, Sosyal Adalet, Eylem, Türk Solu, Ortam dergilerinde yüzlerce yazısı yayınlanmıştır. Kitap olarak bu telif alanında ikinci kitabıdır. Bundan önce Tekin Yayınları Enflâsyon ve Nisan ayında da “Bankerler Olayı” adlı kitabı çıkmıştır.Yazarın ayrıca Kapitalizm Nereye Gidiyor, Sosyalizmin Ruhu, Üçüncü Dünya Nasıl Soyuluyor adlarıyla üç çevirisi de vardır.

Ali Gevgilili – Türkiye’de Kapitalizmin Gelişmesi ve Sosyal Sınıflar
Siyasi / 21 Aralık 2017

Kitap Adı: Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi ve Sosyal Sınıflar Yazar: Ali Gevgilili Yayıncı: Bağlam Yayıncılık Sayfa Sayısı: 120 İnsan soyunun binlerce yıllık gelişim sürecinde, kapitalizm, toplumların önüne, kendisinden önceki bütün ekonomik, sosyal, politik ve kültürel ayak bağlarını silip süpürerek, tarihi ilerleten ve değiştiren bir güç olarak ortaya çıktı. Türkiye beş yüz yıl önce çağının en etkin ve güçlü toplumları arasında yer alırken, ilk kez batı Avrupa’da oluşmaya başlayan kapitalist oluşum süreçlerinin dışında kaldı. Dünyanın Sanayi Devrimi’ni yaşadığı dönemlerde, Türkiye ancak “Avrupa’nın Hasta Adamı” durumuna düştü. Anadolu, içine sürüklendiği çeşitli iç ve dış etkenler altında daha ileri üretim ilişkilerine neden açılamamış; Cumhuriyet Türkiye’si, çağdaş bir yapıya ulaşabilmek amacıyla hangi aşamalardan geçerek neler yapmıştı? Türkiye giderek nerelerdedir ve 2000’li yıllar gündeme ne gibi gelişme olasılıkları sunmaktadır? Ali Gevgilili, Türkiye’de Kapitalizmin Gelişmesi ve Sosyal Sınıflar adlı yapıtında, bütün bu sorunları çağdaş sosyal bilimlerin ışığında sorgulayarak, yanıtlarını araştırıyor.

Bob Rowthorn – Kapitalizm Çelişki ve Enflasyon
Siyasi / 21 Aralık 2017

Kitap Adı: Kapitalizm Çelişki ve Enflasyon Yazar: Bob Rowthorn Yayıncı: Birey ve Toplum Yayınları Sayfa Sayısı: 203 Bu derlemedeki denemeler bindokuzyüz yetmişlerde yazıldı ve benim o dönemdeki esas ilgi alanımı yansıtıyor. Konu açısından oldukça geniş bir alanı kapsamalarına karşın, siyasal iktisatın emperyalizm, kapitalist gelişme ya da enflasyon gibi klasik konularını ele alan denemeler; bu anlamda uyumlu bir bütün oluşturuyor. Dahası, kapitalist ekonomilerde egemenlik ve çelişkinin önemini vurgulayan ortak bir düşünce bağıyla da birleşiyorlar. Bu vurgu, denemeleri, dönemsel meydan okumalara karşın, hala egemenlik ve çelişkinin yalnızca küçük bir rol oynadıklari -bunlara (egemenlik ve çatışma-çJ ekonomik yasaların düzenli işleyişini engelleyen, ancak ne bu yasaların niteliğini, ne de ekonominin genelde işleyiş biçimini önemli ölçüde etkilemeyen ‘pürüzler’ olarak bakılıyor- uyumlu bir dünya görüşünün egemen olduğu temel ortodoks ekonomi görüşünün dışında bırakıyor. Çoğu Marxistler gibi, böylesi uyumlu bir görüşü reddediyorum ve daha çok Marx ve Engels’in ünlü ‘Şimdiye kadar varolan tüm toplumların tarihi sınıf mücadelelerinin tarihidir’ sözlerine sempati duyuyorum. Bu derlemedeki denemelerin çoğu daha önce. başka yerlerde yayınlandı ve, büyük ölçüde yeniden yazılan bir makale dışında, hemen hemen ilk şekilleriyle yeniden basılıyor. Bununla birlikte, Marx’ın ücret kuramını ele alan uzun bir deneme ve Rosa Luxemburg ve militarizmin siyasal iktisatı konusunda daha kısa bir denemeden oluşan…

