Bertold Spuler – İran Moğolları- Siyaset, İdare ve Kültür İlhanlılar Devri
Tarih / 12 Mayıs 2017

Kitap Adı: İran Moğolları- Siyaset, İdare ve Kültür İlhanlılar Devri (1220-1350) Yazar: Bertold Spuler Yayıncı: Türk Tarih Kurumu Sayfa Sayısı: 579 siyasal tarih iran-moğol hakimiyeti altında veya yanında yaşıyan devletlerin tarihi hakında özet moğollarda din münasebetleri ilhanlar arasındaki dini münasebetler moğolların dinlerle münasebetleri hükümdarların siyasî hukuk bakımından vaziyetleri iran ile yan-memleketlerin idaresi vergiler eyâlet idaresi elçilik hukuk askeri teşkilat umumî tesisler ve günlük hayat

Bernard Lewis – Babil-den Dragomanlara
Tarih / 12 Mayıs 2017

Kitap Adı: Babil-den Dragomanlara Yazar: Bernard Lewis Yayıncı: Kapı Yayınları Sayfa Sayısı: 728 Bernard Lewis’ten Yine Çok Konuşulacak Ve Satacak Bir Araştırma. Bu kitaptaki makalelerin hepsi şu ya da bu biçimde tarihle ilgilidir. Makaleleri başlıca üç grupta topluyorum: Geçmiş tarih hakkındaki makaleler, bugünkü tarih hakkındaki makaleler ve genel olarak tarih hakkındaki makaleler. Açıkçası birinci ve ikinci grubun örtüştüğü söylenebilir. Ben, ikinci kategoriyi, güncel tarihi, olaylar ya da süreçler olup biterken devam eden tartışmalarla sınırlı tutmaya çalıştım. Üçüncü gruptaki makalelerde ise tarihçinin işleri ve görevleri değerlendirilmekte, özellikle de bölgenin içinden ve dışından olanlar açısından Ortadoğu’nun tarihini yazmaya özgü sorunlar ele alınmaktadır. Bernard Lewis’in dillerdeki değişimle toplumsal yapıların değişimi arasında kurduğu bağ, “dil”, “tarih”, “toplum” kavramlarını yeniden gözden geçirmemizi sağlıyor. Bu kitap, Doğu’dan Batı’ya dille taşınan kültür öğelerinin dünya tarihindeki ve uygarlığındaki yerini kavramak için çaba göstermek gerektiğinin altını çiziyor.

Tarağay Bahadıroğlu – Timur-un Günlükleri
Tarih / 16 Nisan 2017

Kitap Adı: Timur-un Günlükleri: Tüzükat-ı Timur Yazar: Tarağay Bahadıroğlu & Timur Muhammed & Sahibkıran Emir Timur Muhammed Yayıncı: İnsan Yayınları Sayfa Sayısı: 160 Bu kitap Timur’un kendi ağzından saltanat mücâdelesini, orduyu ve devleti yönetme ilkelerini, toplum görüşünü, din anlayışını, felsefesini ve kişisel ideallerini anlatır. Bu eserin “Melfuzât” denen kısmında Timur, ilk saltanat kavgasından son Ankara Savaşı’na kadar gerçekleşen olayları kendi perspektifinden otuz bir fasıl (kengeş) içinde hikâye eder. Eserin ikinci bölümü olan “Tüzükât” kısmında ise, devlet kurma ve yönetme ilkeleri ve onun uygulamalarını ortaya koyar. Tüzükât sadece bir tarih eseri değildir; aynı zamanda Timur’un başarılı bir asker, bir devlet adamı ve bir lider olarak temel ilkelerini içeren bir rehber kitaptır. Onun, iyi tetkik edildiğinde hayatta öncü olmak isteyen müteşebbis, işadamı, yönetici, siyasetçi ve aile reisi gibi herkesin prensip edinebileceği ilkeleri içerdiği görülür. Timur bu kitapta başarısının sırlarını vermekte ve sağlam bir devlet kurabilmenin esaslarını ortaya koymaktadır. Bu bakımdan Tüzükât, adalet esaslı bir devlet oluşumunda esaslı rol oynayacak düşünceye kaynaklık edecektir.

