Ali Güler – Osmanlı’dan Cumhuriyete Azınlıklar

Osmanlı'dan Cumhuriyete Azınlıklar Kitap Kapağı Osmanlı'dan Cumhuriyete Azınlıklar
Ali Güler
Berikan Yayınları
292

Azınlıklar konusu, son yıllarda dünya kamuoyunun gündemini meşgul eden önemli konuların başında gelmektedir. Tarih içinde ile önemini koruyan bu konu, zaman zaman büyük devletlerin politikaları çerçevesinde değişik şekillerde kullanılmıştır ve kullanılmaya da devam etmektedir.
Bu araştırmada, Gayrimüslimlerin Osmanlı Devletinin özellikle son dönemlerindeki sosyo-ekonomik durumları ele alınmaktadır. Bu unsurların Cumhuriyete geçiş sürecindeki konumları da incelenmiştir. Özellikle, Lozanda Gayrimüslimlerle ilgili olarak oluşturulan hukukî ve siyasî statünün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin millî birlik ve bütünlüğü açısından da taşıdığı önem açıktır. Bu nedenle araştırmada bu konuya özel bir önem verilmiştir.
İncelemede, Osmanlı Devletinde sayılan yirmi ikiyi bulan Gayrimüslim unsurlardan Rum, Ermeni ve Yahudiler değerlendirilmiştir. Coğrafî anlamda bugünkü Türkiye sınırlan esas alınmıştır.
Başbakanlık Osmanlı Arşivinde doğrudan konuyla ilgili olan belgelere dayanılarak yapılan bu çalışmanın önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.

Ali Akyıldız – Anka’nın Sonbaharı

Anka'nın Sonbaharı Kitap Kapağı Anka'nın Sonbaharı
Ali Akyıldız
İletişim Yayınları
240

Elinizdeki kitap Osmanlı Devleti'nin, son yüzyılında Avrupa karşısında gösterdiği direnişi, verdiği iktisadi var olma kavgassını ve bu süreçte uluslararası sermayenin oynadığı rolü, birinci elden kaynaklara dayanarak anlatıyor...

Ehud R. Toledano – Osmanlı Köle Ticareti (1840 – 1890)

Osmanlı Köle Ticareti (1840 - 1890) Kitap Kapağı Osmanlı Köle Ticareti (1840 - 1890)
Ehud R. Toledano
Tarih Vakfı Yurt Yayınları
254

Ehud R. Toledano bu yapıtında Osmanlı tarihinin şimdiye kadar üzerinde pek az durulan bir yönünü, Osmanlı İmparatorluğu'nda köle ticaretini ele alıyor, bu ticaretin 19. Yüzyıld bastırılışı ve yasaklanışını anlatıyor. Kölelik ve köle ticareti hakkında Batı'da gittikçe büyüyen bir literatür olmasına karşın Osmanlı özelinde ve İslam toplumları genelinde bu konular üzerindeki çalışmalar henüz başlangıç aşamasında. Toledano'nun önemli bir boşluğu dolduracak nitelikteki bu kitabında. Çerkes, Gürcü ve Afrikalı kölelerin karanlıkta kalmış öykülerini okuyacaksınız.

D. S. Margoliouth – İslamiyet Öncesi Arap-İsrailoğulları İlişkileri

İslamiyet Öncesi Arap-İsrailoğulları İlişkileri Kitap Kapağı İslamiyet Öncesi Arap-İsrailoğulları İlişkileri
D. S. Margoliouth
Kaknüs Yayınları
120

İngiliz Akademisi üyesi, Oxford'un elli yıllık Arapça profesörü İslâm üzerine öncü nitelikli araştırmalarıyla tanınan D.S. Margoliouth'un, Schweich Vakfı'nda Arap İsrailoğulları erken devir ilişkileri üzerine verdiği üç konferansın derlemesi. Arap İsrailoğulları İlişkileri
a) Kitab-ı Mukadddes Öncesi Devir
b) Kitab-ı Mukaddes Devri
c) Miladın İlk Asırları (İslâmiyet'e kadar) dönemlerinde ele alınmıştır.
Kitapta yazar diğer Sami ırklar gibi İsrailoğulları'nın da ilk vatanının Arabistan olduğunu hitabelerden, Eski Ahit'teki anlatımlardan ve dilbilimsel verilerden hareketle ortaya koymaya çalışmaktadır. Ancak yazar eldeki verilerin, onların yarımadanın şu veya bu bölgesinden geldiklerini ya da Filistin'deki diğer kavimlerle olan bağlarını kesin olarak tespit etmeye imkân vermediğini de belirtmektedir.