Dani Rodrik – Akıllı Küreselleşme
Siyasi / 21 Aralık 2017

Kitap Adı: Akıllı Küreselleşme Yazar: Dani Rodrik Yayıncı: Efil Yayınevi Sayfa Sayısı: 303 Yüzyıldır iktisatçılar finans ve ticarette küreselleşme konusunu öne çıkarmaktalar. Ancak küresel bir ekonomi ve serbest ticaretin her zaman avantajlı olmayabileceğine ilişkin uyarı işaretleri de sürekli devam ediyor. Rodrik, meselenin özündeki temel üçlü çelişki’nin yerini göstermektedir: Demokrasi, kendi kaderini tayin etme ve ekonomik küreselleşmeyi eş zamanlı olarak gerçekleştiremeyiz. Akıllı Küreselleşme’ye Övgüler Bu kitap, çağımızın en büyük meselesini küreselleşmeyi ele alıyor ve küresel işbirliğinin kapsamı ve sınırları hakkındaki tartışmayı kolay anlaşılabilir bir biçim de genişletiyor. -Gordon Brown-, Milletvekili Çok etkili bir tartışma sunan bu kitapta Dani Rodrik; ekonomik kalkınmanın ülkeye özgü yollarını ve büyümenin daha akla yatkın ve sürdürülebilir formlarını ortaya koyuyor. Hiperküreselleşmenin aşırılıklarına proaktif bir bakış açısı ile ele alınan Akıllı Küreselleşme, açık piyasalara karşı güçlü tepkileri, finansal krizleri ve adaletsiz ticaret uygulamalarını önlemeye çabalayanlar için zorunlu bir okumadır. -Nouriel Roubini, Crisis Economics-, A Crash Course in the Future of Finance adlı kitabın yazarlarından… Dani Rodrik küreselleşmenin en önde gelen ve en dikkatli savunucularından. Akıllı Küreselleşme’de aşırı küreselleşmenin demokrasiyi zayıflatıp ya da tam tersi zayıflatmayacağı merak ediliyor. Okuyun, siz de merak edeceksiniz.

Ayşe Buğra – Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiyede Sosyal Politika
Siyasi / 20 Aralık 2017

Kitap Adı: Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiyede Sosyal Politika Yazar: Ayşe Buğra Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 275 Tek parti döneminin hayırseverlik anlayışı; “yardımı hak eden” ve “etmeyen” yoksullar ayrımı… İkinci Dünya Savaşı sonrasında sosyal politikanın kurumlaşması… 1980 sonrası: Sosyal refah rejiminin çözülüşü; Fakir Fukara Fonu, Yeşil Kart… AKP döneminin muhafazakâr liberalizmi ve hayırseverliğin “dönüşü”… Ayşe Buğra bu kitapta, Türkiye’deki sosyal politika tarihinin ve tartışmalarının eleştirel bir analizine yöneliyor. Yoksulluğa yaklaşım konusunda, 16. yüzyıldan itibaren kapitalizmin gelişmesine refakat etmiş olan iki yaklaşımın mücadelesi bağlamında yapıyor bunu. Değerler sisteminin merkezine çalışmayı koyan ilk yaklaşım, kamu kaynaklarının sosyal amaçlarla kullanımı konusunda kuşkucudur ve yoksulluğu, yoksulu suçlayarak açıklama imkânını tükettiğinde, hayırseverliği vurgular. Hak temelli olan ikinci yaklaşım ise, toplumu emek piyasasının önüne koyar ve yoksulluğu politik bir sorun olarak ele alır. İki yaklaşım arasındaki mücadele, kapitalizmi saf haliyle korumaya çalışanlarla onu “başka bir şey”e dönüştürmeye çalışanlar arasındaki mücadeledir aslında. Kitabın önemli bir katkısı, bu mücadele ekseninde, Türkiye’de devlet-toplum ilişkilerinin Cumhuriyet tarihi boyunca geçirdiği evrime yeni bir bakış açısı getirmesidir. Türkiye’de “iri” iddialara ve hararetli tartışmalara konu olan devlet-toplum ilişkilerine, sosyal haklar üzerinden pek fazla bakılmadı. İş hukuku, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarına sıkışan çalışmalar, devlet-toplum ilişkilerinin nasıl kurulduğuna ve nasıl anlamlandırıldığına dair bir…