Jean Paul Roux – Eski Türk Mitolojisi
Tarih / 16 Nisan 2017

Kitap Adı: Eski Türk Mitolojisi Yazar: Jean Paul Roux Yayıncı: Bilgesu Yayıncılık Sayfa Sayısı: 158 Eski Türk halklarının dinlerini ve mitolojilerini kesin ve güvenilir bir biçimde ana hatlarıyla betimlemek için vakit henüz çok erken. Dinleri, tek tanrı ya da en azından diğer tanrılardan daha üstün olan bir gök tanrı inancına dayanmaktadır. Fakat ayrıca insanüstü güçlere de inanmakta, hayvanlara ilgi duymakta ve şüphesiz totemizme meyletmekteydiler. Dinleri, dünyanın başlangıcı ve sonuna fazlaca eğilmezken, daha çok büyük şahsiyetlerin doğumunu ve boyların oluşumunu açıklamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, genellikle bir hayvanla bir insanın birleşmesi ya da bir ışığın müdahalesi sonucu gerçekleşen doğumlara ilişkin olağanüstü anlatılara yer verilmektedir. Dinleri, sınıflama konusunda karakteristik bir anlayışa ve zengin ritüellere sahiptir, ne var ki biz bunların ancak bir kısmını bilmekteyiz. Bu ritüellerde kurban konusuna asıl rol düşmektedir, ancak temizlik ve tabulaştırma konularına da geniş yer verilmektedir. Eski Türk halklarının bu dini, başka bir dünyada ebedi hayatı yaşamaya ya da bu dünyada kalmaya mahkûm edilen ölüleri ve ataları konu edinmektedir. Dinlerinde, kehanet ve büyü konuları yer almakta, ayıca şamanist ögelere de sıkça rastlanmaktadır

Pertev Naili Boratav – Türk Mitolojisi
Tarih / 16 Nisan 2017

Kitap Adı: Türk Mitolojisi: Oğuzların-Anadolu, Azerbaycan ve Türkmenistan Türklerinin Mitolojisi Yazar: Pertev Naili Boratav Yayıncı: Bilgesu Yayıncılık Sayfa Sayısı: 128 Türk Mitolojisi Türklerin İslam öncesi ve Türkiye dışındaki ülkelerde Türkçe konuşan halkların mitolojileri hakkında açıklayıcı bilgiler içermektedir. Bin yıl önce tek tanrılı bir din olan İslam’a katılan ve bu nedenle de pagan dönemindeki gelenekleriyle resmi olarak bağını koparan bir halkın mitolojisinden konuşmak oldukça zordur. Türk-Anadolu mitolojisinde de çok farklı kökenlere dayanan kapsamlı bileşenlerin karışımı söz konusudur: Altay mirası, Anadolu uygarlıklarının pagan döneme dayanan temelleri, Ortodoks ve Heterodoks İslami geleneğin ve Hıristiyanlığın dikkate değer katkısı ile nihayet evrensel konular içeren ve her yerde rahatlıkla rastlanan masal, destan ve efsanelerin güç belirlenebilecek etkisi. Türk Mitolojisi ister yaşayan, isterse eski zamanlardan beri yazılı kaynaklarda saklı kalan gelenekler olsun, geniş anlamda, Türkiye’deki Türklerin geleneklerine dayanan ve mitolojiyle yakın veya uzak ilgisi olan konuların kaydını tutmaktadır. Sunumumuz bir taraftan tarihsel olarak Oğuzların geçmişine, diğer taraftan da İslami mirasa dayanmaktadır. Eş zamanlı bakış açısıyla, etnik olarak Türk-Altay mirası olmayan ögeleri de konu dışında bırakmak istemedik. Bu anlamda bakış açımız, bugünkü Türkiye’nin farklı kökenli kültürel gerçeklerini kapsamayı amaçlamıştır.

Gyula Nemeth – Atilla ve Hunlar
Tarih / 16 Nisan 2017

Kitap Adı: Atilla ve Hunlar Yazar: Gyula Nemeth Yayıncı: Kömen Yayınları Sayfa Sayısı: 266 -Attila ve Hunların Tarihi Kökenleri Lajos Ligeti -Asya Hunları Lajos Ligeti -Avrupa’da Hunlar Péter Váczy -Destanlardaki Attila Sándor Eckardt -Hunlar Hangi Dili Konuşurdu Gyula Németh -Hunlar ve Macarlar Gyula Németh