Cemal Kutay – Tarihte Türkler Araplar

Tarihte Türkler Araplar: Hilafet Meselesi Kitap Kapağı Tarihte Türkler Araplar: Hilafet Meselesi
Cemal Kutay
Aksoy Yayıncılık
232

Cemal Kutay ülkemizin önde gelen tarihçilerinden biridir. 1909 Konya doğumlu Cemal Kutay, altmış yedi yıl aralıksız emek vererek, tam 174 kitap yazmıştır. Bu eserler ve defalarca yapılan baskıları, bir dünya rekoru sayılabilir. Kitapları arasında yer alan, yirmi ciltlik 12.208 sayfa ile Mutlakiyet Meşrutiyet Cumhuriyet devirlerini ele alan "Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi" adlı kitabı, bu konuda hazırlanmış en kapsamlı eserdir. Cemal Kutay'ın kitapları yazıldığı zamandan günümüze kadar defalarca baskı yapmıştır. Kitapları hemen tükendiği için tüm aramalara rağmen mevcutları bulunamamaktadır. Aksoy Yayıncılık Show Kitap "Tarih Dizisi" içerisinde Cemal Kutay'ın eserlerini okurlarına sırasıyla sunacaktır.Tarihin akla gelebilecek tüm konularını kapsayan bağımsız bir kitaplık niteliğindeki bu eserler, Cemal Kutay'ın yazarlık yolunu gözler önüne seriyor. Bu yolculuk, bir anlamda Türklerin tarihine de ayna tutuyor... Dizide yer alan kitaplar, yazarın tarihsel gelişimleri takip eden bilgi ve düşüncelerini, "yalın - sıcak- çekici" üslubuyla yoğurduğu eserlerin genişletilmiş baskılarıdır. "Tarihte Türkler Araplar", Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yılı aşkın devrinde, Türk - Arap ilişkilerinin ibret verici olaylarını ortaya koyuyor. Cemal Kutay, etkileri bugün de çehre değiştirmiş, ancak asıl değerinden bir şey kaybetmeden devam eden ilişkilere, tarih sahnesinde hak ettikleri "rolü" veriyor. Aslında, bu bir resmi geçittir... Kitap,"Hilafet" meselesi gibi uç bir siyasi akımın sloganı olma yoluna itilen "Halifelik" müesssesinin gerçek varlığını gözler önüne seriyor. Bugün ülkemizi çevreleyen sınıların asgari yarısını kucaklayan bir başka âlem ile ilişkilerimizi inceliyor.

Mary Study Slater – Altın Bağ

Altın Bağ Kitap Kapağı Altın Bağ
Mary Study Slater
Doğu Kitabevi
622

Mustafa Kemal Atatürk'ü onu anlatan en iyi kavramlardan birisi " altın bağ " olsa gerek. Gerçekten de Atatürk'ün, yüzyılın başında emperyalizme karşı "kurtuluş savaşı" geri kalmışlığa karşı " emperyalizm savaşı " bu birbirinden zor her iki savaşı da kazanmasının sırrı, kurduğu " altınbağlar "da gizlidir. Atatürk çocukluk ve ilk gençlik yıllarında arkadaşlarıyla ; askeri öğrencilik yıllarında çağdaş batı düşüncesiyle ; aydınlanma dönemi aydınlarıyla ; Osmanlı'nın son zamanlarında cepheden cepheye koştuğu zamanlarda kadınlarıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle mensup olduğu ulusuyla, halkıyla altınbağ kurmuştur. Çanakkale'de "Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" derken Mehmetçikle ; Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya geçip kongreler düzenleyerek, hakkında tutuklama kararı çıkarıldığında askerlikten istifa edip "sine-i millete " dönerken, esnaf, çiftçi, tüccar, din adamı, yorgun ulusla; işgalci Anadolu'dan tepelemöek için gereken silahı, cephaneyi ve parayı sağlamak için Sovyet Rusya'yla ve Hindistan'dan Mısır'a bütün bir İslam dünyasıyla "altınbağ" kurmuştur.