Eamonn Butler – Hayek
Siyasi / 19 Aralık 2017

Kitap Adı: Hayek Yazar: Eamonn Butle Yayıncı: Liberte Yayınları Sayfa Sayısı: 224 Bireyin iktisadi, toplumsal ve siyasi özgürlüğünü birbirinden koparılmaz bir biçimde ilişkilendiren büyük bir “Özgürlük Savunucusu”nu gerçekten anlamamızı sağlayacak bir çalışmayı ülkemiz okuruna sunmaktan gurur duyuyoruz. Melih Yürüşen

Georg Fülberth – Kapitalizmin Kısa Tarihi
Siyasi / 18 Aralık 2017

Kitap Adı: Kapitalizmin Kısa Tarihi Yazar: Georg Fülberth Yayıncı: Yordam Kitap Sayfa Sayısı: 320 Herkesin hakkında konuştuğu bu kapitalizm nedir? Alman siyaset bilimi profesörü Georg Fülberth, kendi kapitalizm tanımını, geçmişteki teorisyenlerin çalışmalarını kıyaslayarak inşa ediyor. Karl Marx, Adam Smith, David Ricardo, J. M. Keynes, W. Sombart, Max Weber, Joseph Schumpeter, Fernand Braudel, I. Wallerstein, Kozo Uno gibi önde gelen kapitalizm analizcilerinin görüşlerini yorumlayarak sağlam bir kapitalizm tanımına ulaşıyor. Ardından kapitalizmin ortaya çıkışını ve tarihsel gelişimini, derinliğine ve çok yönlü olarak inceliyor. Feodal toplumda kapitalizmin doğumunu olanaklı kılan potansiyeller ve gelişmelerden yola çıkarak kapitalist toplumun serbest rekabetçi dönemden, günümüzün neoliberalizmine uzanan gelişim sürecini mercek altına alıyor. Kitap, kapitalizm karşıtı hareketleri de kapsayarak, bu sistemin üretim ve yaşam tarzının ne zaman son bulacağına dair sorularla son buluyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung’un yazarlarından Dietmar Dath, Kapitalizmin Kısa Tarihi’ni şu sözlerle karşılamıştı: “Yeni bir 1789’un şerefine!” Eric Hobsbawm’ın değerlendirmesi de şöyle: “Bu kitabı büyük bir keyifle okudum.

George Armstrong – Rothschild Para İmparatorluğu
Siyasi / 18 Aralık 2017

Kitap Adı: Rothschild Para İmparatorluğu: Derin Yahudi Devleti Yazar: George Armstrong Yayıncı: Destek Yayınları Sayfa Sayısı: 168 Kara para üzerine kurulu ‘Rothschild İmparatorluğu’ zaman içinde İngiliz ve Fransız Merkez bankaları ile Amerika’daki Federal Rezerv bankalarının sahibi olmuştur. Serveti dünya servetinin yarısı olarak tahmin edilen bu ailenin 1940 yılındaki serveti ABD GSMH’nın iki katı olmuştur. Dünyada tek bir Yahudi imparatorluğu kurulması amacına çalışan aile, Waterloo Deniz Savaşı, Amerikan İç Savaşı, I. ve II. Dünya Savaşlarından büyük paralara kazanmış ve Rusya’da Bolşevik Devrimi’ni finanse etmiştir. Bu kitap tarihçesi, serveti ve sahip olduğu kurumlar net bilinmeyen ailenin başlangıcından henüz Amerika’nın I. Dünya Savaşı’na katılmadığı 1940 yılına kadar olan olayları anlatmaktadır. Bu kitapta küreselleşme, AB, Birleşmiş Milletler, serbest pazar ekonomisi, çok partili demokrasi ve savaşların kimlere ve nasıl hizmet ettiğini okuyacaksınız.