James L. Barton – Türkiye’de Gündoğumu
Tarih / 16 Nisan 2017

Kitap Adı: Türkiye'de Gündoğumu Yazar: James L. Barton Yayıncı: Yeditepe Yayınevi Sayfa Sayısı: 280 Bu eserde Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Amerikalı misyonerlerin tarihi birinci ağızdan, Amerikan Misyonerler Heyetinin Sekreteri tarafından kaleme alınmıştır. Eser, misyonerlerin Osmanlı’ya nasıl geldiklerini, nasıl çalıştıklarını, Mardin’den İzmir’e, Arapgir’den Tarsus’a, Halep’ten Kudüs’e kadar nasıl okullar, hastaneler açtıklarını, matbaalar kurduklarını, Osmanlı idarecileriyle ve yabancı devlet temsilcileriyle olan ilişkilerini, II. Meşrutiyet’e kadarki süreçte misyonerlerin katkılarını, II. Abdülhamid, Türkler, Kürtler, Ermeniler, Çerkesler, Arnavutlar ve İmparatorluğun diğer unsurlarıyla olan ilişkilerini ve bunlara benzer daha pek çok konuyu içeriden birinin gözlemleri ve bilgileriyle, son derece akıcı bir dille anlatmaktadır.

Francis Fukuyama – Tarihin Sonu ve Son İnsan
Tarih / 16 Nisan 2017

Kitap Adı: Tarihin Sonu ve Son İnsan Yazar: Francis Fukuyama Yayıncı: Profil Yayıncılık Sayfa Sayısı: 525 İlk yayınlandığı 1992 yılından bu yana Tarihin Sonu ve Son İnsan birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Francis Fukuyama’nın siyaset, bilimsel ilerleme, etik kodlar ve savaş üzerine ortaya koyduğu sıra dışı analizleri Soğuk Savaş sonrası dünyayı anlamak için hâlâ birer rehber niteliğinde. Gözden geçirilmiş ve güncelleştirilmiş son haliyle Tarihin Sonu ve Son İnsan modern bir klasik. “Açık bir dille yazılmış muazzam fikirler yumağı. Fukuyama’nın görüşleri ciddiye alınmayı hak ediyor.” -William H. McNeill, The New York Times Book Review- “Provokatif ve ilginç. Fukuyama cevaplandırılması gereken ciddi sorular soruyor.” -Ronald Steel, USA Today- “Kabul edin ya da etmeyin, olağanüstü bir kitap. Siyaset felsefesine ciddi katkısı olan zengin bir çalışma.” -Mackubin Thomas Owens, The Washington Post-

Jean Paul Roux – Altay Türklerinde Ölüm
Tarih / 16 Nisan 2017

Kitap Adı: Altay Türklerinde Ölüm Yazar: Jean Paul Roux Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 352 Türkler, Moğollar ve Tunguzların oluşturduğu Altay toplumlarının yaşayışları dilsel ve dinsel olarak hala tam anlamıyla çözümlenememiştir. Paganizm, Mazdeizm, Budizm, Manihaizm, Nasurilik, Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık ayrıştırılamaz biçimde iç içe geçmiştir. Ülkemizde Türklerin Tarihi, Türklerin ve Moğolların Eski Dini gibi ayrıntılı çalışmaların yazarı olarak tanınan Jean-Paul Roux, “ölüm” gibi dinsel, kavimsel ayrılıkların ötesine çıplak insan gerçeğine ulaşmayı sağlayan bir kavramı son arkeolojik incelemelerin ışığında inceleyerek Altay toplumlarına genel bir giriş yapmamızı sağlıyor.

Ziya Gökalp – Türk Uygarlığı Tarihi
Tarih / 16 Nisan 2017

Kitap Adı: Türk Uygarlığı Tarihi Yazar: Ziya Gökalp Yayıncı: İnkılap Kitabevi Sayfa Sayısı: 325 ZİYA GÖKALP, Türk kültürünün ulusal nitelikler kazanması gerekliliği üzerinde önemle duran ve bu konuda özgün deneme ve araştırmalarıyla konuya yeni bir boyut getiren çağdaş düşünürlerimizdendir.Çağdaş düşüncelerden yararlanarak toplumumuza ulusçuluk bilincini aşılamış, toplumsal sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm yolları aramış, siyasi alanda da ulusal devlet kavramının ve olgunun yerleştirmesinde büyük katkıda bulunmuştur.Türk Uygarlık Tarihi, yayınevimizin ‘Ziya Gökalp’ın Bütün Yapıtları’ dizisinden çıkan dördüncü kitaptır. Ziya Gökalp, bu kitabında , Uzakdoğu uygarlığındaki Türk kültürünü incelemiştir.Elimizdeki Türk Uygarlığı Tarihi, yazarının da belirttiği gibi “Listelerin İkinci Devresindeki Mahsus” olarak hazırlanmış bir özettir. Geniş çalışmanın nerede olduğu bilinmiyor.Ziya Gökalp’ın Türk Uygarlığı Tarihi, bugün de önemini koruyan başvuru kitaplarından biridir. Özellikle genç kuşaklar gözönünde bulunarak kitabın dili yalınlaştırılmış ve notlarından zenginleştirilmiştir.