M. Study Slater'in Atatürk'ün hayatını anlattığı romanı okurken bütün bunları düşünmeden edemedim. Uzun yıllar Atatürk üzerine yazıp çizen biri olarak, Atatürk'ün yapıp ettikleriyle ilgili bir çok tanımlamaya rastladım ama " altınbağ " biçiminde bir tanımlamaya ilk kez rastlıyorum. M. Study Slater'in büyük oranda bilgi ve belgeye dayalı olarak coşkuyla, heyecanla ördüğü "Altın Bağ" romanı, Lord Kinross' un "Atatürk " biyografisi tadında bir eser. Slater'in romanında Atatürk adeta yeniden été ve kemiğe bürünüyor.
-Sinan Meydan-

Bekir Karlığa – Islahatçı Bir Düşünür: Tunus’lu Hayrettin Paşa ve Tanzimat

Islahatçı Bir Düşünür: Tunus'lu Hayrettin Paşa ve Tanzimat Kitap Kapağı Islahatçı Bir Düşünür: Tunus'lu Hayrettin Paşa ve Tanzimat
Bekir Karlığa
Mahya Yayınları
288

Tunuslu fakir bir gencin yaktığı demokrasi ve özgürlük meşalesi, kartondan kaleleri, kağıttan aslanları, mumdan heykelleri bir anda yıktı, yaktı kül etti. Bu, yalnızca bir Arap baharı değildi. Salt bir Arap direnişi veya uyanışı da değildi. Bu, kurutulmaya çalışılan çınarın, önüne konan bütün engelleri yıkarak betondan kalıpları çatlatıp yeniden filizlenmeye başlamasıydı.
Bu soylu çıkışın, uzun bir geçmişi ve sağlam bir arka planı vardı. İşte bu kitap, bu arka planın küçük bir bölümüne ışık tutmaya çalışmaktadır.

Abdülkadir İnan – Tarihte ve Bugün Şamanizm

Tarihte ve Bugün Şamanizm Kitap Kapağı Tarihte ve Bugün Şamanizm
Abdülkadir İnan
Türk Tarih Kurumu Yayınları
228

Gök ve yer yoktu. Uçsuz bucaksız deniz vardı, tanrı Ülgen (yahut Aakay, Kurbustan) bu deniz üzerinde uçuyor, konacak katı yer arıyordu. Fakat bulamıyordu. O zaman gönlüne bir ilham oldu: “önündeki nesneyi yak ala!” . Ülgen bu sözleri tekrarlayarak ellerini öne uzattı; birden bire su yüzüne çıkıveren bir taşı yakaladı ve bunun üzerine oturdu. Böylece oturacak yer bulduktan sonra dünyayı yaratmak istedi. Fakat “ ne yaratayım, nasıl yaratayım” diye düşündü. Birden bire su içinde Ak ana (Ak ene) karşısına çıkıverdi ve “ bir nesne yaratmak istersen “yaptım, oldu” de, “ yaptım, olmadı” deme! “ Ak ana bunları söyledikten sonra kayboldu. Bundan sonra kimseye görünmedi.

Carolina López-Ruiz – Tanrılar Doğduklarında

Tanrılar Doğduklarında Kitap Kapağı Tanrılar Doğduklarında
Carolina López-Ruiz
İthaki Yayınları
320

"Hayran olunacak bir birikim… López-Ruiz, Yunanlarla Sami kökenli komşuları arasındaki dostluğa ve karşılıklı alışverişe yeniden can veriyor." Page duBois

Tanrılar Doğduklarında, Yunanlarla Yakındoğu halkları arasındaki temasların ayrıntılı bir portresini çizerken, kültürel etkileşim teorileri için de yepyeni bir model sunuyor.