Ergin Ayan – Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nda Oğuz İsyanı
Tarih / 16 Nisan 2017

Kitap Adı: Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nda Oğuz İsyanı Yazar: Ergin Ayan Yayıncı: Kitabevi Sayfa Sayısı: 256 Oğuzları batıya doğru iten iki gerçek neden vardı.Bunlardan birincisi verimli ve geniş otlaklar bulmak üzere kendilerine yurt aramaları,ikincisi ise göç dalgalarının birbirlerini itelemeleridir.İşte Sultan Sancar dönemindeki Oğuz İsyanının bu iki gerçek nedenden dolayı ortaya çıktığı ve her zamanki gibi daha batıya göç etme sonucunu doğurduğu bu araştırmayla ortaya çıkmıştır.

Erik Jan Zürcher – Modernleşen Türkiye’nin Tarihi
Tarih / 11 Nisan 2017

Kitap Adı: Modernleşen Türkiye'nin Tarihi Yazar: Erik Jan Zürcher Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 536 1800’lerden bugüne, özgün, karmaşık, tartışmalı hatta kavgalı bir süreç olarak yaşanan modernleşme tarihimiz üzerine derinlikli bir inceleme… Zürcher’in emeği, hem yeni bilgiler sunuyor okurlara hem de tutarlı bir yaklaşım. Üçüncü Selim’den, Zürcher’in tanımlamasıyla “Üçüncü Cumnuriyet”e, yani 1980 sonrasına.

Ali Yıldırım – Osmanlı Engizisyonu
Tarih / 11 Nisan 2017

Kitap Adı: Osmanlı Engizisyonu Yazar: Ali Yıldırım Yayıncı: Kalkedon Yayınları Sayfa Sayısı: 311 Bu kitap tüm yönleri ile ve yalnızca Osmanlı’nın resmi belgelerine dayanarak Osmanlı Engizisyonunu ve uygulamalarını gözler önüne serme çabasındadır. Osmanlı’nın şeriat dışı inanç ve düşüncelere yönelik uygulamaları bizzat Padişah’ın sözleri olan “fermanlarla”, en yetkili dinsel otorite olan Şeyhülislamların “fetvaları” ile hanedanın maaşlı elemanları olan vakanüvislerin yazdıkları ile ortaya konulmuştur… Engizisyon bir yok etmedir, kendi dışında bulunan her şeye karşı bir düşmanlıktır. Ve asıl korkuncu da tüm bunların üstün bir dinsel irade adına yapılmasıdır. Osmanlı’da devletin, hanedanın resmi dini şeriat olmuş, tüm toplumsal hayat şeriat emirleri doğrultusunda düzenlenmiş, şeriat dışı ve geniş kitlelerin inancını oluşturan Rafizilik/Bektaşilik/Kızılbaşlık kısaca “Batınilik” diyebileceğimiz akımlar ise baskı ve zulme maruz kalmıştır.

Edward Weisband – 2. Dünya Savaşında İnönü’nün Dış Politikası
Tarih / 11 Nisan 2017

Kitap Adı: 2. Dünya Savaşında İnönü'nün Dış Politikası Yazar: Edward Weisband Yayıncı: Milliyet Yayınları Sayfa Sayısı: 392 1943-45 yılları dış politika açısından en sıkıntılı yılları olmuştur. Mihver Devletleri ile Müttefiklerin Türkiye’yi kendi saflarında savaşa dahil etme mücadelesine karşın, İsmet İnönü’nün savaştan kaçınmak için gösterdiği direniş bu kitabın konusudur.

İbrahim Tellioğlu – Doğu Karadenizde Türkler
Tarih / 11 Nisan 2017

Kitap Adı: Doğu Karadenizde Türkler Yazar: İbrahim Tellioğlu Yayıncı: Serander Yayınları Sayfa Sayısı: 232 Doğu Karadeniz Bölgesi tarih öncesi dönemlerden itibaren iskana açılmış bir sahadır.Bu dönemden Osmanlı hakimiyetine kadar yöreye yerleşen topluluklar içinde Türkler en önemlilerinden biridir.Osmanlı Devleti, Doğu Karadeniz Bölgesine Kimmer-İskit göçleriyle başlayan ve Oğuz iskanı ile son bulan Türk yerleşmesi neticesinde hakim olduğundan, büyük ölçüde Türk yurdu haline gelmiş bir coğrafyayı ele geçirmişti.