Dündar Alikılıç – İmparatorluk Seremonisi

İmparatorluk Seremonisi Kitap Kapağı İmparatorluk Seremonisi
Dündar Alikılıç
Tarih Düşünce Kitapları
215

Osmanlı devletinde törenlere katılanların ve görevlilerin yerlerini belirleyen, yapacakları işleri düzenleyen belli başlı kurallar vardı. Sadece törenler değil, bütün resmi iş ve münasebetler de belirli kurallar manzumesi içinde yürütülmekteydi. Diğer taraftan saray, sadece padişahın ikamet alanı değil, aynı zamanda devletin idare merkeziydi. Burada gündelik resmi işlerin yanı sıra, özel hayat kendisi de belli bir protokol çerçevesinde devam ederdi. Saraya herhangi bir iş veya arza çıkmak için gelen kimse, bu teşfirata uygun biçimde hareket eder ve kabul edilirdi. Bundan başka padişaha, hareme diğer saray halkına gelen ziyaretçilerin kabulünde, saraydakilerin birbirlerini ziyaretlerinde, dini merasimlerde, devlete ait işlerde ve günlük hayatın bütün alanlarında aynı hususa dikkat edilirdi. Bu kitapta, dünyaya benzersiz bir nizam veren Osmanlı'daki köklü devlet ve yönetim geleneğinin önemli ve ayrılmaz bir parçası olan seremoniyi bütün yönleriyle bulacaksınız.

Bilal N. Şimşir – Türk Yazı Devrimi

Türk Yazı Devrimi Kitap Kapağı Türk Yazı Devrimi
Bilal N. Şimşir
Türk Tarih Kurumu Yayınları
448

Bu kitapta, konuya tarihçi gözü ile bakılmalıdır. Bu büyük devrim tarihi bir olay olarak ele alınmakta ve tarih içindeki yerine oturtulmaya çalışıkmaktadır. "Geçmişe Toplu Bakış" başlığını taşıyan birinci bölümde, Türklerin tarih içinde kullanmış oldukları eski yazılardan bugünkü yazımızın alınmasına kadar geçen uzun dönem özetlenmektedir. Eski yazılara kısaca değinildikten sonra 19. yüzyılda yazı ile ilgili gelişmeler üzerinde durulmaktadır. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinin yazı tartışmalarına genişçe yer verilmektedir. Yer yer yayımlanmış arşiv belgeleri de kullanılarak konuya yeni boyutlar getirilmeye çalışılmaktadır.

Bilal N. Şimşir – Malta Sürgünleri

Malta Sürgünleri Kitap Kapağı Malta Sürgünleri
Bilal N. Şimşir
Bilgi Yayınevi
568

Malta Adası, Kurtuluş Savaşı sırasında, o günlerdeki aydınların belleğine kazınmış bir addır. Pek çok insan için korkulu bir düştür Malta. Çoğu İstanbul'da bulunan paşalar, komutanlar, ya da İstanbul dışında etkin olabileceği düşünülen insanlar, binbir türlü düzenle ele geçirilerek yakalanırlar, Padişah Hükümetiyle işbirliği yapan İngilizlerce toparlanarak sonu belirsiz bir yolculuga çıkmak üzere gemilere tıkılırlar. Onlarınki yakalanmak değil, tam anlamıyla avlanmaktır. Sinsice İngiliz tuzağına düşerler teker teker. Bir yandan Anadolu'da Kurtuluş Savaşı süreken, bir yandan da Malta Sürgünleri sorunu çıkmıştır Mustafa Kemal'in, savaşanların karşısına.

Kimlerdir Malta Sürgünleri? Çoğunu tanırız. Şimdiye dek kaynaklarda yalnızca Malta'ya sürgün edildiklerini bildiğimiz ünlü kişilerdir. Neden sürüldüklerini, sürgündeki yaşamlarının iç yüzünü, kurtulmak için bireysel çabalarını bütün ayrıntılarıyla ele alan "Malta Sürgünleri", değerli araştırmacı Bilal N. Şimşir'in İngiliz arşivlerindeki belgelere dayanarak ustalıkla kaleme aldığı ilginç bir araştırmadır.

Biltekin Özdemir – Osmanlı Devleti Dış Borçları

Osmanlı Devleti Dış Borçları Kitap Kapağı Osmanlı Devleti Dış Borçları
Biltekin Özdemir
Remzi Kitabevi
232

Ülkemiz ekonomisinin geçmişine ve geleceğine ilgi duyan herkesin Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki dış ekonomik ilişkileri ve özellikle dış borçlanmaları mutlaka bilmesi gerekir. Dış borçlanma-büyüme ilişkisi günümüzde bile tartışmalı bir konudur. Borçlanma sürecinin uzun vadede ekonomik büyüme ile olumsuz bir ilişki içinde olduğu görüşü yaygındır. Bu saptamaların ışığında titiz bir çalışmanın ürünü olan bu kitabın, başta siyasetçiler, siyasete ilgi duyanlar; kamu ve özel sektörün üst düzey yöneticileri olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları; iş dünyasından finansal sektör ilgilileri, bankacılar ve maliyeciler; akademisyenler, öğrenciler ve ilgili tüm yurttaşlar için yararlı olacağına inanıyoruz.

Benoist Mechin – Mustafa Kemal: Bir İmparatorluğun Ölümü

Mustafa Kemal: Bir İmparatorluğun Ölümü Kitap Kapağı Mustafa Kemal: Bir İmparatorluğun Ölümü
Benoist Mechin
Bilgi Yayınevi
343

Bu kitap, zamanında Ankara'nın Bozkurt'u diye anılan, Kemalist Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanının gerçekten sıra dışı kaderinin öyküsüdür. Çağımızın en önemli tarihi olayları arasında belirip öne çıkan bir tablo: Türkiye açısından Orta ve Yakın Doğu halklarının uyanışı.Sefalet içindeki, küçük bir tarım ülkesi boyutlarına indirgenmiş ve İngiliz, Fransız ve Rus ordularıyla çevrilmiş bir imparatorluğun mirasçısı olan Mustafa Kemal, iktidarı ele geçirmeden önce "bir ihtilalden daha fazlasını yapmak gerektir."diyor. O tarihte daha Türkiye yok. Onu dünyaya getirmek gerek. Mustafa Kemal ömrünün sonuna kadar bu yıpratıcı eser için çalışacak ve kendisinden sonra gelenlere kansız ve sendeleyen, ama baştan aşağı değişmiş ve yeni bir canlılıkla titreyen, genç bir ulus bırakacaktır.Yetenekli büyük bir yazar ve büyük bir tarihçinin kaleminden size bu kitapta sunulan, çağımız tarihinin hâlâ güncelliğini yitirmemiş olan, işte bu heyecan verici tablosudur. Görüleceği gibi, gerçek bir kez daha, hayal edilebileceklerin hepsini aşıyor, zira Mustafa Kemal'in eserinin bir benzeri daha tarihte yoktur.

A. Süheyl Ünver – İstanbul Fethiyle Kalelerinin Manzum ve Mensur Tarih İbareleri

İstanbul Fethiyle Kalelerinin Manzum ve Mensur Tarih İbareleri Kitap Kapağı İstanbul Fethiyle Kalelerinin Manzum ve Mensur Tarih İbareleri
A. Süheyl Ünver
İstanbul Fethi Derneği
49

Doktor Süheyl Ünver, insanlık tarihini değiştiren muhteşem fethinin beş yüzüncü yılını idrak ettiğimiz ulu Fatih'in şahsını, şahsiyetini, devrini, o devrin ilmiyle san'atını ve hatta cemiyet hayatını eline aldı, sarayın muhitine, şahsi kültürüne; devrinin ilmi ve edebi hususiyetlerine, alimleriyle şairleriyle, hattatlariyle müzehiplerine, nakkaşlarına ve bilhassa ilmi te'sisatına ait vesikaları istinad eden otuz kadar eser ve broşür neşrederek Fatih'i Bellini'den ve Fetih yılı devrini Hoca-Sa'düddin'den daha canlı tasvir eden levhalar vücude getirdi. -İsmail Hami Danişmend